1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Măsurile de siguranță. Noțiunea, scopul și tipurile măsurilor de siguranță.

Măsurile de constrîngere cu caracter medical. Internarea într-o instituție psihiatrică. Stabilirea, schimbarea, prelungirea și încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaților. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor și narcomanilor sub punerea lor sub curatelă.

Măsurile de constrîngere cu caracter educativ. Importanța lor în lupta cu criminalitatea minorilor. Temeiurile și ordinea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter educativ. Modalitățile unor atare măsuri în legea penală.

Expulzarea. Noțiunea expulzării. Persoanele care pot fi expulzate din teritoriul țării. Condițiile aplicării expulzării.

Confiscarea specială. Noțiunea confiscării speciale. Lucrurile supuse confiscării.

Măsurile de siguranță

Noțiune: Acestea sunt sancțiuni de drept penal, preventive, prevăzute de lege, care se iau de către instanța de judecată (uneori cu caracter provizoriu și de către procuror) împotriva persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, pentru a înlătura o stare de pericol generatoare de noi fapte prevăzute de legea penală.

 • Acestea sunt sancțiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancțiuni necesare prevenirii fenomenului infracțional.
 • Combaterea acestor stări de pericol nu se poate realiza prin pedepse căci astfel de stări își au izvorul în realități ce nu reprezintă încălcări ale legii penale, ci prin măsuri specifice preventive - măsuri de siguranță.
 1. Caracterizare:
 • sunt sancțiuni de drept penal,
 • se iau împotriva persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală,
 • luarea măsurilor de siguranță este determinată de necesitatea prevenirii repetării de fapte periculoase în viitor,
 • nu sunt consecințe ale răspunderii penale,
 • nu depind de gravitatea faptei săvârșite, ele putând fi luate chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă,
 • ele sunt menite să combată starea de pericol creată prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală și să prevină săvârșirea de noi infracțiuni,
 • se iau pe durată nedeterminată, de regulă atâta timp cât durează starea de pericol

ce a impus luarea lor și indiferent dacă făptuitorului i se aplică ori nu o pedeapsă,

- sunt preventive, coercitive, imprescriptibile și revocabile.

 1. Condiții generale în care se pot lua măsurile de siguranță:
 • făptuitorul să fi săvârșit o faptă prevăzută de legea penală (în formă consumată sau tentativăpedepsibilă); condiția subzistă și atunci când fapta comisă a beneficiat de o cauză care înlătură caracterul penal al faptei sau de o cauză care înlătură răspunderea penală,
 • prin săvârșirea faptei să se fi dat în vileag o stare de pericol a făptuitorului care poate constitui în viitor sursa săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală,
 • combaterea stării de pericol să nu fie posibilă doar prin aplicarea de pedepse, ci prin luarea de măsuri de siguranță.

Măsurile de constrîngere cu caracter medical

Noțiune: Este o măsură de siguranță care constă în internarea făptuitorului, care este bolnav mintal sau toxicoman și care se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate, într-o instituție medicală de specialitate până la însănătoșire.

 1. Caracterizare:
 • este o sancțiune de drept penal,
 • are un caracter privativ de libertate,
 • se dispune pe o perioadă nedeterminată,
 • de regulă este facultativă.
 1. Condiții:
 • se poate lua mimai împotriva făptuitorului; dacă persoana, deși bolnavă mintal sau toxicomană nu a comis o faptă prevăzută de legea penală se va lua față de aceasta o măsură de ocrotire pe cale administrativă,
 • făptuitorul să fie bolnav mintal ori toxicoman și se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate, lucru stabilitai printr-o expertiză medicală,
 • internarea medicală se va lua dacă instanța de judecată apreciază că starea de pericol a făptuitorului bolnav mintal ori toxicoman poate fi înlăturată prin această măsură de siguranță,
 • competența de a confirma măsura aparține instanței în a cărei rază teritorială s-a efectuat urmărirea penală.
 1. Conținutul măsurii:
 • aceasta constă în internarea forțată a făptuitorului boln av mintal sau toxicoman și care se află într-o stare care prezintă pericol social într-o instituție de specialitate unde este supus unui tratament medical obligatoriu până la însănătoșire,
 • măsura implică și restrângerea libertății făptuitorului. Ea poate fi luată cu caracter provizoriu și în timpul urmăririi penale de către procuror ori în timpul judecății de instanța de judecată.

Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor și narcomanilor sau punerea lor sub curatelă

 • În caz de săvîrșire a infracțiunii de către un alcoolic sau un narcoman, dacă există avizul medical corespunzător, instanța de judecată, din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătății, concomitent cu pedeapsa pentru infracțiunea săvîrșită, poate să aplice acestei persoane tratamentul medical forțat.
 • Persoanele menționate la alin.(1), condamnate la pedepse neprivative de libertate, vor fi
 • supuse unui tratament forțat în instituțiile medicale cu regim special.
 • Dacă persoanele menționate la alin.(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare, în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forțat, iar după eliberare din locurile de deținere, dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament, ele vor fi tratate în instituții medicale cu regim special.
 • Încetarea tratamentului medical forțat este dispusă de către instanța de judecată, la
 • propunerea instituției medicale în care se tratează persoana respectivă.
 • Dacă infracțiunea a fost săvîrșită de o persoană care abuzează de alcool și prin aceasta își pune familia într-o situație materială grea, instanța de judecată, concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracțiunea săvîrșită, este în drept, la cererea colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză, să o pună sub curatelă

Măsurile de constrîngere cu caracter educativ.

Noțiune: Acestea sunt sancțiuni de drept penal speciale pentru minori, care sunt menite să asigure educarea și reeducarea acestora prin instruire școlară și profesională, prin cultivarea în conștiința acestora a respectului față de valorile sociale.

 1. Caracterizare:
 • sunt consecințe ale răspunderii penale,
 • se iau numai dacă minorul a săvârșit o infracțiune,
 • scopul lor este de a educa și reeduca pe minorul care a comis o infracțiune,
 • au caracter preponderent educativ și nu lasă să subziste nici o consecință penală, ele neconstituind antecedente penale față de persoana împotriva căreia s-au luat,
 • luarea unei măsuri educative sau aplicarea unei pedepse este lăsată la aprecierea instanței de judecată,
 • se împart în două categorii:
 • neprivative de libertate (mustrarea, libertatea supravegheată) și
 • privative de libertate (internarea într-un centru de reeducare și internarea într-un institut medical-educativ).

Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ

Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art. 54 le pot fi aplicate următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:

 1. avertismentul;
 2. încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
 3. obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
 4. obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică
 5. internarea minorului, de către instanța de judecată, într-o instituție specială de învățămînt și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare.
 • Enumerarea de la alin. (1) are un caracter exhaustiv.
 • Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.
 • În cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ de către minor, instanța de judecată, la propunerea organelor de stat specializate, anulează măsurile aplicate și decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabilește pedeapsa conform legii în baza căreia persoana a fost condamnată, după caz.
Loading...