Prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 724, din 13.06.2003, a fost creat serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale şi aprobat Regulamentul-cadru al serviciului re­spectiv, elaborat în conformitate cu Concepţia cu privire la politica de per­sonal în serviciul public. El stabileşte modul de organizare şi funcţionare a serviciului resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice.

Serviciul resurse umane din autoritatea administraţiei publice centrale şi locale (în continuare - serviciul resurse umane) are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii autorităţii administraţiei publice prin implemen­tarea politicii şi procedurilor moderne în lucrul cu personalul; se instituie ca subdiviziune interioară autonomă (direcţie, secţie sau serviciu), care se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii administraţiei publice. Structura serviciului şi statele de personal ale acestuia se stabilesc de con­ducătorul autorităţii administraţiei publice.

Serviciul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu sub­diviziunile interioare ale autorităţii administraţiei publice, cu organele te­ritoriale ale acesteia şi cu alte organe subordonate ei.

Modul de organizare şi funcţionare a serviciului resurse umane în fie­care autoritate a administraţiei publice se stabileşte prin regulamentul ser­viciului resurse umane, elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru şi aprobat de conducătorul autorităţii administraţiei publice.

în activitatea sa serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului Republicii 

Moldova, Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii adminis­traţiei publice, propriul regulament ş.a. acte normative.

Serviciul resurse umane are următoarele atribuţii de bază:

 1. participă la elaborarea strategiei şi politicii de ansamblu a autorităţii administraţiei publice, în general, şi a politicii de personal, în special, la proiectarea structurilor organizaţionale ale autorităţii administraţiei publi­ce, a subdiviziunilor ei şi la repartizarea posturilor în cadrul lor;
 2. elaborează regulamentul serviciului resurse umane, regulamentul de ordine interioară; participă la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor interioare ale autorităţii administraţiei publi­ce, ale organelor teritoriale ale acesteia şi ale altor organe subordonate ei;
 3. elaborează, în baza legilor şi altor acte normative în domeniul perso­nalului din serviciul public, procedurile de personal cu privire la: planifica­rea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/ posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evalua­rea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului;
 4. planifică, organizează, efectuează şi monitorizează procedurile de personal;
 5. elaborează, în comun cu şefii de subdiviziuni, descrierile posturi­lor de muncă şi stabileşte, în baza lor, criteriile de selectare a candidaţilor pentru posturile de muncă vacante, criteriile de evaluare a activităţii şi de promovare în funcţie a funcţionarilor publici;
 6. identifică, în comun cu şefii de subdiviziuni, necesităţile de instru­ire a personalului, planifică procesul de instruire, negociază cu prestatorii serviciilor de instruire condiţiile de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizează şi evaluează activităţile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, ţine evidenţa datelor referitoare la instruirea perso­nalului;
 7. consultă şefii de subdiviziuni şi colaboratorii autorităţii administra­ţiei publice în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, de procedurile de personal, de relaţiile de muncă etc.;
 8. creează şi administrează rezerva de cadre pentru funcţiile de con­ducere;
 9. monitorizează condiţiile de muncă ale personalului, elaborînd, după caz, propuneri de îmbunătăţire a lor;
 10. participă la procesul de soluţionare a conflictelor ce ţin de personalul din autoritatea administraţiei publice
 11. elaborează pentru conducerea autorităţii administraţiei publice pro­iecte de decizii şi perfectează documentele necesare cu privire la angaja­rea şi integrarea noilor angajaţi, preîntîmpinarea şi depistarea actelor de corupţie şi protecţionism, evaluarea, atestarea, dezvoltarea profesională, remunerarea, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sanc­ţionarea, motivarea şi stimularea personalului, transferarea şi eliberarea lui, acordarea concediilor, deplasările de serviciu, stagierile personalului, efectuarea, după caz, a investigaţiilor psihosociologice, îmbunătăţirea rela­ţiilor de muncă, întocmirea statelor de personal etc.;
 12. efectuează controlul asupra realizării deciziilor conducerii cu privire la personal, formulează propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
 13. ţine evidenţa personalului, întocmeşte dosarele profesionale, dosa­rele de pensii, completează carnetele de muncă, eliberează şi gestionează legitimaţiile, eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate cu privire la datele lor personale etc.;
 14. pregăteşte şi predă în arhivă materialele ce ţin de activitatea servi­ciului resurse umane;
 15. examinează şi avizează proiecte de legi şi alte acte normative cu pri­vire la lucrul cu personalul din serviciul public;
 16. creează şi administrează baza de date computerizată privind func­ţiile publice şi funcţionarii publici, acumulează şi analizează, în condiţiile legii, informaţia cu privire la personal, întocmeşte şi prezintă rapoarte re­spective conducerii autorităţii administraţiei publice.

Punerea în sarcina serviciului resurse umane a atribuţiilor ce nu se re­feră la activitatea ce ţine de personal nu se permite.

Serviciul resurse umane are dreptul:

 1. să execute în subdiviziunile interioare ale autorităţii administraţiei publice, în organele teritoriale ale acesteia şi în alte organe subordonate ei controlul asupra respectării legislaţiei muncii, legislaţiei privind serviciul public, regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de or­dine interioară, deciziilor conducerii autorităţii administraţiei publice cu privire la personal;
 2. să solicite, în condiţiile legii, de la subdiviziunile interioare ale au­torităţii administraţiei publice, organele teritoriale ale acesteia şi de la alte organe subordonate ei informaţii şi alte documente, necesare pentru exer­citarea atribuţiilor ce îi revin;
 3. să antreneze şefi şi colaboratori ai subdiviziunilor interioare ale au­torităţii administraţiei publice în procesul de analiză şi descriere a posturi­lor de muncă, de elaborare a criteriilor de selectare şi evaluare, de discutare a procedurilor de personal;
 4. să negocieze contracte cu organizaţii şi specialişti în domeniu în scopul efectuării selectării şi evaluării activităţii personalului, identificării necesităţilor de instruire, elaborării şi implementării programelor de in­struire, realizării investigaţiilor psihosociologice, elaborării recomandări­lor de îmbunătăţire a lucrului cu personalul etc.;
 5. să colaboreze cu serviciile resurse umane din alte autorităţi, instituţii şi organizaţii în scopul studierii experienţei în domeniul managementului resurselor umane;
 6. să colaboreze cu organizaţii sindicale şi cu alte asociaţii profesionale, legal constituite;
 7. să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare şi mese ro­tunde, organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu subiecte ce ţin de managementul resurselor umane, elaborarea şi implementarea proceduri­lor de personal, aplicarea corectă a prevederilor legilor şi altor acte norma­tive, perfectarea documentelor ce ţin de lucrul cu personalul etc.;
 8. să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Serviciul resurse umane este responsabil pentru:

 1. respectarea strictă în autoritatea administraţiei publice a legislaţiei muncii, a legislaţiei privind serviciul public, a altor acte normative ce regle­mentează lucrul cu personalul;
 2. implementarea eficientă a procedurilor moderne de lucru cu per­sonalul;
 3. realizarea consecventă a politicii şi a procedurilor de personal în baza principiilor de stabilitate în funcţie publică, obiectivitate, transparen­ţă, apreciere după merit, oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi;
 4. depistarea la timp a lacunelor existente în managementul resurselor umane şi elaborarea propunerilor de înlăturare a lor;
 5. calitatea şi veridicitatea informaţiilor în baza cărora se adoptă decizii cu privire la personal;
 6. acţionarea promptă şi fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor omului/personalului din autoritatea administraţiei publice în cadrul relaţiilor de muncă;
 7. perfectarea corectă a documentaţiei referitoare la lucrul cu perso­nalul;
 8. promovarea insistentă în autoritatea administraţiei publice a unei culturi organizaţionale bazate pe valori general umane, responsabilitate so­cială şi relaţii de muncă armonioase.

Activitatea serviciului resurse umane este organizată şi condusă de şef, care este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de conducătorul autorităţii administraţiei publice, în condiţiile legii.

Şeful serviciului resurse umane, de regulă, este membru al colegiului/ consiliului autorităţii administraţiei publice, este responsabil pentru corec­titudinea proiectelor de decizii cu privire la personal, pentru implementa­rea eficientă a politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul în autoritatea administraţiei publice, exercită următoarele atribuţii de bază:

 1. planifică, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea serviciului resurse umane;
 2. coordonează activitatea cu privire la personal a conducătorilor sub­diviziunilor interioare ale autorităţii administraţiei publice, organelor teri­toriale ale acesteia şi altor organe subordonate ei, consultîndu-i şi antrenîn- du-i, în funcţie de necesitate;
 3. reprezintă autoritatea administraţiei publice în relaţiile cu alte au­torităţi şi instituţii din ţară şi de peste hotare, cu organizaţii internaţionale la conferinţe, simpozioane şi mese rotunde, în cadrul cărora se discută su­biecte cu privire la managementul resurselor umane;
 4. negociază, conform împuternicirilor delegate de conducătorul auto­rităţii administraţiei publice, contracte, acorduri cu prestatori de servicii de instruite, de recrutare şi selectare, de evaluare a activităţii personalului, de consultare în domeniul managementului resurselor umane.

Şeful serviciului resurse umane trebuie să corespundă următoarelor criterii de bază:

 1. studii superioare universitare;
 2. specializare în domeniul managementului resurselor umane;
 3. experienţă în lucrul cu personalul de cel puţin trei ani;
 4. cunoştinţe referitoare la managementul resurselor umane, legislaţia muncii, legislaţia privind serviciul public, management general, adminis­trare publică, psihologie, sociologie;
 5. abilităţi manageriale: a planifica, a organiza, a motiva, a coordona, a instrui, a controla, a lucra cu informaţia, a comunica eficient (oral şi în scris), a aplana situaţii de conflict, a negocia, a forma şi a lucra în echipă, a utiliza mijloace tehnice de birou;
 6. atitudini: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.