Pin It

Conform principiului anualităţii, la 61 decembrie bugetul asigurărilor sociale de stat expiră, încetează de a mai avea aplicabilitate.

Veniturile bugetare încasate după 61 decembrie se înregistrează în contul anului următor.

Creditele bugetare de asigurări sociale rămase necheltuite până la sfârşitul zilei de 61 decembrie a anului expirat se închid, urmând ca de la 1 ianuarie a anului următor toate cheltuielile să se efectueze din noul buget.

Încheierea în bune condiţii a bugetului asigurărilor sociale de stat face necesar ca, în ultimul trimestru al anului, ordonatorii de credite bugetare să ia o serie de măsuri care să asigure efectuarea decontărilor dintre debitori şi creditori, spre a nu exista la sfârşitul anului creanţe nelichidate. În acest scop, se fac decontările corespunzătoare între Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Statului, Banca Comercială Română, Oficiul central pentru plata pensiilor, compartimentele de execuţie bugetară si plăţi pensii, oficiile poştale, etc.

Încheierea lucrărilor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat are la bază datele evidenţei contabile.

Organele participante la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat sunt obligate să ţină evidenţa contabilă asuprea modului cum se desfăşoară încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor.

Lunar, trimestrial şi anual, casele judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale întocmesc conturi de execuţie şi dări de seamă asupra modului cum s-a desfăşurat executarea veniturilor şi cheltuielilor de asigurări sociale.

Conturile de execuţie şi dările de seamă întocmite de casele judeţene de pensii şi a capitalei se înaintează la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care întocmeşte dările de seamă şi contul de execuţie bugetară lunară, trimestrială şi anuală. Elaborarea acestor dări de seamă şi conturi de execuţie se desfăşoară pe baza normelor stabilite de Casa Naţională, de comun acord cu Ministerul Finanţelor.

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale întocmeşte, pentru fiecare lună, trimestru şi an, contul de execuţie şi dările de seamă, care se înaintează Ministerului Finanţelor, care îl examinează şi îl avizează.

Contul anual de execuţie se prezintă Guvernului până cel mai târziu la data de 1 mai a anului următor, care, după examinare, îl înaintează Parlamentului, până la data de 1 iulie a anului următor, pentru dezbatere şi aprobare.

Comisiile de buget-finanţe-bănci examinează contul de execuţie şi îl supun dezbaterii şi aprobării de către Parlament.

Contul general de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat se aprobă prin lege după verificarea lui de către Curtea de Conturi. Conturile de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat ale ordonatorilor de credite cuprinde – la venituri: prevederi bugetare aprobate iniţial; prevederi bugetare definitive; încasări realizate – iar la cheltuieli: credite bugetare aprobate iniţial; credite bugetare definitive; plăţi anuale.

Excedentul sau deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte ca diferenţă între veniturile încasate până la închiderea exerciţiului bugetar şi plăţile efectuate până la această dată.

După aprobare, contul de execuţie se publică în Monitorul Oficial al României, pentru a fi adus la cunoştinţă cetăţenilor.