Pin It

Consiliul Local, în baza legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor locale, poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia, pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică care datorează acest impozit.

Scutirea de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia, poate fi acordată de Consiliul Local, pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu de persoana fizică care datorează acest impozit.

De asemenea, Consiliul Local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială.

În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.

Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora, acordate de către consiliile locale, se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana ce datorează impozitele respective, depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.

Consiliul local, poate, de asemenea, acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investiţiilor, derulate în conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor, derulate în conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, pe toată durata executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor.