Pin It

Potrivit art. 70[1] din Titlul IV, Legea nr. 161/2003, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin, potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

Funcţionarul public este în conflict de interese, dacă se află în una dintre următoarele situaţii[2]:

 1. este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
 1. participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
 2. interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor acestuia de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină    de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l

informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

Potrivit prevederilor art. 111 din Titlul IV, Legea nr. 161/2003, persoanele care exercită funcţiile publice vor depune o declaraţie de interese, pe proprie răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită.

Funcţiile şi activităţile care vor fi menţionate în declaraţia de interese sunt:

 1. funcţiile deţinute în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale ori partide politice;
 2. activităţile profesionale remunerate;
 3. calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare.

Funcţionarii publici care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de funcţia pe care o exercită, vor depune o declaraţie în acest sens.

Potrivit prevederilor art. 94 alin. 1119 din Titlul IV, Legea nr. 161/2003, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea pentru care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

 1. în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
 2. în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

La încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.

 • Potrivit art. 94 alin.1 , Titlul IV din Legea nr. 161/2003

150

 1. în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată;
 2. în calitate de membru al unui grup de interes economic.

Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ, nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani, după ieşirea din corpulfuncţionarilor publici.

De asemenea, funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

La ocuparea funcţiilor publice sunt prevăzute şi incompatibilităţi , conform art. 56 şi urm. din Legea nr. 188/1999. Astfel, funcţionarii publici:

 • nu pot deţine două funcţii publice în acelaşi timp, cu excepţia celor didactice;
 • nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ;
 • nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc.

Prin urmare, funcţionarii publici au obligaţia de a se abţine de la efectuarea oricăror activităţi cu scop lucrativ care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din poziţia lor oficială.

 

[1]    Potrivit art. 70 , Titlul IV din Legea nr. 161/2003

[2]    Potrivit art. 79 , Titlul IV din Legea nr. 161/2003