Pin It

Funcţionarii publici pot fi delegaţi sau detaşaţi de conducerea autorităţii sau instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea pentru a îndeplini anumite activităţi în afara locului de muncă, în condiţiile legii.

Modificarea raportului de serviciu are loc prin (Art. 81-Legea nr.188/1999):

 • delegare;
 • detaşare;
 • transfer;
 • mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice;
 • exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.

Încetarea raportului de serviciu are loc, potrivit art. 89 din Legea nr. 188/1999 în următoarele situaţii: a) demisie; b) transfer; c) eliberarea din funcţie; d) destituirea din funcţie; e) pensionarea pentru munca depusă şi limită de vârstă, ori pentru invaliditate de gradul I sau II, şi f) deces.

În art. 90 din Statut se precizează că funcţionarul public poate cere încetarea raportului de serviciu prin demisie, şi că demisia produce efecte după 15 zile de la înregistrare, dacă solicitantul şi conducătorul autorităţii sau instituţiei publice nu au convenit ca aceasta să se producă mai repede.

În cazul funcţiilor de conducere, termenul este de 30 de zile.

Este însă necesar ca manifestarea de voinţă de a înceta raportul de serviciu prin demisie să fie exprimată clar, fără putinţă de interpretare. Pentru a răspunde acestei cerinţe, se impune ca demisia să se facă în scris aşa cum se pretinde în cazul denunţării unilaterale din partea instituţiei şi pentru cazul salariatului, nu numai al funcţionarului public.

Pe perioada preavizului, funcţionarul public este obligat să-şi continue activitatea potrivit programului de lucru, în caz contrar el poate fi sancţionat disciplinar, mergându-se până la încetarea disciplinară a raportului de serviciu.

Un alt caz de încetare a raportului de serviciu din iniţiativa funcţionarului public este, aşa cum am arătat, transferul la cerere prevăzut de art. 91 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 care se poate realiza numai cu acordul instituţiei de la care pleacă, în cazuri precum ar fi apropierea de familie, trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale etc..

Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în următoarele condiţii:

 • de drept;
 • prin acordul părţilor, consemnat în scris;
 • prin eliberare din funcţia publică;
 • prin destituire din funcţia publică;
 • prin demisie.

Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru motive neimputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:

 • autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;
 • autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;
 • ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
 • pentru incompetenţă profesională în cazul obţinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 • funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 49 lit.g) -Legea nr.188/1999;
 • starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute.

Destituirea din funcţie se dispune prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de data emiterii, pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:

 • ca sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;
 • dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

Reorganizarea activităţii, în sensul dispoziţiilor prezentei legi, constă în mutarea autorităţii sau a instituţiei publice în altă localitate sau, în modificarea substanţială a atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice, precum şi a structurii organizatorice a compartimentelor. Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv.

La încetarea raportului de serviciu, funcţionarul public are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.

La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.