Pin It

Conform legii, pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice definitive.

Pentru a se definitiva în funcţia publică deţinută, funcţionarii publici debutanţi trebuie să efectueze mai întâi o perioadă de stagiu, iar în urma evaluării activităţii desfăşurate în această perioadă să fie corespunzători funcţiei publice respective[1].

Perioada de stagiu este etapa carierei funcţionarului public, cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de intrare în corpul funcţionarilor publici de carieră , şi data numirii ca funcţionar public definitiv[2].

Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia. Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a, calculată de la data numirii ca funcţionari publici debutanţi. Perioada în care o persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializată în administraţia publică, pentru numirea într-o funcţie publică definitivă este asimilată perioadei de stagiu. (Art. 50 - Legea nr. 188/1999).

Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public, în condiţiile legii. Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2003.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane.

Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:

  1. alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual;
  2. planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;
  3. cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public debutant.

În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Această activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.

Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător. Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.

Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care:

  1. a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) din Legea 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. este soţ, soţie, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcţionarul public debutant.

Îndrumătorul are următoarele atribuţii:

  1. coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de

stagiu;

  1. propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate funcţionarului public

debutant;

  1. supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
  2. propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să participe funcţionarul public debutant;
  3. întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant.

La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi este evaluată în conformitate cu Procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi prevăzută în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1029/2003.

Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "corespunzător" vor fi numiţi, prin transformarea postului, funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional "asistent", în termen de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 12 luni de la data numirii ca funcţionari publici debutanţi prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

În situaţia în care funcţionarii publici au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "necorespunzător", conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din funcţie, în condiţiile legii.

 

[1] A se vedea art.26 din Hotărârea Guvernului nr. 1029/2003 care abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi

[2]    A.Trăilescu, Drept administrativ, Ed. ALL BECK, 2002, p.125

143