Pin It

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public şi transparenţa decizională a administraţiei publice sunt principii de bază în relaţiile dintre cetăţeni şi autorităţile publice.

Consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes public deosebit reprezintă unul din principiile organizării şi funcţionării administraţiei publice locale din România.

L E G I S L A T I E

 • Constituţia României
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională a administraţiei publice
 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

Participarea cetăţenească este procesul prin care preocupările, nevoile şi valorile cetăţeanului sunt încorporate procesului administraţiei publice locale de luare a deciziilor.

Există două sensuri de comunicare:

– cetăţeni → administraţie,

– administraţie → cetăţeni,

cu scopul general de participare a cetăţeanului la actul decizional al administraţiei publice.

BAZA PARTICIPĂRII CETĂŢENEŞTI:

 Administraţie locală deschisă şi interesată să implice cetăţenii în activitatea complexă a procesului de guvernare;

 • Transferul continuu de informaţie de la administraţie către cetăţeni;
 • Modalităţi eficiente prin care administraţia culege informaţii de la cetăţeni;
 • Cetăţeni informaţi care, înţelegând problemele, îşi onorează obligaţia de a participa ca parteneri egali în activităţile administraţiei.

BENEFICII ALE PARTICIPĂRII CETĂŢENEŞTI

 Într-o comunitate locală, unde administraţia şi cetăţenii sunt implicaţi activ în procesul participării cetăţeneşti.

 

Administraţia locală va fi pregătită:

 • Să împărtăşească informaţiile într-o manieră simplă, completă şi clară;
 • Să ofere cetăţenilor posibilitatea de a-si exprima opiniile şi de a influenţa deciziile administraţiei într-un mod corect, concret şi deschis;
 • Să încurajeze cetăţenii pentru a profita de aceste posibilităţi;
 • Să se angajeze în explicarea luării de decizii particulare, cu explicarea solidă şi raţională a argumentelor care au condus la acele decizii.

Cetăţenii:

 • Vor înţelege drepturile şi obligaţiile ce le revin pentru a lua parte la luarea deciziilor la nivel local, care le pot afecta vieţile;
 • Vor fi pregătiţi să lucreze simplu şi constructiv pentru a asista reprezentanţii administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor.

CE ESTE DEZBATEREA  PUBLICĂ?

 q    Dezbaterea publică constituie un instrument important prin care autorităţile administraţiei  publice pot transmite şi culege informaţii către şi de la cetăţeni.

 q  Dezbaterea publică este o întâlnire la care atât reprezentanţii autorităţilor locale cât şi cetăţenii şi societatea civilă realizează un schimb de informaţii în legătură cu un anumit subiect.

 BUGETUL LOCAL

 Bugetul unităţii administrativ-teritoriale reprezintă proiecţia în plan financiar a obiectivelor, acţiunilor şi a activităţilor pe care o activitate locală şi le propune să le realizeze în vederea oferirii de servicii publice comunităţii locale.

Procesul bugetar este deschis şi transparent, autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia, potrivit Legii privind finanţele publice locale, să publice sau să afişeze proiectul de buget şi să realizeze dezbatere publică cu prilejul aprobării acestuia.

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE DEZBATERII PUBLICE A BUGETULUI LOCAL

 SCOP:

v  Să stimuleze participarea comunităţii la luarea deciziilor de alocare şi folosire a banilor publici

 OBIECTIVE:

v  Să explice în termeni simpli şi pe înţelesul participanţilor modul de alocare a resurselor bugetului, constrângerile bugetare şi problemelor cu care se confruntă administraţiile publice.

v  Să genereze propuneri de amendare a proiectului de buget astfel încât acesta să răspundă în mai mare măsura nevoilor cetăţenilor.

 PERSOANE IMPLICATE ÎN DEZBATEREA PUBLICĂ

 • Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale:
  • Primarul;
  • Consilieri locali;
  • Directorul economic;
  • Directorul tehnic sau conducătorul compartimentului de investitii;
  • Alţi directori sau conducători ai departamentelor de specialitate ;
  • Responsabilul cu transparenta decizionala a administraţiei publice locale.

Reprezentanţi ONG .

 • Cetăţeni, reprezentanţi ai societăţii civile.
 • Mass-media.

 ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎNAINTE DE DESFAŞURAREA DEZBATERILOR PUBLICE A BUGETULUI LOCAL

  Elaborarea proiectului de buget

 • Afişarea sau publicarea proiectului de buget
 • Redactarea bugetului (buget – pe scurt ) într-o formă sintetizată  şi pe înţelesul cetăţenilor
 • Distribuire către comunitate a proiectului de buget în formă scurtă
 • Campanie publică de informare privind dezbaterea publică a bugetului
 • Anunţul organizării dezbaterii publice însoţite de invitaţia de participare la această acţiune
 • Realizarea şi tipărirea de formulare şi chestionare necesare proiectului de consultare a cetăţenilor
 • Realizarea prezentării (în PowerPoint ) a sintezei politicii bugetare şi a proiectului de buget

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU OCAZIA DESFĂŞURĂRII DEZBATERII PUBLICE

 Distribuirea, la intrarea în sală, către participanţi a broşurilor în care este prezentat proiectul de buget într-o formă sintetizată  şi pe înţelesul cetăţenilor şi a formularelor şi chestionarelor ce urmează să fie completate de către aceştia;

 • Explicarea scopului dezbaterii publice, prezentarea reprezentanţilor administraţiei locale – Moderatorul conduce dezbaterea;
 • Primarul prezintă pe scurt politica bugetară propusă pentru anul financiar pentru care s-a întocmit proiectul de buget supus dezbaterii;
 • Primarul sau persoana desemnată de acesta prezintă sinteza proiectului de buget reliefând:

-          principalele surse de venituri şi procente pe fiecare sursă;

-          principalele categorii de cheltuieli şi detalii pentru fiecare categorie;

-          lista proiectelor de investitii;

-          constrângeri ale bugetului.

 • Invitaţii la dezbatere pun întrebări, fac propuneri şi sugestii în legătură cu proiectul de buget;
 • Reprezentanţii autorităţilor publice locale dau răspunsuri la întrebările participanţilor;
 • Persoanele desemnate de autorităţile publice consemnează întrebările şi răspunsurile puse şi date în întâlnire;
 • Persoanele desemnate colectează formularele şi chestionarele completate de către participanţi.

ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE DUPĂ ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE

 • Evaluarea dezbaterii
 • număr participanţi;
 • numărul întrebărilor puse şi a propunerilor făcute de participanţi în legătură cu proiectul de buget dezbătut ;
 • numărul de contestaţii la proiectul de buget supus dezbaterii.
 • Analizarea propunerilor realizate de persoanele participante la dezbaterea publică precum şi a celor care au formulat contestaţii sau propuneri în cele 15 zile de la afişarea proiectului de buget, din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii şi modificarea proiectului de buget.
 • Supunerea, de către primar, spre aprobarea consiliului local, a proiectului de buget însoţit de contestaţiile formulate de cetăţeni cu privire la buget.

Efecte ale creşterii transparenţei bugetare :

 • Aleşii locali pot cunoaşte mai bine nevoile, dorinţele cetăţenilor şi societăţii civile în ceea ce priveşte serviciile publice locale ce trebuie oferite acestora;
 • Se poate realiza o prioritizare a serviciilor publice locale funcţie de nevoi, cerinţe şi resurse;
 • Cetăţenii sunt informaţi şi li se oferă posibilitatea să înţeleagă mai bine responsabilităţile autorităţilor publice locale, posibilităţile, oportunităţile, dar şi limitările bugetului local;
 • Creşte gradul de încredere al comunităţii faţă de aleşii locali şi de administraţia publică în general;
 • Cetăţenii şi societatea civilă devin responsabili alături de autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor şi modul de planificare a bugetului.