Pin It

Fiecare comună, oraş şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului are un secretar salarizat din bugetul local (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 83).

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, în mod excepţional, în funcţia de secretar al comunei poate fi numită şi o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale, atestate prin bacalaureat. Secretarul nu poate fi membru al unui partid sau al unei formaţiuni politice, sub sancţiunea eliberării din funcţie. Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul.

Numirea secretarului se face de către prefect pe baza propunerii consiliului local, la iniţiativa primarului, pe bază de concurs sau de examen. Secretarul unităţii administrativ- teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi se supune regulilor cuprinse în statutul funcţionarului public.

Eliberarea din funcţie a secretarului, precum şi sancţionarea disciplinară a acestuia, se fac de către prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la iniţiativa primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative.

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii (art 120 9):

  1. avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
  2. participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
  3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
  4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
  5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  6. asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
  1. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  2. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local sau de către primar. De asemenea, poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.