Pin It

Administraţia publică locală  este totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. Astfel, administraţia publică locală constituie  nivelul de administrare cel mai apropiat de oameni,  reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei, are un rol planificator important, desfăşoară, deleagă sau influenţează multe dintre serviciile de care depinde calitatea vieţii locale.

Rolul  administraţiei publice locale în sistemul administraţiei publice determină misiunea acesteia.  În acest sens, misiunea administraţiei publice locale este asigurarea dezvoltării durabile integrate a unităţii administrativ-teritoriale administrate prin prestarea serviciilor de calitate populaţiei, crearea condiţiilor pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor.

Aria de extindere a misiunii administraţiei publice locale condiţionează în mod necesar scopul şi obiectivele administraţiei publice locale.

        Autoritățile administrației publice locale urmăresc ca, prin întreaga lor activitate, să satisfacă, în cele mai bune condiții, cerințele sociale, să contribuie la dezvoltarea comunităţii în ritm cât mai rapid și pe toate dimensiunile, să asigure ordinea publică, drepturile și libertățile cetăţenilor.

    Aceasta impune din partea organelor administrației publice locale implicarea lor directă, imediată și eficientă în toate problemele vieții localităţii, adoptarea unor măsuri operative pentru soluționarea acestora, pentru realizarea optimă atât a intereselor generale ale societății, cât și a intereselor personale legale ale fiecărui membru al colectivității.    

   În literatura de specialitate[1]  scopul se defineşte ca o variantă de satisfacere a necesităţii iniţiale care este selectată din mai multe alternative şi este elaborată şi formulată în baza cunoştinţelor de domeniu. Pentru o înţelegere a noţiunii de scop se impune explicaţia noţiunii de necesitate. În acest sens, menţionăm că necesitatea este o categorie obiectivă care exprimă nevoia existentă la moment. Scopul însă  este o categorie subiectivă, deoarece exprimă situația dorită cu privire la satisfacerea necesității și se determină în baza cunoștințelor deținute și a  experienţei dobândite pe parcursul activităţii. În același context, menționăm și categoria de rezultat care  este gradul de realizare a scopului concret, adică gradul de satisfacere a necesităţii. Interdependenţa acestor categorii generează  lanţul cauză – efect și poate fi exprimată prin următoarea schemă:

 
 

necesitatea        scopul        funcţionarea sistemului      rezultatul.

 

 

 

În baza definiţiilor acestor noţiuni putem conchide, că scopul administraţiei publice locale este soluţionarea problemelor locuitorilor comunităţii şi asigurarea unui mediu de  trai decent.

Scopul administrației publice poate fi pe deplin înfăptuit când  organele administrației publice locale realizează operativ şi  concret  interesele populației, atât cele generale, cât și cele locale sau speciale.

În același timp, obiectivele administraţiei publice locale  sunt la fel de importante ca și misiunea şi scopul, deoarece ele  reprezintă argumente oficiale, raționale și legale pentru luarea deciziilor de alocare a resurselor financiare.

Astfel, obiectivele în administraţia publică locală se clasifică în conformitate cu competenţele specificate în cadrul legal şi după domeniile de dezvoltare locală: domeniul economic, domeniul social, domeniul infrastructurii, protecţia mediului, consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale.

Obiectivul principal în domeniul dezvoltării economice locale este: dezvoltarea economică locală prin valorificarea resurselor interne şi externe. Preocuparea majoră a autorităţilor locale pentru domeniul social o constituie: asigurarea calităţii prestării serviciilor sociale. Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii localităţilor este un alt obiectiv  major al autorităţilor locale.  Realizarea misiunii scopului şi obiectivelor pot  fi atinse doar cu capacităţi  corespunzătoare ale administraţiei publice locale, de aceea un obiectiv important este consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale.

 

Concluzie. Problema cu privire la stabilirea misiunii, scopului şi obiectivelor în administraţia publică constituie una dintre cele mai actuale şi mai importante probleme ale teoriei şi practicii administrării.  Trebuie să menţionăm, că o perioadă destul de îndelungată nu s-a pus în discuţie chestiunea cu privire la ce fel de comunitate doresc locuitorii, care sunt interesele reale ale populației şi cum de obţinut realizarea practică a acestor interese. Un sistem de administrare democrat cu adevărat    presupune mai întâi de toate modificarea mecanismului de stabilire a misiunii, scopului şi obiectivelor   în administraţia publică locală.

 

 

[1] Мухин, В. И.  Основы теории управления,  Экзамен, Москва, 2002, с. 24.