Pin It

Statutul alesului local este determinat de Legea nr. 768-XIV privind statutul ale- sului, din 02.02.2000, cu modificările ulterioare, cît şi de Legea nr. 436-XVI privind administraţia publică locală, din 28.12.06.

Noţiunea de ales local vizează consilierii de ambele niveluri, deputaţii din Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi preşedinţii de raion.

În unitatea administrativ-teritorială, alesul local este o persoană oficială, fie un reprezentant al autorităţii deliberative, fie al celei executive.

După validarea mandatului, alesul local este în serviciul colectivităţii respective.

Mandatul de ales local se exercită personal şi nu poate fi transmis altei persoane.

Alesul local este obligat să participe la şedinţele consiliului şi ale comisiei consul- tative de specialitate din care face parte. În caz de absenţe fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau a comisiei din care face parte, mandatul consilierului încetează înainte de termen, prin retragerea lui de către consiliul din care face parte. În cazul în care consilierul nu poate participa la şedinţă, el trebuie să comu- nice primarului său, respectiv, preşedintelui raionului, indicînd motivul absenţei sale.

În ce priveşte problemele discutate la ordinea de zi a şedinţei, consilierul cere dreptul la un singur vot, pronunţîndu-se„pentru” sau„contra” ori abţinîndu-se de la luarea unei decizii.

În exercitarea mandatului, consilierul este în drept să-şi exprime opinia asupra tuturor problemelor puse în discuţie, să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de consiliu, să lanseze iniţiative privind dările de seamă sau informaţiile prezentate de orice altă autoritate sau persoană subordonată consiliului. Consilierul care nu    a luat cuvîntul în dezbateri este în drept să transmită preşedintelui şedinţei textul cuvîntării, propunerile şi observaţiile sale asupra chestiunii examinate de către con- siliu. Textul respectiv se anexează la procesul-verbal al şedinţei şi, la solicitarea con- siliului, se publică în organul de presă al consiliului.

Consilierul poate fi prezent la şedinţă, dar poate să nu participe la adoptarea deciziilor, dacă el personal, soţia (soţul), copii, părinţii săi au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, sau dacă este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau al filialelor şi reprezentanţe- lor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia.

Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile pe care le-au votat. Pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului, fiecare consilier poartă răspundere juridică. Pentru evitarea unor consecinţe nefas- te, consilierul poate cere ca votul sau opinia sa să fie consemnate separat în procesul verbal al şedinţei. În aceste cazuri, consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu, nu poartă răspundere de efectele ei.

Accesul local nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere contraven- ţională sau penală pentru voturile sau opţiunile politice exprimate în exercitarea mandatului.

În exercitarea mandatului, el trebuie să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice locale pe care o reprezintă, să onoreze obligaţiile civice, să asigure ordinea publică şi să respecte legislaţia.

Pentru soluţionarea problemelor legate de interesele colectivităţii pe care o re- prezintă, alesul local poate să ceară de la persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum şi de la conducătorii persoanelor juridice din unita- tea administrativ-teritorială respectivă, să i se pună la dispoziţie orişice   informaţie necesară pentru soluţionarea problemelor de interes local. Această dispoziţie nu presupune abuzul din partea consilierului. Informaţia cerută trebuie să vizeze doar problemele puse pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului.

Din însărcinarea consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul partici- pă la controlul executării legilor şi altor acte normative, cît şi a deciziilor autorităţilor deliberative din administraţia publică locală. Controlului în cauză pot fi supuse au- torităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice subordonate consiliului, primăriei sau aparatului preşedintelui raionului. Totodată, alesul local poate supune controlului şi agenţii economici de pe teritoriul din subordine, însă doar în proble- mele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi a celor de nivelul al doilea.

Rezultatele controlului sînt prezentate într-un raport la şedinţa consiliului sau a

comisiei de specialitate, cu indicaţia faptelor depistate.

Alesul local se bucură şi de unele garanţii sociale pe durata exercitării man- datului.

Pentru participare la şedinţa consiliului, alesului local i se restituie cheltuielile aferente (drum, cazare etc.) şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de partici- pare la şedinţa consiliului în mărime de cel puţin 2 salarii minime.

În exercitarea mandatului, alesul local are dreptul, în raza unităţii administrativ- teritoriale respective, la călătorie gratuită în transportul public terestru, cu excepţia taximetrelor şi a transportului privat.

Administraţia întreprinderilor, organizaţiilor în care activează consilierul e obli- gată să-l degreveze de obligaţiile de serviciu pentru participarea la şedinţa consiliu- lui şi a exercitării însărcinărilor consiliului sau al comisiei de specialitate. Degrevarea de obligaţiile de serviciu se face în baza înştiinţării în scris privind şedinţa în cauză sau în baza altui document eliberat de consiliu (decizie) sau de comisia respectivă.

După expirarea mandatului (mandatul consilierului este de 4 ani), alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent. În caz de deces al alesului local, această indemnizaţie se acordă familiei acestuia, indife- rent de durata exercitării mandatului.