Pin It

Administraţia publică locală din Republica Moldova este reglementată de un şir de acte legislative şi normative care vin să determine modalitatea de organizare şi funcţionare a ei. În continuare, vom evidenţia cele mai importante acte legislative.

Constituţia Republicii Moldova

În Constituţia RM găsim compartimente dedicate expres administraţiei publice locale. Articolele 109-113 din Constituţie stipulează:

 • Principiile de bază ale administraţiei publice locale;
 • Organizarea administrativ-teritorială;
 • Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia;
 • Autorităţile săteşti şi orăşeneşti;
 • Consiliul raional.

Articolul 109 conţine cele patru principii de bază stipulate în Carta Europeană  a Autonomiei Locale:

 • Autonomia locală;
 • Descentralizarea serviciilor publice;
 • Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Carta Europeană a Autonomiei Locale

Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de Republica Moldova la 16   iulie 1997 şi intrată în vigoare din februarie 1998 garantează dreptul autorităţilor publice loca- le de a dispune de capacitate efectivă pentru a rezolva şi a administra, în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice. Acest drept stabileşte că autorităţile administraţiei publice beneficiază de auto- nomie decizională, organizaţională, de gestiune financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28 decembrie, 2006

Această lege stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării ad- ministrative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice şi conţine următoarele capitole: principiile descentralizării administrative; domeniile de activitate ale autorităţilor publice locale; dezvoltarea descentralizării ad- ministrative; resursele financiare şi materiale ale colectivităţilor locale; cadrul instituţi- onal al procesului de descentalizare administrativă.

Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006

Această lege stabileste, şi reglementează modul de organizare şi funcţionare   a autorităţilor administraţiei publice în unităţile  administrativ-teritoriale  şi  con- stă din următoarele compartimente: principiile de bază ale administraţiei publice locale; componenţa şi constituirea consiliilor locale; competenţele consiliilor locale; funcţionarea consiliului local; primarul şi viceprimarul; secretarul consiliului local; pri- măria; autorităţile administraţiei publice ale raionului; administraţia publică a mu- nicipiului Chişinău; controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale; serviciile publice, bunurile şi lucrările publice; administrarea finanţelor publice; exercitarea mandatului; controlul financiar public intern.

Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-xV din 16 octombrie 2003

În sensul acestei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

 • Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), raioanelor, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul municipiului Chişinău;
 • Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi – bugetele locale care repre- zintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia mun. Chişinău);
 • Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea – bugetele raio- nale, bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetul municipal Chişinău;
 • Elaborarea şi adoptarea bugetelor;
 • Executarea bugetelor;
 • Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice;
 • Garanţiile autonomiei financiare;
 • Drepturile şi responsabilităţile executorilor (ordonatorilor) de bugete.

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04 iulie 2008

Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice, statutul funcţi- onaruluipublic, raporturilejuridicedintrefuncţionariipublicişiautorităţilepublice(în celeceurmează– raporturideserviciu), precumşialteraporturicedecurgdinacestea. Scopul legii constă în asigurarea realizării unui serviciu public stabil, profesionist, imparţial, transparent şi eficient în interesul societăţii şi al statului.