Pin It

Actualul tempou al schimbărilor este atît de rapid, iar nivelul cunoştinţelor atît de înalt, încît planificarea strategică reprezintă unica modalitate de anticipare formală a soluţionării problemelor şi proiectării posibilităţilor de dezvoltare a comunităţii.

Planificarea strategică serveşte conducerii locale drept sursă pentru elaborarea planurilor pe o perioadă îndelungată. Cunoaşterea nivelului la care se tinde con- tribuie la ocolirea riscurilor în activitate şi reduce pericolul aprobării unor decizii eronate, lucru posibil în cazul lipsei informaţiei veridice despre perspectiva reală a localităţii sau a situaţiei externe. Deoarece planificarea contribuie la determinarea obiectivelor, ea stimulează coerenţa lor.

Planificarea strategică reprezintă o totalitate de acţiuni întreprinse şi   hotărîri aprobate de către conducere, care generează elaborarea strategiilor specifice, menite să asigure obţinerea rezultatelor    preconizate.

Sarcina planificării strategice este asigurarea inovaţiilor şi schimbărilor în loca- litate, organizaţii şi autorităţi.

Strategia reprezintă un plan vast, complex, multilateral menit să asigure reali- zarea misiunii administraţiei publice locale şi atingerea obiectivelor propuse.

Strategia, în mare măsură, se formulează şi se elaborează de administraţia pu- blică locală, însă la implementarea ei trebuie implicaţi toţi factorii interesaţi în rezul- tatele strategice.

Planul strategic trebuie să fie elaborat din punct de vedere al perspectivei dez- voltării întregii comunităţi. Acesta trebuie argumentat prin multiple analize şi date concrete. Pentru a concura efectiv, administraţia publică locală trebuie permanent să acumuleze şi să analizeze multiple informaţii despre procesele social-economice din localitate şi din ţară, despre procesul de producere, piaţă, concurenţi, situaţie ecologică şi alte date. Astfel, planul strategic redă activităţii administrative certitudi- ne, individualitate, fapt ce permite atragerea cadrelor bine pregătite, partenerilor şi altor actori în realizarea acestuia. De asemenea, planul deschide noi perspective, îi acordă administraţiei publice locale noi priorităţi în colaborare.

La elaborarea planurilor strategice trebuie de ţinut cont de faptul ca ele să fie integre pe o perioadă îndelungată, dar şi flexibile, pentru ca, în caz de necesitate, să fie modificate şi reorientate.