Pin It

Politicile publice sînt planuri, principii, proceduri, legi şi acţiuni care sînt adoptate de factorii de decizie pentru a rezolva o problemă din societate, a se opune unei ameninţări, a menţine o situaţie sau a urmări un obiectiv.

 

Politicile publice sînt elaborate nu numai de Guvern sau de Parlament, ci şi de alţi factori de decizie, cum ar fi consiliile locale, consiliile raionale, consiliile de admi- nistrare ale unor organizaţii şi întreprinderi, consiliile pedagogice şi altele.

Politicile publice pot fi divizate în:

 1. a) politici naţionale (elaborate de Parlament, Guvern, ministere);
 2. politici regionale sau teritoriale;
 3. politici locale (elaborate de consiliul local, ONG );

Astfel, în sens larg, politicile publice pot să:

 • interzică comportamente ce pun societatea în primejdie (de exemplu, pedep- sesc crima şi corupţia);
 • protejeze activităţi, cetăţeni sau lucruri (de exemplu, protejarea minorităţilor sau a monumentelor şi altele);
 • promoveze (de exemplu, încurajează agroturismul prin micşorarea impozitelor);
 • furnizeze beneficii directe cetăţenilor (de exemplu, şcolarizarea şi asistenţa me- dicală gratuită) etc.

Obiectivele politicilor publice. Politicile publice, în linii generale, urmăresc realizarea următoarele obiective:

 • Promovarea unor bunuri publice: apărarea, securitatea, infrastructura urbanisti- că, sănătatea, educaţia, cultura, ştiinţa etc.;
 • Protecţia şi securitatea socială a segmentelor populaţiei care, dintr-un motiv sau altul, sînt în dificultate. Se au în vedere două componente distincte: sistemul asigurărilor sociale şi sistemul asistenţei sociale;
 1. Dezvoltarea socială, adică asigurarea unor condiţii sociale care sînt considerate a fi importante pentru societate în procesul de dezvoltare a ştiinţei şi culturii, a sistemului educaţional, de promovare a familiei, a îngrijirii copilului, de difuzare a culturii, de creştere a solidarităţii sociale, colaborare internaţională ş. ;
 • Bunăstarea colectivă a comunităţii – toţi membrii colectivităţii trebuie să dispună de un stoc minim de bunuri şi servicii, considerat a fi decent, normal, minimal.

Toate aceste obiective tind spre realizarea interesului public. interesul   public reprezintă totalitatea necesităţilor, solicitărilor, nevoilor oamenilor, colectivităţilor locale.

Procesul politicilor publice. Procesul integral de elaborare şi implementare a unei politici publice poate fi descompus în următoarele etape şi anume:

 1. înscrierea în agendă;
 2. identificarea problemei;
 3. diagnosticul situaţiei;
 4. definirea scopului şi obiectivelor politicii;
 5. evaluarea şi testarea soluţiilor alternative;
 6. adoptarea variantei de politică aleasă;
 7. implementarea politicii publice;
 8. monitorizarea şi evaluarea politicii

Înscrierea în agendă. Agenda publică (sau sistemică) constă din toate proble- mele care sînt obiectul unei atenţii largi a publicului sau sînt conştientizate de ac- torii politici şi solicită acţiune. Înscrierea în agenda sistemică este caracteristică mai ales perioadei electorale, cînd toate formaţiunile politice analizează problemele existente în teritorii, pentru a construi mesajul politic electoral.

Dintre componentele agendei publice, numai unele ajung să intre în aten-     ţia executivului; acestea alcătuiesc agenda formală. Agenda formală (sau insti- tuţională) este lista subiectelor sau problemelor la care oficialii executivului sau persoanele asociate strîns cu aceştia acordă o atenţie serioasă la un anumit mo- ment.

Stabilirea agendei este procesul prin care consiliul local, analizînd cerinţele diverselor grupuri din cadrul populaţiei, traduce aceste cerinţe în probleme care necesită soluţionare.

Etapa de identificare a problemei este fundamentală. De ea depinde linia de ac- ţiune care va fi aleasă de administraţia publică. Identificare problemelor predeter- mină structurile şi actorii competenţi pentru formularea (definirea), elaborarea şi implementarea politicii publice.

În activitatea sa de zi cu zi, alesul local întîlneşte numeroase probleme ce afec- tează localitatea sau locuitorii ei. Preocuparea cea mai importantă este alegerea problemei specifice potrivite, spre care se va concentra energia consiliului local.

O problemă este o stare de lucruri care afectează în mod defavorabil o comu- nitate. Ea poate fi o parte a unei probleme mai largi. O problemă specifică este un caz asupra căruia consiliul local îşi poate concentra activitatea şi pe care îl poate rezolva.