Pin It

Pentru progresul unei localităţi, variatele tipuri de politici trebuie să fie de- terminate la nivel raional şi local, deoarece, la acest nivel, procesele pot fi con- duse şi administrate într-un mod mai eficient şi mai bine chibzuit. Astfel, consi- lierii locali sînt acele persoane care se ocupă nemijlocit cu formularea politicilor publice locale.

Legalitatea implicării administraţiei publice locale din Republica Moldova în formularea politicilor publice este asigurată de un set întreg de legi.

Aşadar politicile publice locale se elaborează în conformitate cu prevederile:

 • Constituţiei Republicii Moldova, adoptate în 1994. Întregul conţinut al Constituţiei conduce la ideea că orice politică publică trebuie să susţină statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, res- ponsabilitatea şi obligaţiile administraţiei publice faţă de generaţiile preceden- te, actuale şi viitoare ca valori supreme.
 • Legii Republicii Moldova nr. 64-xII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită con- ducerea generală a administraţiei publice.
 • Legii Republicii Moldova nr. 436-xVI din 28 decembrie 2006 privind ad- ministraţia publică locală (art. 14. Competenţele de bază ale consiliilor lo- cale; art. 29. Atribuţiile de bază ale primarului; art. 39. Atribuţiile secretarului; art. 40. Primăria şi statutul personalului primăriei; art. 43. Competenţele  consiliului raional; art.53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului;   capitolul
 1. Serviciile publice, bunurile şi lucrările publice; capitolul XI. Administrarea finanţelor publice).
  • Legii Republicii Moldova nr. 317-xV din 18 iulie 2003 privind actele nor- mative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Articolul 78 al acestei legi indică obligativitatea elaborării actelor autori- tăţilor publice locale în conformitate cu cadrul legal al republicii şi posibilitatea de contestare juridică a acestora.
  • Legii Republicii Moldova nr. 435-xVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă. Legea prevede domeniile de  activitate ale autorităţilor publice locale, regulile procesului de descentralizare admi- nistrativă şi identificarea cadrului instituţional pentru descentralizarea ad- ministrativă.
  • Legii Republicii Moldova nr. 438-xVI din 28.12.2006 cu privire la dezvolta- rea regională care reflectă principiile şi cadrul instituţional al politicii naţionale de dezvoltare regională a ţării şi introduce mecanismele regionale pentru dez- voltare regională.
  • Legii Republicii Moldova nr. 768-xIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
  • Legii Republicii Moldova nr. 397-xV din 16 octombrie 2003 privind finan- ţele publice locale.
  • Legii Republicii Moldova privind transparenţa procesului decizional (2008)
  • Altor acte normative de bază din domeniul APL.

În conformitatea cu art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de in- teres local, cu excepţia celor ce ţin de competenţa altor autorităţi publice. Astfel, în temeiul acestui articol şi al art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativă, consiliul local poate elabora politici de diferit ordin şi domeniu.

Exemple de politici

Grup de Politici

Domenii

Politici de infrastructură

Planificarea urbană, gestionarea spaţiilor verzi de interes local, distrubuirea apei pota- bile, construirea şi întreţinerea sistemelor şi canalizarea, iluminarea stradală, drumurile  şi podurile publice, amenajarea şi întreţinerea  cimitirelor

Construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare

Construcţia, gestionarea reţelelor de distribuire a gazelor şi energiei termice Destinaţia terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului   (municipiului)

Politici ecolo- gice

Salubrizarea, colectarea şi gestionarea deşeurilor, epurarea apelor, utilizarea resurselor naturale de interes local, protecţia  mediului

Politici sociale

Activităţi culturale, sportive; protecţia şi asistenţa socială; protecţia civilă de interes local

Instituţii de binefacere de interes local, ocrotirea drepturilor copilului, familiei, egali- tatea genurilor

Ordinea publică

Politici econo- mice

Politicile financiare ale consiliului

Bugetul local, utilizarea fondului de rezervă şi special Impozitele şi taxele locale

Administrarea bunurilor din domeniul public şi privat locale Instituirea şi gestiunea întreprinderilor municipale Amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale Participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale Susţinerea businessului mic şi  mijlociu

Prognoze şi programe de dezvoltare  social-economică

Politici preven- tive

Organizarea serviciilor antiincendiare, Profilaxia maladiilor, criminalităţii,  corupţiei

Politici social- uzuale

Construcţia de locuinţe

Facilităţi pentru păturile social vulnerabile Transportul public local

Servicii publice de gospodărie  comunală

Politici de colaborare

Parteneriatul public–privat

Colaborarea, cooperarea, inclusiv transfrontalieră Parteneriatul public–public (asocieri cu APL) Promovarea şi protejarea intereselor APL

Politici interne

Auditul intern, transparenţa în activitate, fluxul informaţional, organigrama şi statele primăriei; schema de  salarizare

Notă: expunerea politicilor şi domeniilor nu pretinde a fi exhaustivă.

 

În procesul de conducere, oficialii aleşi decid scopurile administraţiei publice şi transformarea lor în programe şi servicii printr-o declaraţie politică de intenţie întru rezolvarea problemelor din teritoriu şi o activitate cît mai eficientă.

declaraţii de intenţii = politica = ce intenţionăm să realizăm? cadrul de acţiune în realizarea declaraţiei = politică    publică.

Cu alte cuvinte, politicile publice reprezintă o corelare între ceea ce hotărăşte administraţia să întreprindă (scopuri şi obiective) şi ceea ce intenţionează să execu- te (strategii şi planuri de acţiune).

Aşadar care este rolul alesului local în elaborarea politicilor publice?

În primul rînd, alesul local trebuie să identifice şi să concentreze acţiunile ce tre- buie abordate; să faciliteze schimbul reciproc de informaţie, comunicarea şi educa- rea alegătorilor în chestiuni relevante.

În al doilea rînd, să acţioneze ca factor de integrare a opiniilor şi grupurilor di- vergente; să dezvolte consensul asupra viziunii comunităţii şi asupra scopurilor şi acţiunilor corespunzătoare care trebuie să fie adoptate.

În al treilea rînd, să ratifice, prin acţiuni deliberative, consensul care se naşte în pro- blema depistată; să implementeze programe, politici şi proiecte ca o reflectare a con- sensului comunităţii, să menţină sprijinul pentru implementarea acţiunilor adoptate. Efectuînd o analiză asupra modurilor de apariţie a politicilor publice, putem sta-

bili că politicile publice pot fi:

 • elaborate de către o echipă de profesionişti, adică specialişti în domeniu;
 • recomandate de personalul autorităţilor administraţiei publice;
 • elaborate de oficialii aleşi;
 • elaborate în discuţii cu comunitatea;
 • numai iniţiative ale colectivităţilor etc.

Ca surse de idei, în procesul de elaborare a politicilor locale pot servi:

 1. a) consilierii locali şi primarii în calitate de oficiali aleşi ai unităţii administrativ-te- ritoriale;
 2. b) alegătorii (persoane aparte sau grupuri de iniţiativă);
 3. c) organizaţiile din teritoriu (publice şi private);
 4. d) personalul din administraţia publică locală (din primării, din aparatul preşedin- telui raionului etc.).

Înainte de implementare, orice politică publică necesită o expertiză minuţioasă, o evaluare a posibilelor avantaje şi dezavantaje, costuri sociale.

Ca surse de expertiză a politicilor publice apar:

 1. a) personalul instituţiei în cauză (secretarul consiliului local, contabilul-şef; speci- aliştii în domeniu);
 • institutele de cercetare ştiinţifică;
 1. organizaţiile publice sau private care oferă consultanţă;
 2. d) grupurile comunitare;
 3. e) nivelurile superioare ale administraţiei publice.

Republica Moldova, ca şi toate ţările Europei Centrale şi de Est, urmează să adap- teze planificarea şi scopurile politicilor publice la situaţia nouă, pornind de la interna- ţionalizarea politicilor. Aceste probleme apar pentru ţara noastră într-o formă complet nouă ţinînd cont de intenţia de integrare europeană. De aceea, activitatea de formulare a politicilor locale trebuie să devină o preocupare principială a autorităţilor publice.