Pin It

Politica de dezvoltare locală reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi factori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economi- ce, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului local, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. Principalele domenii vizate de politicile progre- sului local sînt: dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de munca, atragerea inves- tiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, calitatea mediului înconjurător, dezvoltarea rurală, sănătatea, educa- ţia, învăţămîntul, cultura.4

Conceptul actual de dezvoltare locală este fundamentat pe cel de dezvoltare durabilă şi are cîteva trăsături fundamentale5, referindu-se la:

 • Dezvoltarea rurală sustenabilă, care presupune dezvoltarea economică echitabilă şi echilibrată, cu un nivel ridicat al coeziunii sociale şi al includerii şi asu- marea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a protecţiei mediului.
 • Dezvoltarea locală extensivă sau integrată, care se referă la dezvoltarea me- diului prin extinderea mijloacelor de comunicare şi informare şi prin extinderea activi- tăţilor din mediul rural spre sectorul nonagricol şi promovarea agriculturii extensive, a cărei coordonată esenţială este transferul informaţional (conceptul de agricultură extensivă aici este diferit de cel tradiţional, care definea opusul agriculturii intensive).
 • Dezvoltarea locală multisectorială, care se referă la crearea de reţele şi parteneriate între organizaţii internaţionale, agenţii naţionale sau organizaţii ale societăţii civile, în vederea abordării multisectoriale.

Dezvoltarea locală urmăreşte:

 • Impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice;
 • Stimularea investiţiilor în sectorul privat;
 • Contribuţia la reducerea şomajului;
 • Contribuţia la îmbunătăţirea nivelului de trai;
 • Crearea mediului de susţinere şi adoptarea acţiunilor durabile.

Dezvoltare locală – politici de intervenţie

 • Politici economice locale;
 • Politici urbane;
 • Politici de amenajarea teritoriului;
 • Politici sociale;
 • Politici industriale;
 • Politici de descentralizare.

Trăsături ale dezvoltării locale:

 • Presupune o strategie globală ce integrează obiectivele sociale şi economice;
 • Valorifică resurse locale;
 • Implică noi forme de solidaritate între organizaţii, instituţii;
 • Specializarea teritoriului;
 • Delegarea reprezentanţilor la gestiune.

Cadrul instituţional de implementare a politicii de dezvoltare:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei etc.;
 • Agenţiile de dezvoltare regională (Nord, Sud şi Centru);
 • Consiliile raionale;
 • Consiliile locale.

Agenţiile dezvoltării locale

 • Întreprinderile – 2 ipostaze – plătitori de impozite, beneficiari;
 • Colectivităţile locale – ONG-uri, mişcări sociale, susţinători, partide;
 • Camerele de comerţ şi industrie – consultare, informare;
 • Politicile locale ale statului – viziunea dezvoltării locale trebuie deţinută de stat.

Priorităţile actuale ale UE sînt legate de aceste aspecte ale integrării acţiunilor locale în viziunea de ansamblu asupra coeziunii teritoriale şi, mai ales, asupra dez- voltării locale durabile.

Instrumente europene

 • Autonomia locală;
 • Ajutoare directe şi indirecte;
 • Înzestrarea autorităţilor locale cu noi competenţe – urbanism, amenajarea terito- riului, turism, pregătire profesională;
 • Incubatoare de afaceri, tehnoparcuri;
 • Diferite forme de creditare – leasing, concesionări, contracte administrative, obli- gaţiuni publice;
 • Fonduri structurale – Fondul social – 1960; Fondul de orientare şi garanţie în agricul- tură – 1962; Fondul de dezvoltare regională – 1975; Fondul în domeniul pescuitului - 1993;
 • Fonduri de coeziune – 1993 – programe de mediu, infrastructură;
 • Programe de iniţiative comunitare – cooperare transfrontalieră, dezvoltare rurală, combaterea discriminării;
 • Programe mediteraneene integrate – 1986;
 • Banca Europeană de Investiţii – 1958.

Obiectivele de guvernare pentru Dezvoltarea locală şi regională echilibrată:

 1. Încurajarea iniţiativei la nivel local/regional şi promovarea culturii de cooperare între autorităţile publice centrale şi
 2. Reducerea dezechilibrelor regionale de dezvoltare prin implementarea proiec- telor de investiţii şi stimularea creşterii în regiunile
 3. Dezvoltarea regională echilibrată prin asigurarea consecvenţei între politicile naţionale sectoriale şi politicile de dezvoltare locală.

Dezvoltarea locală du- rabilă:

 • Dezvoltarea care răs- punde necesităţilor prezentului fără a com- promite capacitatea ge- neraţiilor viitoare de a-şi rezolva propriile necesi- tăţi.
 • Dezvoltarea durabilă este o dezvoltare în context social, economic, cultural şi politic.

Tabelul 9. Standardele necesare ajungerii la o viziune a dezvoltării durabile

(Comisia mondială asupra mediului şi  dezvoltării)

Sistem politic

Participarea cetăţenilor la luarea  deciziilor

Sistem economic

Capacitatea de a crea surplusuri Cunoştinţe tehnice durabile Bazarea pe propriile forţe

Sistem social

Oferirea soluţiilor pentru tensiunile generate de dezvoltarea   nearmonioasă

Sistem de producţie

Respectarea prezervării mediului în scopul   dezvoltării

Sistem de proceduri

Căutarea de noi soluţii

Sistem administrativ

Flexibilitate şi capacitate de  autocorecţie