Pin It

Dezvoltarea locală este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diver- sificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, con- tribuţia la reducerea şomajului, şi nu în cele din urmă îmbunătăţirea nivelului de trai. Managementul dezvoltării locale prin proiecte presupune crearea unui nou cadru conceptual, legislativ şi instituţional, care să asigure abordarea distinctă a dezvoltării sustenabile.

Ce este un proiect?

 • Este o cerere de finanţare adresată instituţiei finanţatoare cu scopul de a folosi capacitatea proprie şi a organizaţiei, în vederea soluţionării problemelor comu- nităţii;
 • Este un plan de acţiuni;
 • Este un instrument de convingere;
 • Este un angajament.

Pentru a implementa un proiect este nevoie de a acumula fondurile necesare. Colectarea fondurilor poate fi realizată apelînd la:

 • Fondurile publice (de exemplu, Fondul Ecologic Naţional);
 • Programele guvernamentale;
 • Organizaţiile internaţionale şi agenţiile guvernamentale pentru dezvoltare in- ternaţională ale altor ţări (de exemplu, PNUD Moldova, USAID, SIDA, etc.);
 • Fundaţiile private (de exemplu, Fundaţia Soros-Moldova, Fundaţia Ford);
 • Donaţiile de la persoanele particulare (sponsori);
 • ONG-uri.

Sursele de informaţii referitoare la lansarea proiectelor

 • Organizaţiile finanţatoare în Republica Moldova:
 • Ambasade; Consulate;
 • Ministerele de resort;
 • Ziare;
 • Internet.

Ce trebuie să ştie aplicantul?

 • Cerinţele organizaţiei finanţatoare;
 • Potenţialul organizaţiei ce înaintează proiectul;
 • Tehnica elaborării proiectelor.

Care sînt părţile componente ale proiectului?

 • Scrisoare de însoţire;
 • Sumar–sinteză;
 • Introducere – calificarea organizaţiei;
 • Declararea problemei;
 • Descrierea proiectului;
 • Bugetul;
 • Concluzii şi anexe.

Cererea de finanţare trebuie să:

 • corespundă cu cerinţele şi direcţiile de finanţare ale donatorului;
 • conţină componentele tehnică şi informaţională;
 • fie elaborată pentru o problemă concretă, pentru un scop concret;
 • conţină un plan concret de realizare;
 • conţină informaţie privind garanţia securităţii utilajului şi bunurilor;
 • indice aportul D-stră (fonduri, servicii, utilaj);
 • fie încadrată în timp.

O bună descriere a problemei:

 • este scrisă clar şi concis;
 • reflectă conexiunea cu scopul şi misiunea organizaţiei;
 • stabileşte necesităţile locale în limitele geografice;
 • este bine documentată statistic;
 • nu conţine presupuneri şi declaraţii.

Atenţie!

 • Bugetul este o parte a propunerii de proiect.
 • Pregătim bugetul după ce am finisat propunerea de proiect.
 • Bugetul trebuie să reflecte costurile reale, verificate şi confirmate documentar.
 • Bugetul trebuie să fie încadrat în timp.
 • Trebuie să cuprindă toate devizele de cheltuieli posibile.
 • Includem contribuţia pe care o avem.
 • Verificăm încă odată bugetul!

Tabelul 1. Componentele de bază ale unui proiect

Componente

Conţinutul

TITLUL PROIECTULUI

Denumirea proiectului; Acronimul;

Durata implementării proiectului; Programul.

INTRODUCERE

Motivarea (descrierea problemei) conţine analiza situaţiei existente cu date concrete. Răspunde la întrebările: Ce se va întîmpla dacă această problemă nu va fi soluţionată anume în această perioadă? De ce această problemă este prioritară faţă de altele existente în  comunitate?

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul proiectului Obiectivele

Echipa de implementare – calificarea şi experienţa; Partenerii;

Strategia de implementare: Cum? Cînd? De ce? Planul activităţilor din cadrul proiectului  (anexă)

 

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE

Rezultatele activităţilor; Durabilitatea Proiectului; Beneficiarii (direcţi şi indirecţi); Evaluarea.

BLOCUL FINANCIAR- ECONOMIC

Structura bugetului:

Salarii, onorarii ale  personalului;

Cheltuieli administrative (tel., fax, email, transport, echipament, consu- mabile);

Publicaţii;

Lucrări de construcţie şi montaj; Activităţi de conştientizare; Cheltuieli neprevăzute 2%;

Cheltuieli bancare 2%

ANEXE SOLICITATE DE DONATORI

Planul activităţilor Bugetul

Copia statutului şi a certificatului de înregistrare (în cazul ONG-urilor); CV-urile membrilor echipei de implementare şi a experţilor antrenaţi în proiect;

Documente ce confirmă colectarea contribuţiei în bani (certificate de la bancă, primărie, listă cu semnături etc.)

Scrisori de confirmare a participării partenerilor la proiect; Scrisori de susţinere din partea factorilor  interesaţi.

 

Autorităţile publice locale trebuie să rămînă deschise tuturor iniţiativelor în domeniu, fiind totodată motorul de atragere a mediului privat şi factorul-cheie în identificarea şi utilizarea tuturor oportunităţilor de finanţare.