Pin It

Sistemul bugetar din Republica Moldova este o parte integrantă a sistemului finanţelor publice ale statului şi reprezintă bugetul public naţional (Constituţia, art.131, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996, art.2).

Bugetul public naţional se constituie dintr-un sistem de bugete şi fonduri şi include:

 • bugetul de stat, care este destinat implementării strategiilor şi obiectivelor de dezvoltare economică şi socială ale ţării şi asigurării echilibrului bugetar pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice a statului.
 • bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (UAT), care reprezintă bugete- le satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, raioanelor, bugetul municipiului Chişinău şi al UTA Găgăuzia, care sînt destinate realizării politicilor şi strategiilor de dezvoltare a comunităţilor locale.
 • bugetul asigurărilor sociale de stat ( BASS), care reprezintă un fond de mijloace financiare pentru pensii, programe de asigurare socială (alocaţii pentru şomaj, ca- zuri de boală şi concedii de maternitate, etc.) şi indemnizaţii de asistenţă socială.
 • fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM), care sînt destinate ocrotirii sănătăţii populaţiei.

Finanţele publice locale reprezintă totalitatea bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale, fiind parte integrantă a finanţelor publice naţionale (Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art.2).

În conformitate cu art. 3. al Legii privind finanţele publice locale, bugetele unită- ţilor administrativ-teritoriale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă  şi  se execută în condiţii de autonomie financiară.

Finanţele publice locale cuprind:

Bugetele UAT sînt constituite din (vezi Figura 1):

 1. bugete UAT de nivelul al II-lea: bugetele raionale, bugetul central al UTA Găgăuzia, bugetul municipal Chişinău, care reprezintă totalitatea veniturilor şi chel- tuielilor necesare exercitării funcţiilor ce revin competenţelor întregului raion, UTA Găgăuzia sau municipiului Chişinău şi funcţiilor delegate de către Guvern acestora;
 2. bugete UAP de nivelul I: bugetele locale care reprezintă bugetele satelor (co- munelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiului Chişinău) din componen- ţa raionelor, municipiilor şi UTA Găgăuzia.

Elementele de bază ale bugetelor locale

Bugetele locale sînt constituite din 2 părţi principale: venituri bugetare şi chel- tuieli bugetare.

Veniturile bugetare sînt mijloace financiare care se constituie din impozite, taxe şi alte venituri, transferuri din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor şi transferuri cu destinaţie specială, în conformitate cu prevederile cadrului legal.

cheltuielile bugetare sînt obligaţii financiare pentru finanţarea instituţiilor social- culturale, activităţii autorităţii executive şi a serviciilor publice, în scopul asigurării îndeplinirii sarcinilor autorităţilor publice locale.

Veniturile bugetelor UAT reprezintă elementul de bază al bugetelor locale (Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 4) şi se formează din (vezi Figura 2):

 1. venituri proprii
 2. defalcări de la veniturile generale de stat, conform normativelor procentuale
 3. transferuri de la bugetul de stat sau din alt buget:
 • transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor;
 • transferuri cu destinaţie specială;
 1. încasări de mijloace speciale;
 2. fonduri 

Cheltuielile bugetelor UAT reprezintă limite maxime de resurse financiare, care pe parcursul anului bugetar pot fi utilizate de către executorii (ordonatorii) de buget.

Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor dintre bugetele de dife- rite niveluri este reglementată de prevederile de art. 7 şi 8 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003.

În acest sens, conform competenţelor ce le revin, bugetele locale de nivelul I

efectuează cheltuieli ce ţin de:

 1. amenajarea teritoriului şi urbanistică;
 2. construcţia şi întreţinerea, în hotarele localităţilor, a drumurilor, străzilor, po- durilor şi zonelor publice locale, iluminarea străzilor;
 3. construcţia, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, de epurare a apei, salubrizarea localităţii, gestionarea deşeurilor de pro- ducţie şi menajere;
 4. acordarea de asistenţă socială populaţiei, inclusiv protecţia tinerei familii şi familiilor cu mulţi copii, a mamei şi a drepturilor copilului, a persoanelor în etate şi a solitarilor, în partea ce nu intră în competenţa altor autorităţi;
 5. finanţarea următoarelor instituţii publice şi activităţi:
 • instituţiile preşcolare;
 • şcolile primare;
 • şcolile medii de cultură generală, gimnaziile;
 • liceele şi instituţiile complementare (extraşcolare);
 • alte instituţii din învăţămînt, care deservesc populaţia localităţii respective;
 • instituţiile de cultură şi activităţile de culturalizare (cămine culturale şi alte aşeză- minte);
 • bibliotecile şi muzeele;
 • instituţiile şi activităţile de cultură fizică şi sport;
 • parcurile şi spaţiile verzi, cimitirele;
 • aparatul primăriei şi contabilitatea centralizată;
 • alte instituţii conform legislaţiei;
 • alte activităţi şi măsuri de asigurare a bunei funcţionări a teritoriilor;
 • executarea hotărîrilor judecătoreşti, prin care APL este obligată să efectueze anu- mite plăţi.

Bugetele UAT de nivelul al doilea suportă cheltuieli ce ţin de:

 1. construcţia şi întreţinerea drumurilor de interes raional (municipal, UTA Găgăuzia);
 2. construcţia obiectivelor publice de interes raional (municipal, UTA Găgăuzia);
 3. finanţarea următoarelor instituţii publice şi activităţi:
 • liceele, cu excepţia celor de competenţa UAT, de nivelul întîi;
 • instituţiile de învăţămînt secundar profesional;
 • şcolile-internat de cultură generală;
 • gimnaziile-internat cu regim special;
 • instituţiile şi activităţile metodice în domeniul învăţămîntului;
 • instituţiile şi activităţile de asistenţă socială;
 • teatrele, posturile de radio şi televiziune publică locală;
 • instituţiile şi activităţile sportive şi alte activităţi pentru tineret;
 • instituţiile şi activităţile privind ordinea publică;
 • activităţi administrativ-militare în limitele competenţei;
 • autoritatea executivă şi direcţiile subordonate consiliului raional respectiv;
 • alte instituţii şi activităţi atribuite, conform legislaţiei, APL de nivelul al doilea (ser- viciul de pompieri şi salvatori, staţiunile de combatere a bolilor animalelor);
 • executarea hotărîrilor judecătoreşti, prin care APL este obligată să efectueze  anumite plăţi.

Conform prevederilor legale privind statutul municipiului Chişinău, bugetul municipal Chişinău suportă cheltuieli ce ţin atît de competenţele bugetelor locale, cît şi de cele ale bugetelor UAT de nivelul al doilea. Bugetul municipal Bălţi, de ase- menea, suportă o serie de cheltuieli, care sînt în competenţa UAT de nivelul al doilea (Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 8, alin. (6)).

În afară de aceasta, bugetele municipiilor Chişinău şi Bălţi suportă cheltuieli pentru construcţia locuinţelor destinate păturilor socialmente vulnerabile şi ex- ploatării fondului locativ municipal.

autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale sînt responsabile de stabilirea caracterului prioritar al cheltuielilor bugetului unităţii respective. (legea nr. 397-XV din 16.10.2003,  art.7(4))