Pin It

Domeniul finanţelor publice locale este unul dintre cele mai complexe şi mai complicate domenii ale administrării locale şi este reglementat de un număr consi- derabil de legi şi alte acte normative emise de Guvern, Ministerul Finanţelor şi alte instituţii implicate în gestiunea finanţelor publice locale.

Principalele acte normative, care stau la baza finanţelor publice locale şi a procesului bugetar local, sînt:

 • Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
 • Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006;
 • Codul fiscal al Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 cu privire la statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei;
 • Hotărîrea Guvernului  nr.  82  din  24  ianuarie  2006  cu  privire  la elaborarea
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004 „Despre aproba- rea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţii- lor publice finanţate de la buget”;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 117 din 29 decembrie 2007 referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli ale instituţiilor publice şi re- partizarea pe luni a bugetelor UAT;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005„Cu privire la apro- barea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor buge- tului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară.