Pin It

Investiţiile (cheltuielile) de capital se referă la cheltuielile pentru procurarea sau realizarea activelor fixe de folosinţă îndelungată (obiective de investiţii). În prezent, în Republica Moldova cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor capitale sînt planificate în bugetul de stat pe obiecte concrete pentru fiecare unitate administrativ-teritorială la cererea argumentată a acesteia. Din cauza lipsei de resurse financiare, autorităţile publice nu prevăd cheltuieli de capital în scop investiţional în bugetele lor. Cu toate acestea, bugetul de stat nu este unica sursă potenţială pentru finanţarea acestui tip de cheltuieli. Alte surse de finanţare a investiţiilor de capital ar putea fi: donaţiile, parteneriatul public–privat, finanţarea din surse externe (granturi, sponsorizări etc.), împrumuturile de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori din ţară şi de peste hotare etc. În conformitate cu art. 14 al Legii cu privire la finanţele publice locale, autorităţile administraţiei publice locale pot contracta împrumuturi pentru cheltuieli de capital cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare (vezi subcapitolul 3.2.3).

Elaborarea bugetelor de investiţii, deşi rămîne încă a fi o provocare de viitor pentru autorităţile publice locale din Republica Moldova, este o practică bună şi un exerciţiu util de planificare strategică.

„Programul de investiţii este un plan multianual (de obicei, 5-6 ani) de obiective de investiţii, enumerate pe ani în ordinea priorităţii, cu anticiparea datelor de începere şi de sfîrşit, costurile anuale estimative şi metodele de finanţare propuse”13. Un program (proiect) de investiţii s-ar referi la:

  • reconstrucţia străzilor, clădirilor de importanţă publică; modernizarea clădirilor în limitele stabilite;
  • extinderea parcurilor, iluminatul străzilor şi instalarea semafoarelor;
  • reparaţia sistemelor de apă şi canalizare;
  • construcţia terenurilor de joacă pentru copii; a terenurilor sportive;
  • procurarea utilajelor antiincendiu; procurarea şi instalarea rampelor de gunoi menajer;
  • procurarea transportului de urgenţă medicală pentru comunitate;
  • achiziţionarea transportului public etc.

Orice program de investiţii multianuale este supus, la sfîrşitul fiecărui an bugetar, unei evaluări riguroase, cînd  sînt  analizate  rezultatele  obţinute  în  comparaţie  cu obiectivele planificate şi se iau decizii pentru următorul an bugetar privind continuarea programului investiţional în cauză.

La planificarea unui program de investiţii în cadrul bugetului bazat pe programe şi performanţă este necesar de trecut aceleaşi etape prin care trece un buget pe performanţă: planificare, elaborare, monitorizare, control şi raportarea de executare. În manualul 6 din seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administraţia Publică Locală14 sînt indicaţi următorii paşii de parcurs pentru planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii (programului de investiţii):

Tabelul 1. Paşii de parcurs în planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii

Paşii

Denumirea

Conţinutul

Pasul 1

Determinarea structurii organi- zaţionale

Crearea structurii organizaţionale, a echipei responsabile de planifica- rea şi elaborarea bugetului de  investiţii.

Pasul 2

Stabilirea poli- ticilor

Stabilirea politicilor investiţionale care să îndrume şi să faciliteze planificarea întregului proces, să determine obiectivele, priorităţile şi opţiunile de finanţare etc.

Pasul 3

Elaborarea formularelor şi a instrucţiunilor

Elaborarea instrucţiunilor, calendarului şi altor instrumente care să faciliteze organizarea internă a muncii funcţionarilor publici pentru elaborarea proiectului de  investiţii

Pasul 4

Evaluarea nevoi- lor de investiţii

Identificarea şi evaluarea problemelor şi nevoilor de investiţii în baza informaţiei disponibile din studiile de planificare, rapoarte privind starea mijloacelor fixe, sondajele de opinie publică  etc.

 

Paşii

Denumirea

Conţinutul

Pasul 5

Analiza capacită- ţii de finanţare

Analiza stării financiare a administraţiei publice locale şi a capacităţii sale de finanţare (sursele financiare locale disponibile) a unor viitoare proiecte de capital

Pasul 6

Pregătirea cere- rilor de investiţii

Echipa va pregăti cererea/propunerea de proiect (program) de investiţii.

Pasul 7

Analiza cererilor de proiect

Verificarea dacă cererile/propunerile de proiect sînt exacte şi compele- te. Pot participa experţi tehnici externi.

Pasul 8

Stabilirea prio- rităţilor

Selectarea proiectelor prioritare conform unor criterii clare şi prede- finte

Pasul 9

Evaluarea opţiu- nilor financiare

Identificarea şi evaluarea sursele alternative de finanţare a proiectului: împrumuturi, alocaţii speciale de la bugetul de stat, donaţii, parteneri- atul public-privat etc.

Pasul 10

Întocmirea programului şi bugetului de investiţii

Programul şi bugetul de investiţii pot fi compilate într-un singur document sau prezentate separate. Se prezintă autorităţilor executive şi deliverative locale.

Pasul 11

Adoptarea pro- gramului şi buge- tului de investiţii

Pînă la aprobarea oficială a proiectului este important de consultat opinia publică (audieri publice, sondaje de opinii ale cetăţenilor etc.).

Pasul 12

Aplicarea şi moni- torizarea bugetu- lui de investiţii

Implementarea proiectului conform calendarului, monitorizare şi evaluare. Asigurarea transparenţei procesului de implementare a proiectului.