Pin It

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoa- ne la viaţa economică şi socială fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vîrstă, dezabilităţi sau orientare sexuală netradiţională. Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediu pro- fesional, securitatea socială.

Abordarea problematicii egalităţii de şanse şi tratament între femei şi băr- baţi pe plan naţional. Legislaţia Republicii Moldova garantează drepturile egale ale cetăţenilor de a participa la viaţa economică şi socială, de a se pregăti şi forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova şi participa la distribuirea beneficiilor.

Rolul autorităţilor administraţiei publice locale în asigurarea  egalităţii de şan-  se este stipulat în Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (2006), în Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015, în Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014.

Asigurarea egalităţii de şanse solicită autorităţilor administraţiei publice o abor- dare integratoare a acestei problematici prin includerea principiului de egalitate în- tre femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local. Autorităţile administraţiei publice locale au sarcina să monitorizeze im- plementarea programelor şi să organizeze campanii de informare privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi la nivel local. În scopul asigurării egalităţii de şanse  la nivel local, autorităţile administraţiei publice colaborează cu organizaţiile negu- vernamentale, fundaţiile, sindicatele, patronatul şi organismele internaţionale care contribuie la implementarea egalităţii între femei şi bărbaţi.

Atribuţiile şi obligaţiile APL în asigurarea egalităţii de şanse:

 • asiguraţi participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, a persoanelor cu deza- bilităţi, a persoanelor din diverse grupuri etnice la procesul decizional;
 • facilitaţi reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie;
 • asiguraţi egalitatea de şanse în formare profesională a femeilor şi bărbaţilor;
 • asiguraţi egalitatea de şanse în educaţie a fetiţelor şi baieţilor;
 • asiguraţi încadrarea copiilor din familii cu venituri mici, copiilor cu dezabilităţi, precum şi a celor din grupurile minoritare etnice şi religioase în procesul educa- ţional la grădiniţă şi şcoală;
 • asiguraţi accesul persoanelor cu venituri mici, inclusiv a copiilor ce provin din familii cu venituri mici, precum şi a persoanelor în etate la informaţii şi servicii medicale şi de asistenţă socială;
 • asiguraţi participarea reprezentanţilor grupurilor marginalizate pe piaţa muncii;
 • nu refuzaţi angajarea unei persoane de sex feminin pe motiv că este însărcinată sau are în îngrijire un copil;
 • nu admiteţi acordarea unui salariu mai mic unei persoane de sex feminin faţă de o persoană de sex masculin (faţă de minorităţile etnice la fel), dacă desfăşoa- ră acelaşi tip de activitate şi în aceleaşi condiţii;
 • instalaţi sisteme de semnalizare sonoră şi vizuală pentru persoanele cu handi- cap la intersecţie cu trafic intens, trecerile de pietoni, drumurile publice;
 • construiţi spaţii pentru trotuare, scări şi treceri de pietoni;

 

 • întreprindeţi măsuri necesare pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal;
 • amenajaţi locuri de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • construiţi rampe pentru accesul persoanelor cu handicap, inclusiv la sediul APL;
 • încurajaţi furnizorii să folosească forţa de muncă locală, inclusiv din rîndul gru- purilor defavorizate ş.a.

Un rol semnificativ în asigurarea accesului la servicii de asistenţă şi reabilitare a victimelor violenţei în familie şi a victimelor traficului de fiinţe umane îl au autorită- ţile administraţiei publice. În acest context administraţia publică locală are misiunea să susţină dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenţei în familie şi a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe.