Pin It

Constituţia Republicii Moldova porneşte de la fixarea rolului Guvernului (art. 96), stabilind că acesta asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. În exercitarea atribuţiilor, se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament.

Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniştri, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.

Ordinea de formare sau procedura de investire a guvernului este fixată în art. 98 din Constituţia Republicii Moldova care cuprinde patru etape:

  • După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.
  • Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.
  • Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
  • În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul.
  • Guvernul îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova.
  • În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

Guvernul este o autoritate publică colegială care îşi desfăşoară activitatea sub formă de şedinţe. Guvernul se convoacă în şedinţe de către prim-ministru în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată pe trimestru. Şedinţele Guvernului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului.

În cadrul şedinţelor sunt examinate problemele aflate în competenţa Guvernului şi se adoptă decizii cu caracter politic sau juridic. Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului prezenţi la şedinţă, excepţii de la acesta face adoptarea ordonanţelor de către Guvern unde se cere votul majorităţii membrilor Guvernului.

La şedinţele Guvernului pot participa şi alte persoane, în conformitate cu legislaţia (Preşedintele Republicii Moldova, deputaţi în Parlament, avocaţii parlamentari, alte persoane invitate în modul stabilit).

Şedinţele Guvernului sunt prezidate de prim-ministru sau de unul din viceprim-miniştri, care coordonează activitatea membrilor Guvernului cu respectarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin.