Pin It

Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile principale comune tuturor ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale sunt determinate de Legea privind administraţia publică centrală de specialitate, nr.98 din 04.05.2012.

Misiunea defineşte rolul fiecărui minister şi al fiecărei alte autorităţi administrative centrale în sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi viziunea strategică cu privire la realizarea politicii de stat în domeniile de activitate de care acestea sunt responsabile.

În scopul realizării misiunii sale, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală pot îndeplini următoarele funcţii de bază:

 1. realizarea politicii de stat în domeniile încredinţate;
 2. reglementarea normativ-juridică;
 3. supravegherea şi controlul de stat;
 4. prestarea serviciilor publice;
 5. gestionarea sferei de competenţă etc.

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce le revin, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală au următoarele atribuţii principale:

 1. a) elaborează şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative, inclusiv proiecte de documente de politici publice, în domeniile ce le sunt încredinţate;
  1. elaborează texte ale tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi încheie tratate interdepartamentale cu organele similare din alte state în limitele competenţei stabilite de legislaţie;
  2. asigură executarea obligaţiilor, realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale ce au ca obiect domeniile lor de activitate şi urmăresc executarea acestora de către cealaltă parte la tratat;
  3. menţin relaţii de colaborare cu ministerele şi autorităţile administrative centrale omoloage din străinătate pentru îndeplinirea funcţiilor lor;
  4. prezintă propuneri de buget Ministerului Finanţelor;
  5. elaborează şi înaintează ministrului sau directorului general spre emitere acte departamentale;
  6. exercită supravegherea şi efectuează controale de stat privind respectarea legislaţiei în domeniile lor de activitate etc.

Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile principale ale fiecărui minister şi ale fiecărei alte autorităţi administrative centrale se stabilesc în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora, ţinându-se cont de prevederile Legii privind administraţia publică centrală de specialitate, nr.98 din 04.05.2012