Pin It

Membrii societăţii pentru a convieţui şi activa în condiţii normale au nevoie să fie asiguraţi în mod continuu sau periodic cu anumite servicii de ordin economic, social, cultural şi în alte domenii. Pentru aceasta în cadrul statului sunt înfiinţate o serie întreagă de organisme care au obligaţia de a realiza în practică necesităţile populaţiei. Aceste organisme se numesc servicii publice. Reieşind din diversitatea funcţiilor şi diversitatea atribuţiilor statului contemporan sunt înfiinţate multiple servicii publice.

Conform prevederilor din doctrină serviciul public poate fi definit ca o structură organizatorică înfiinţată prin lege sau în baza legii în cadrul statului, inclusiv a unităţii administrativ-teritoriale pentru satisfacerea în mod continuu şi permanent a unor necesităţi a membrilor societăţii, în această structură fiind încadrat un personal de specialitate şi finanţat, în temei, din bugetul statului sau din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale.

În legislaţie există noţiunea legală a serviciului public:

Conform art. 2 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008prin noţiunea de serviciu public se înţelege o activitate de interes public, organizată şi desfăşurată de către o autoritate publică.

Legea contenciosului administrativ 793-XIV din 10.02.2000 defineşte serviciu publicca o activitate de interes public organizată sau autorizată de o autoritate a administraţiei publice.

Serviciile publice administrative sunt organizate şi funcţionează sub diferite forme

 • forma de organizare:
  1. autorităţile administraţiei publice - această categorie de servicii publice se înfiinţează prin lege sau în baza legii pentru a exercita nişte funcţii de conducere cu membrii societăţii;
  2. instituţii publice - această categorie de servicii publice se înfiinţează, ca regulă, în baza legii pentru satisfacerea unor necesităţi ale populaţiei cu caracter nematerial (învăţământ, ocrotirea sănătăţii, cultură);
  3. întreprinderile de stat sau întreprinderile municipale - această categorie de servicii publice se înfiinţează, de regulă, în baza legii pentru satisfacerea unor necesităţi ale populaţiei cu caracter material(prestarea serviciilor comunale, transport public etc.).

În afară de serviciile publice menţionate în cadrul societăţii există şi servicii publice înfiinţate de particulari sub formă de asociaţii obşteşti, fundaţii, organizaţii filantropice etc.

 • În dependenţă de interesul public realizat:
  1. Servicii publice centrale (naţionale)
  2. Servicii publice locale