Pin It

Conform art. 28 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publicocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante se face prin:

  1. concurs;
  2. promovare;
  3. transfer;
  4. detaşare;
  5. asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

(2) Concursul se organizează, de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice specificate la alin.(1) lit.b) şi c).

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor profesionale, precum şi principiul egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean.

Concursul se organizează, în condiţiile legii, de către:

  1. comisia de concurs prevăzută la art.8 alin.(6), pentru funcţiile publice specificate la art.8 alin.(2) lit.c);
  2. comisiile de concurs prevăzute la art.8 alin.(8), pentru funcţiile publice specificate la art.8 alin.(2) lit.d);
  3. comisiile de concurs instituite de către autorităţile publice, pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din aceste autorităţi.

Condiţiile de desfăşurare a concursului se publică într-o publicaţie periodică, pe pagina web a autorităţii publice iniţiatoare, precum şi se afişează pe panoul informaţional la sediul autorităţii publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se stabileşte de Guvern.

Litigiile cu privire la concurs se soluţionează de instanţa de contencios administrativ competentă.

Numirea în funcţia publică

Raporturile de serviciu apar în baza actului administrativ de numire în funcţia publică, emis în condiţiile prezentei legi.

Actul administrativ de numire are formă scrisă şi conţine temeiul legal al numirii, referinţa la una din modalităţile de ocupare a funcţiei publice specificate la art.28, numele funcţionarului public, funcţia publică, data de la care acesta urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, perioada de probă, după caz, alte componente stabilite de legislaţie.

Numirea în funcţiile publice de conducere de nivel superior se face de către subiecţii specificaţi la art.8 alin.(5).

Numirea în funcţiile publice de conducere şi de execuţie se face prin actul administrativ emis de către conducătorul sau, după caz, de organul colegial de conducere al autorităţii publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarul public.

Raporturile de serviciu se realizează o perioadă nedeterminată, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

Actul administrativ de numire, la care se anexează fişa postului de care funcţionarul public a luat cunoştinţă sub semnătură, se aduce la cunoştinţă funcţionarului public. O copie de pe fişa postului se înmânează funcţionarului public şi conducătorului ierarhic superior al acestuia.

Perioada de probă pentru funcţionarul public debutant

Funcţionar public debutant este persoana care exercită o funcţie publică pentru prima dată. Funcţionarpublic debutant se consideră şi persoana care a exercitat anterior o funcţie publică, însă raporturile de serviciu au încetat până la evaluarea activităţii acesteia la expirarea perioadei de probă sau care a fost eliberată din funcţie în condiţiile art.63 alin.(1) lit.e).

Perioada de probă are drept scop verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale în îndeplinirea funcţiei publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului şi exigenţelor administraţiei publice.

Nu se consideră funcţionar public debutant persoana care anterior a exercitat funcţie de demnitate publică, care a activat în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau a activat în calitate de funcţionar public cu statut special, precum şi persoana numită în funcţie publică de conducere de nivel superior.

Durata perioadei de probă este de 6 luni.

La expirarea perioadei de probă, funcţionarul public debutant:

  1. este confirmat în funcţia publică dacă a obţinut la evaluarea activităţii profesionale cel puţin calificativul "satisfăcător";
  2. este eliberat din funcţia publică dacă a obţinut la evaluarea activităţii profesionale calificativul "nesatisfăcător".

Perioada de probă se ia în considerare la calculul vechimii în serviciul public, cu excepţia cazului specificat la alin.(5) lit.b).

Procedura de organizare a perioadei de probă, de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant, drepturile şi obligaţiile lui specifice se aprobă de Guvern.

Funcţionarul public depune jurământ de credinţă cu următorul cuprins: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională."

Funcţionarul public depune jurământul o singură dată, după îndeplinirea condiţiilor specificate la art.31 alin.(5) lit.a), în termen de 10 zile de la confirmarea în funcţia publică, în prezenţa conducătorului autorităţii publice respective şi în faţa simbolurilor de stat.

Organizarea depunerii jurământului aparţine persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie.

Funcţionarul public semnează jurământul, care se păstrează în dosarul lui personal.

Refuzul depunerii jurământului are ca efect destituirea funcţionarului din funcţia publică.