Pin It

Capitolul VI din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 reglementează în secţiunea 1-a modificarea raportului de serviciu (art. 44-50).

Conform art. 44 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 modificarea a raporturilor de serviciu se face:

 1. în interesul serviciului;
 2. la cererea funcţionarului public.

Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie are loc prin:

 1. promovare în funcţie (art. 45 din Legea nr. 158/2008)
 2. avansare în trepte de salarizare (art. 46 din Legea nr. 158/2008);
 3. detaşare (art. 47 din Legea nr. 158/2008);
 4. transfer (art. 48 din Legea nr. 158/2008);
 5. interimatul unei funcţii publice de conducere (art. 49 din Legea nr. 158/2008).
 6. transferul în interesul serviciului al funcţionarilor publici de conducere de nivel superior (art. 50 din Legea nr. 158/2008).

Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere de nivel superior are loc prin:

 1. avansare în trepte de salarizare (art. 46 din Legea nr. 158/2008);
 2. detaşare (art. 47 din Legea nr. 158/2008);
 3. transfer în interesul serviciului (art. 50 din Legea nr. 158/2008).

Secţiunea 2-a al Capitolul VI din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 reglementează în suspendarea raportului de serviciu (art. 51-55).

Suspendarea raporturilor de serviciu presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor de către funcţionarul public şi a plăţii drepturilor salariale de către autoritatea publică în care acesta activează (art. 51 alin.(1)).

Conform art. 51 alin.(2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 suspendarea raporturilor de serviciu poate interveni în:

 1. circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;
 2. prin acordul părţilor sau
 3. la iniţiativa uneia dintre părţi.

Suspendarea raporturilor de serviciu se aprobă sau, după caz, se constată, prin actul administrativ al persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie, cu excepţia situaţiilor specificate la art.52 lit.c) concediu de maternitate şi d) boală sau traumă.

Suspendarea raporturilor de serviciu se consemnează în dosarul personal şi în carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor specificate la art.52 lit.c) concediu de maternitate şi d) boală sau traumă, precum şi la art.54 alin.(1) lit.d) concediu neplătit, în condiţiile legii.

Suspendarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 52 din Legea nr. 158/2008). Raporturile de serviciu se suspendă în următoarele circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor:

 1. alegere sau numire într-o funcţie de demnitate publică pentru perioada respectivă;
 2. încadrare în cabinetul persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică;
 3. concediu de maternitate;
 4. boală sau traumă;
 5. carantină;
 6. încorporare în serviciul militar ori în serviciul civil (de alternativă);
 7. forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de serviciu;
 8. stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă suferit în timpul exerciţiului funcţiei publice, care nu-i permite funcţionarului public exerciţiul acesteia;
 9. în alte circumstanţe prevăzute de lege.

Suspendarea raporturilor de serviciu de către autoritatea publică (art. 53 din Legea nr. 158/2008). Raporturile de serviciu se suspendă de către autoritatea publică:

 1. dacă funcţionarul public este arestat preventiv sau îi este aplicat arestul administrativ;
 2. pe durata anchetei de serviciu în privinţa funcţionarului public, dacă exercitarea în continuare a atribuţiilor de către acesta ar putea afecta desfăşurarea obiectivă a anchetei şi rezultatele acesteia;
 3. în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sau emiterii în privinţa acestuia a ordonanţei de punere sub învinuire, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
 4. în alte cazuri prevăzute de lege.

Suspendarea raporturilor de serviciu la cererea funcţionarului public (art. 54 din Legea nr. 158/2008). La cererea funcţionarului public, raporturile de serviciu se suspendă în caz de:

 1. înregistrare, în condiţiile legii, în calitate de concurent electoral sau în calitate de persoană de încredere a unui concurent electoral;
 2. concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani, în condiţiile legii;
 3. concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la un an, conform certificatului medical;
 4. concediu neplătit, în condiţiile legii;
 5. îngrijire a copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani;
 6. îngrijire a copilului invalid până la vârsta de 16 ani;
 7. însoţire a soţului (soţiei) membru al personalului instituţiilor serviciului diplomatic la transferarea lui într-o misiune diplomatică sau oficiu consular;
 8. în alte circumstanţe prevăzute de lege.

Cererea de suspendare a raporturilor de serviciu se depune în scris, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data de la care se solicită suspendarea.

Reîncadrarea în funcţia publică (art. 55 din Legea nr. 158/2008)

În cazurile în care motivele ce au provocat suspendarea raporturilor de serviciu încetează sau, după caz, la sfârşitul perioadei pentru care a fost aprobată cererea de suspendare, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică exercitată înainte de suspendare sau într-o funcţie publică echivalentă vacantă dacă cea anterioară nu mai există, cu excepţia situaţiei în care autoritatea publică a fost lichidată. Dacă în cadrul autorităţii publice nu există funcţie publică echivalentă vacantă, cu acordul în scris al funcţionarului public, acesta poate fi reîncadrat într-o funcţie publică de nivel inferior, iar în caz de lichidare a autorităţii sau dacă funcţionarul nu acceptă transferul, acesta este eliberat din funcţie în condiţiile art.63 din Legea nr. 158/2008.

Reîncadrarea funcţionarului public în funcţia publică înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raporturilor de serviciu se face la cererea acestuia.

Pe perioada suspendării raporturilor de serviciu, autorităţile publice au obligaţia să rezerve funcţia publică. Ocuparea acesteia de către o altă persoană se face pe o perioadă determinată. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât la iniţiativa sau cu acordul funcţionarului public respectiv.