Pin It

Capitolul VIII din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 reglementează condiţiile de încetare a raportului de serviciu (art. 61­65). Temeiurile de încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 şi alte acte legislative ce reglementează serviciul public, legislaţia muncii, iar pentru unele categorii de funcţionari publici (militari, poliţişti) sunt reglementate şi prin statutele sau regulamentele disciplinare.

Temeiurile de încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici pot fi gripate în dependenţă din iniţiativa cui are loc încetarea raportului (art. 61 din Legea nr. 158/2008):

 1. în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 62 din Legea nr. 158/2008)
 2. din iniţiativa serviciului public (eliberare din funcţie şi destituire - art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 158/2008)
 3. din iniţiativa funcţionarului public (demisie - art. 65 din Legea nr. 158/2008)).

încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 62 din Legea nr. 158/2008). Raporturile de serviciu încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor:

 • în cazul decesului funcţionarului public;
 • în cazul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care persoana este declarată dispărută fără urmă sau decedată;
 • dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una din condiţiile specificate la art.27 alin.(1) lit.a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi c) are capacitate deplină de exerciţiu.
 • la împlinirea de către funcţionarul public a vârstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, cu excepţia situaţiei specificate la art.42 alin.(5) - „După împlinirea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, funcţionarul public poate fi numit, la decizia conducătorului, pe o perioadă determinată, dar nu mai mare de 3 ani, în aceeaşi funcţie publică, primind pensia şi salariul conform legislaţiei".
 • ca urmare a constatării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică;
 • în cazul în care funcţionarul public a fost condamnat printr-o sentinţă judecătorească prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive a sentinţei de condamnare;
 • ca urmare a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau ca pedeapsă complementară, în temeiul sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • la expirarea termenului pentru care funcţia publică a fost ocupată pe o perioadă determinată sau în cazul reîncadrării funcţionarului public înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raporturilor de serviciu;
 • în caz de forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării raporturilor de serviciu.

Încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea sau aducerea la cunoştinţa autorităţii publice a cazului respectiv, prin actul administrativ al persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie.

Temeiurile de încetare a raporturilor de serviciu din iniţiativa serviciului public sunt prevăzute prin art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 158/2008.

Eliberarea din funcţia publică. Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune eliberarea din funcţia publică printr-un act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior datei eliberării din funcţia publică, în următoarele cazuri:

 1. autoritatea publică şi-a încetat activitatea prin lichidare;
 2. autoritatea publică este mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public refuză să o urmeze;
 3. autoritatea publică îşi reduce efectivul de personal sau îşi modifică statul de personal;
 4. ca urmare a admiterii cererii de restabilire în funcţia publică a unui funcţionar public eliberat sau destituit ilegal, de la data pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii prin care s-a dispus restabilirea;
 5. ca urmare a obţinerii de către funcţionarul public debutant a calificativului „nesatisfăcător" la evaluarea activităţii profesionale, în condiţiile prezentei legi;
 6. starea sănătăţii fizice şi/sau psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală a vitalităţii, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;
 7. ca urmare a refuzului neîntemeiat al funcţionarului public de a accepta detaşarea în interesul serviciului;
 8. ca urmare a imposibilităţii transferului funcţionarului public aflat în situaţia restricţiei în ierarhiei funcţiei publice specificate la art.26 din Legea nr. 158/2008 „Funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) în cadrul aceleiaşi autorităţi publice. Aceeaşi prohibiţie se aplică şi în situaţia în care conducătorul superior nemijlocit al funcţionarului public are calitatea de persoană ce exercită funcţie de demnitate publică."
 9. ca urmare a refuzului neîntemeiat al funcţionarului public de conducere de nivel superior de a accepta transferul în interesul serviciului în condiţiile art.50.

Încetarea raporturilor de serviciu a funcţionarului public din cadrul cabinetului persoanei cu funcţii de demnitate publică în legătură cu expirarea mandatului, eliberarea, demiterea sau demisia persoanei cu funcţii de demnitate publică în condiţiile Legii cu privire la statutul personalului din cabinetului persoanei cu funcţii de demnitate publică, nr. 80 din 07.05.2010.

În cazul eliberării din funcţia publică în condiţiile lit.a)-c), autoritatea publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz cu o durată de 30 de zile calendaristice, iar în restul cazurilor - de 15 zile calendaristice.

În perioada de preaviz, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie acordă funcţionarului public în cauză reducerea programului de muncă, cu până la 2 ore zilnic, fără reducerea salariului cuvenit.

În cazurile prevăzute la lit.c) şi d), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii publice există funcţie publică vacantă corespunzătoare, funcţionarul public este transferat, în interesul serviciului sau la cerere, în această funcţie. Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante de nivel inferior.

În cazul reducerii efectivului de personal sau modificării statului de personal, autoritatea publică nu poate înfiinţa posturi similare celor lichidate timp de un an de la data schimbărilor efectuate.

Destituirea din funcţia publică

Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune destituirea din funcţia publică printr-un act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior datei destituirii din funcţia publică, în următoarele cazuri:

 1. drept sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea unei abateri disciplinare, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare nestinse în modul stabilit;
 2. drept sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;
 3. dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acesteia în termenul stabilit de prezenta lege;
 4. incompetenţă profesională stabilită în urma obţinerii calificativului „nesatisfăcător" evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarului public, în condiţiile Legii nr. 158/2008;
 5. refuz de a depune jurământul prevăzut la art.32 din Legea nr. 158/2008.

Temeiurile de încetare a raporturilor de serviciu din iniţiativa funcţionarului public. Demisia (art. 65).

Funcţionarul public poate înceta raporturile de serviciu prin demisie comunicată în scris persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie. Demisia nu va fi motivată şi va produce efecte după 14 zile calendaristice de la comunicare.

Cu acordul părţilor, demisia poate fi acceptată la data solicitată de către funcţionarul public, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la comunicare.

În cazul demisiei funcţionarului public în legătură cu pensionarea, stabilirea gradului de invaliditate, concediul pentru îngrijirea copilului, înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, trecerea cu traiul în altă localitate, îngrijirea copilului până la vârsta de 14 ani (a copilului invalid până la vârsta de 16 ani), alegerea în funcţie electivă, autoritatea publică este obligată să accepte demisia în termenul indicat în cerere în limita perioadei 14 zile calendaristice de la comunicare.

Litigiile privind de încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici se examinează în dependenţă de caracterul funcţiei ocupate, de regulă, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 799-XVdin 10 februarie 2000