Pin It

Statutul administrativ-juridic al organizaţiilor necomerciale reprezintă drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organizaţiilor cu scop nelucrativ în cadrul raporturilor juridice administrative, precum şi locul şi rolul particularilor şi asociaţiilor acestora în democratizarea şi eficientizarea administraţiei publice. Organizaţiile necomerciale se clasifică în următoarele categorii:

  1. asociaţiile sunt organizaţii necomerciale constituite benevol de persoane fizice şi/sau juridice asociate prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale (asociaţii obşteşti, asociaţii religioase, partide sau alte organizaţii social-politice, sindicate, uniuni de persoane juridice, patronate, alte forme în condiţiile legii (cum ar fi asociaţii şi federaţii sportive).
  2. fundaţiile sunt organizaţii necomerciale, fără calitatea de membri, înfiinţate de una sau mai multe persoane fizice şi juridice, dotate cu patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire. Fundaţiile pot fi de utilitate publică (a căror activitate este orientată spre apărarea drepturilor omului, promovarea democraţiei, dobândirea şi propagarea cunoştinţelor, educaţie, ştiinţă, cultură şi artă, altor domenii de utilitate publică etc.) şi fără statut de utilitate publică.
  3. instituţiile sunt organizaţii necomerciale constituite de fondator (fondatori) pentru exercitarea unor funcţii sociale, culturale, de învăţământ şi altor funcţii cu caracter necomercial, fiind finanţate parţial sau integral de acesta (aceştia). Instituţiile pot fi publice sau private. Instituţia publica se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia. Instituţia publică nu este în drept să instituie alte persoane juridice, cu excepţia uniunii de persoane juridice. Instituţia privată se constituie în baza hotărârii persoanei fizice sau juridice de drept privat, care o dotează potrivit scopului preconizat.

Organizaţiile necomerciale capătă drepturi şi obligaţii de natură administrativă, începând de la înregistrare (înregistrarea fiind în sine o obligaţie cu caracter administrativ, cu excepţia unor instituţii publice care sunt fondate prin acte juridice), pe parcursul activităţii (cum ar fi prezentarea diferitelor rapoarte şi dări de seamă conform legislaţiei) şi terminând cu încetarea activităţii, care poate fi iniţiată (în caz de încălcare gravă a legii) de autoritatea publică competentă.