Pin It

Autorităţile administrative adoptă sau emit zi de zi un volum impunător de acte administrative care trebuie să corespundă anumitor cerinţe de conţinut, formă, eficienţă, oportunitate etc.

O condiţie importantă legată de forţa juridică şi efectele actului administrativ ţine de corespunderea actului cerinţelor stabilite de lege sau conform legii privind ordinea de pregătire, adoptare (emitere) şi punere în aplicare, cât şi a conţinutului actului administrativ pentru a produce efecte juridice. Respectarea cerinţelor faţă de actele administrative constituie o garanţie că ele vor fi aplicate cu respectarea legalităţii, oportunităţii, inclusiv la un randament optim.

Astfel cerinţele faţă de actele administrative, reieşind din prevederile legislaţiei şi ale etapelor evoluţiei unui act administrativ (în special cu caracter normativ), pot fi clasificate în următoarele categorii:

  1. cerinţe privind ordinea de pregătire sau procedura de elaborare a proiectelor actelor administrative. Cerinţele privind ordinea de pregătire a proiectelor de acte administrative sunt prevăzute în diferite acte normative cum ar fi: Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Lege nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Lege nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative, regulamentele de funcţionare a organelor administraţiei publice, etc.
  2. cerinţe privind ordinea de aprobare şi punerea în aplicare a actelor administrative. Autoritatea publică trebuie să respecte procedura de adoptare (emitere) prevăzută de lege sau conform legii. Procedurile sunt prevăzute în diferite acte normative cum ar fi Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern; Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 34 din 17 ianuarie 2001; Lege nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; regulamentele organelor administraţiei publice centrale de specialitate, etc. Procedurile respective diferă în dependenţă de locul şi rolul organului în sistemul autorităţilor publice, natura sau modul de activitate al organului (colegial sau unipersonal) şi altele. Actul administrativ trebuie să respecte procedura de punere în aplicare. Astfel, actele administrative cu caracter normativ, cu excepţiile prevăzute de lege, se pun în aplicare nu mai devreme de data publicării sau data aducerii lor la cunoştinţă publică. Actele administrative cu caracter individual, de regulă, se pun în aplicare de la data aducerii lor la cunoştinţa persoanelor vizate în ele.
  3. cerinţe faţă de conţinutul actelor administrative. Legalitatea actului administrativ, adică actul administrativ nu trebuie să contravină sau să depăşească limitele prevăzute de lege sau de actele organelor ierarhic superioare. Actul administrativ trebuie să fie emis sau adoptat de o autoritate competentă a administraţiei publice. actuladministrativ trebuie să fie juridic fundamentat. Actuladministrativ nu trebuie să limiteze sau să lezeze drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi formaţiunile nestatale în domeniul administraţiei publice