Pin It

Procedura administrativă poate fi definită, în sens larg, ca activitate de realizare a normelor juridice administrative cu caracter material (adică activitatea de aplicare a dreptului şi de stabilire a normelor de drept) şi în sens îngust, ca activitate de ocrotire a ordinii de drept (jurisdicţională), săvârşită de organele administrativă.Procedura administrativă, în sens larg, nu posedă o bază juridică necesară pentru a fi posibilă de-o aplicat practic.Această noţiune cuprinde totalitatea acţiunilor săvârşite de autorităţile administraţiei publice pentru realizarea funcţiilor lor, adică este tratată însăşi activitatea administrativ-statală.Bazanormativă este incompletă în acest sens şi în majoritatea cazurilor lipsesc norme unice de săvârşire a unor asemenea acţiuni, cum ar fi îmbinarea procedurilor de pregătire a actelor normative şi individuale cu regulile de exercitare a unor acţiuni cu caracter de dispoziţie (aplicarea dreptului), cu procedurile de control şi supraveghere, precumşi cu procedurile jurisdicţionale (de aplicare a răspunderii juridice).

Procedura administrativă, în sens restrâns, este mai preferabilă în sens juridic şi este supusă într-un volum mai mare reglementărilor juridice.Această noţiune exprimă, în esenţă, jurisdicţia administrativă şi poate fi definită ca o formă de activitate a subiecţilor împuterniciţi (în temei autorităţi administrative), reglementată prin anumite norme juridice, care are ca scop examinarea şi soluţionarea unor litigii administrative cu caracter individual.Reieşind din legislaţia în vigoare, pot fi evidenţiate următoarele forme ale procedurii administrative în sens restrâns:

  1. Procesul contravenţional;
  2. Procedura disciplinară;
  3. Procedura materială;
  4. Procedura în cazul petiţiilor şi de contencios administrativ
  5. Procedura de coordonare (aplicabilă în cazul divergenţelor dintre autorităţile administrative).

Cel mai puţin este reglementată procedura de coordonare, deoarece deseori este implicat factorul subordonării ierarhice sau factorul politic.

Dintre formele de procedură administrativă menţionată procesul contravenţional este reglementat cel mai complet de către normele cuprinse, în temei, în Codul contravenţional al Republicii Moldova.Astfel, ordinea derulării procesului contravenţional este strict determinată în legislaţie şi, în particular, prevede chiar şi circumstanţele (împrejurările) care exclud procedura respectivă.

Orice formă de procedură administrativă poate fi examinată reieşind din structura sa prin care se înţelege totalitatea etapelor (fazelor) procesuale.Fiecare din ele are o importanţă procesuală a sa, consfinţită în normele procesuale respective, asigurând continuitatea necesară pentru săvârşirea acţiunilor procesuale în scopul atingerii sarcinilor care stau în faţa procedurii respective.