Pin It

Legalitatea reprezintă un principiu constituţional, potrivit căruia toate organele de stat, persoanele cu funcţii de răspundere, cetăţenii şi asociaţiile lor sunt obligate să respecte Constituţia Republicii Moldova. Conform art. 7 din Constituţia Republicii Moldova nici o lege şi nici un act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. Conform art.15 din Constituţie toate autorităţile publice, funcţionarii publici şi alte persoane antrenate în sectorul public, cetăţenii şi asociaţiile lor sunt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova şi legile adoptate conform Constituţiei.

Prin legalitate se înţelege respectarea strictă a prevederilor normelor de drept atât de cei care adoptă aceste norme, precum şi cei care le pun în executare, cât şi de toţi membrii societăţii.

O importanţă deosebită are acest principiu în domeniul administraţiei publice reieşind din următoarele considerente.

  1. administraţia publică cuprinde o sferă foarte largă a activităţii statale, adică efectuează o activitate multilaterală în domeniul conducerii cu economia, în domeniul social-cultural şi administrativ-politic şi cel al relaţiilor externe.Stricta respectare a legalităţii constitui o condiţie primordială a funcţionării întregului sistem al administraţiei publice şi a îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce stau în faţa lui.
  2. subiectele administrării sau organele administraţiei publice, în procesul realizării funcţiilor şi atribuţiilor lor, exercită o activitate de executare a legilor care este însoţită de elaborarea şi adoptarea deciziilor administrative în formă de acte de aplicare a dreptului.Deoarece actele administrative de aplicare a dreptului se emit în baza normelor de drept generale cuprinse în lege, ele trebuie să corespundă dispoziţiilor acestor norme, adică această activitate de aplicare a dreptului trebuie să corespundă principiului legalităţii.
  3. administraţia publică este efectuată de o multitudine de autorităţi publice şi persoane cu funcţii de răspundere cu care au de a face cetăţenii şi diferite organizaţii.De activitatea lor bine organizată, bazată pe respectarea strictă a legilor şi actelor adoptate în conformitatea cu legea, foarte mult depinde rezolvarea în mod operativ, obiectiv şi coerent a problemelor legate de viaţa cotidiană a cetăţenilor, precum şi de activitatea diferitor organizaţii.De aceea, organele administraţiei publice sunt obligate, în limitele competenţei, să asigure executarea legilor şi a altor acte normative în activitatea organizaţiilor subordonate lor, cât şi a altor organizaţii, adică să întreprindă măsuri pentru întărirea disciplinei de stat.
  4. organele administraţiei publice exercită activitatea de creare a normelor de drept care cuprinde o sferă largă a vieţii sociale.Emiterea (adoptarea) actelor normative de către autorităţile administrative se bazează pe principiul legalităţii, adică ele trebuie să corespundă legilor, să se bazeze pe ele şi să nu depăşească limitele prevăzute de acestea.Exercitarea activităţii de creare a normelor de drept în limitele legalităţii constituie o garanţie în respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, structurilor comerciale, instituţiilor şi altor organizaţii.
  5. autorităţile administraţiei publice sunt înzestrate cu atribuţii largi în domeniul aplicării măsurilor de constrângere.Asemenea activitate va înlesni stabilirea relaţiilor sociale şi normalizarea lor în domeniul administrării numai atunci când va fi efectuată strict în limitele legii.

Prin disciplina se înţelege subordonarea conştientă a tuturor cetăţenilor normelor şi regulilor stabilite de stat şi de organele împuternicite, respectarea strictă a regulilor de comportament, coordonarea în acţiuni, iar pentru funcţionarii publici executarea atribuţiilor de serviciu şi dispoziţiilor conducătorilor. Astfel, disciplina prevede executarea strictă a legilor, a altor acte normative emise sau adoptate în baza legii, de către toţi funcţionarii din aparatul de stat şi, de asemenea, de persoanele din domeniul economiei, social-cultural, administrativ-politic, precum şi de populaţie.

Legalitatea şi disciplina sunt categorii distincte, dar în acelaşi timp ele sunt legate reciproc. Astfel legalitatea serveşte ca bază sau nucleu al disciplinei, deoarece una din cerinţele disciplinei este respectarea legilor şi altor acte normative. Legalitatea reprezintă un mijloc de ocrotire a disciplinei aşa cum cerinţele principale ale disciplinei sunt oglindite în formă de norme, prevăzute în actele normative. La rândul său fără respectarea disciplinei nu este posibilă nici legalitatea strictă.

Într-o legătură strânsă cu legalitatea şi disciplina se află şi categoria de oportunitate, care presupune realizarea sarcinilor şi atribuţiilor legale, în termen optim, cu cheltuieli minime de resurse de muncă, materiale şi spirituale, precum şi alegerea celor mai potrivite mijloace pentru realizarea scopului legii.