Pin It

Prin stabilirea condiţiilor de acces în funcţiile publice, legiuitorul urmăreşte satisfacerea atât a unor scopuri de natură politică, cât şi a unor interese de ordin profesional-administrativ.

Condiţiile de acces în funcţiile publice pot fi grupate, după dreptul de apreciere în selectarea candidaţilor, în condiţii obiective şi condiţii subiective. Condiţiile obiective sunt verificate de autoritatea sau instituţia publică, pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi, fără a avea un drept de apreciere asupra acestora, în timp ce condiţiile subiective se bazează pe dreptul de opţiune a angajatorului în stabilirea calităţilor individuale  a fiecărui aspirant la o funcţie publică.

După conţinutul lor condiţiile de acces în funcţiile publice pot fi generale, care privesc toate funcţiile publice administrative, demnităţile publice şi funcţiile jurisdicţionale, fiind prevăzute atât în legea fundamentală, cât şi în statutul  funcţionarilor publici, şi condiţii speciale, referitoare numai la anumite categorii de funcţionari publici, reglementate prin statute speciale.

Potrivit legii poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a). are cetăţenie română şi domiciliul în  România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi; d)are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

         Ocuparea funcţiilor publice vacante se face prin promovare, transfer redistribuire şi concurs.