Pin It

Potrivit legii în derularea carierei, funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa în gradele profesionale.

Promovarea este modalitatea de  dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice vacante prin concurs sau examen. Dreptul de a promova poate privi o funcţie publică de execuţie din gradul profesional principal sau din gradul superior ori o funcţie de conducere vacantă.

         Pentru a participa la concursul de  promovare într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional principal, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul „foarte bun”; c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.

         La concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional superior pot participa numai funcţionarii publici care îndeplinesc următoarele condiţii minime: a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional principal sau 4 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii doi ani cel puţin calificativul „foarte bun”; c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.

         Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante funcţionarii publici trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: a) să fie absolvenţi ai programelor de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de către Institutul Naţional de Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală precum şi alte instituţii specializate din ţară sau străinătate; b) au fost numite într-o funcţie publică din clasa I; c) îndeplineşte cerinţele specifice prevăzute  în fişa postului, precum şi condiţiile de vechime prevăzute de lege.

         Vechimea în specialitate cerută de lege pentru ocuparea funcţiilor de conducere diferă în funcţie de natura şi importanţa funcţiei. Bunăoară pentru funcţiile publice de şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei se cere o vechime de minimum 2 ani iar pentru funcţiile publice de director general adjunct, director şi director adjunct, din aparatul unui minister şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, vechimea minimă este de 5 ani.

         În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, funcţionarii publici de  execuţie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi.

         Procedura organizării concursului sau examenului pentru promovarea într-o funcţie publică superioară vacantă sau pentru ocuparea unei funcţii publice vacante, într-o clasă superioară se stabileşte prin lege.

         Promovarea funcţionarilor publici în funcţiile publice superioare sau într-o clasă superioară este strâns legată de evaluarea performanţelor profesionale individuale ale fiecăruia, operaţie administrativă care se realizează anual, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici reprezentative la nivel naţional. Evaluarea activităţii funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă ale fiecărei funcţii publice, la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.

         Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi are ca scop: a) avansarea în gradele profesionale; b) retrogradarea în grade profesionale; c) promovarea într-o funcţie publică superioară; d) eliberarea din funcţia publică; e) stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici.

         Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an iar perioada de realizare a operaţiei administrative de evaluare este stabilită între 1 ianuarie şi 15 februarie ale anului următor, celui pentru care se evaluează performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici.

         Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale funcţionarul public trebuie să fi desfăşurat o activitate de cel puţin 6 luni într-o funcţie publică, cu excepţiile prevăzute de lege.

         Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care aceştia îşi desfăşoară activitatea iar ale funcţionarilor publici de conducere se fac de către funcţionarul public de conducere ierarhic superior.

         Performanţele profesionale ale înalţilor funcţionari publici se evaluează de către  o comisie de evaluare, compusă din 5 personalităţi, recunoscute ca specialişti în administraţia publică, propuse de ministrul administraţiei şi internelor şi numite prin decizie a primului ministru.

         În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative : excepţional, foarte bun, bun, satisfăcător şi nesatisfăcător.