Pin It

Administratia publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autoritătilor administratiei publice locale, legalitătii şi al consultării cetătenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locală se întelege dreptul si capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autorităti ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Aceste autorităţi au posibilitatea de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetătenilor la treburile publice, în conditiile legii.

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ- teritorială.

Autonomia locală este numai administrativă si financiară, fiind exercitată pe baza si în limitele prevăzute de lege.

Autonomia locală priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului, după caz.

Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege. Autonomia locală conferă autoritătilor administratiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă initiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităti publice.

Raporturile dintre autorităţile administratiei publice locale din comune şi orase şsi autorităţile administratiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, există toate tipurile de relaţii (raporturi), cu excepţia celor de subordonare.

Exercitarea competentelor şi atribuţiilor stabilite prin lege revine autorităţilor administraţiei publice locale care se găsesc cel mai aproape de cetăţean.

Stabilirea de competente şi atribuţii pentru alte autorităţi decât cele prevăzute prin lege, trebuie să ţină seama de amploarea şi de natura răspunderii ce le revine, precum şi de cerinţele de eficienţă şi eficacitate.

Autorităţile administratiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităti. Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii.

Comunele, orasele si judetele au dreptul la resurse proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le gestionează potrivit atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii, pentru a îndeplini cerinţele politicii economice nationale. Resursele financiare ale autoritătilor publice locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele si cu responsabilitătile prevăzute de lege.

Autoritătile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraselor si judetelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Autorităţile administraţiei publice locale:

  • au dreptul ca, în limitele competentelor lor, să coopereze si să se asocieze cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate, în condiţiile legii;
  • pentru protectia si promovarea intereselor lor comune autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, în conditiile legii;
  • pot încheia între ele acorduri si pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare regională, în conditiile legii.
  • pot încheia acorduri de cooperare transfrontalieră cu autoritătile similare din tările vecine, în domeniile ce sunt de competenta consiliilor locale sau judetene în conditiile legii, dacă se situează în zone limitrofe de frontieră.

Consiliile locale şi consiliile judetene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii.

Asupra activitătii autoritătilor administratiei publice locale se exercită controlul administrativ si controlul financiar în limitele si în conditiile prevăzute de lege.