Pin It

Autorităţile administratiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi orase sunt consiliile locale, comunale si orăsenesti, ca autorităti deliberative, si primarii, ca autorităti executive.

1. Consiliile locale şi primarii - caracteristici generale

Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia îndeplinesc o functie de autoritate publică, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judetean, este de 4 ani. Mandatul se exercită în conditiile legii.

Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judetean, respectiv a vacantării postului de primar, încheie mandatul precedentei autorităti a administratiei publice locale.

Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul, alesi în urma organizării unor noi unităti administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari, îsi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Consiliile locale si primarii se aleg în conditiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

Consiliile locale si primarii functionează ca autorităti ale administratiei publice locale si rezolvă treburile publice din comune si orase, în conditiile legii.

În fiecare judet se constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale si orăsenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean este ales în conditiile Legii privind alegerile locale.

În scopul asigurării autonomiei locale autorităţile administraţiei publice locale au dreptul

 • să instituie si să perceapă impozite si taxe locale,
 • să elaboreze si să aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, oraselor si judetelor, în conditiile legii.

In fiecare judet si în municipiul Bucureşti, Guvernul numeste câte un prefect. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale.

Hotărârile sunt adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean. Dispozitiile sunt emise de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.

2. Consiliul local: componenţă, incompatibilităţi, atribuţii[1]

Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de populatia comunei sau a orasului, raportată de Institutul National de Statistică si Studii Economice

Numărul locuitorilor                   Numărul

comunei sau ai oraşului              consilierilor

 • până la 1.500 9
 • între 1.501 si 3.000 11
 • între 3.001 si 5.000 13
 • între 5.001 si 10.000 15
 • între 10.001 si 20.000 17
 • între 20.001 si 50.000 19
 • între 50.001 si 100.000 21
 • între 100.001 si 200.000 23
 • între 200.001 si 400.000 27
 • peste 400.000 31

prefectului, al serviciilor publice de interes local sau judetean, al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale; calitatea de angajat în cadrul autoritătilor administratiei publice locale respective sau în cadrul aparatului propriu al prefectului din judetul respectiv; c) functia de manager sau membru în consiliul de administratie al regiilor autonome ori de conducător al societătilor comerciale înfiintate de consiliile locale sau de consiliile judetene; d) calitatea de primar; e) calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si cele asimilate acestora.

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfasurării alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi, pentru sedinta de constituire, se face de către prefect.

La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum si primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. Sedinta este legal constituită dacă participă cel putin două treimi din numărul consilierilor alesi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare, de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleasi conditii.

3. Atribuţiile consiliului local

Consiliul local are initiativă si hotărăste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. Consiliul local are următoarele atributii principale: a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu; b) aprobă statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;

 • c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteană, regională, zonală si de cooperare transfrontalieră; - d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale;

 

 • e) aprobă, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
 • f) administrează domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; - g) hotărăste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau orasului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local;
 • h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orasului, după caz,;
 • i) înfiinţează instituţii publice, societăti comerciale si servicii publice de interes local; urmăreste, controlează si analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplică sanctiuni disciplinare, în conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit; - j) hotărăste asupra înfiintării si reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unitătii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societătile comerciale pe care le-a înfiintat; hotărăste asupra privatizării acestor societăti comerciale; numeste si eliberează din functie, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa; - k) analizează si aprobă documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitătilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apărare împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase; l) stabileste măsurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicatii de interes local; - m) aprobă, în limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii de interes local si asigură conditiile necesare în vederea realizării acestora; - n) asigură, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sănătate, cultură, tineret si sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreste si controlează activitatea acestora; - o) hotărăste, în localitătile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură si în bani, precum si de alte facilităti, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilităti pot fi acordate si personalului didactic; - p) contribuie la organizarea de activităti stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; - q) hotărăste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civilă, în conditiile legii, si propune măsuri de îmbunătătire a activităţii acestora;- r) actionează pentru protectia si refacerea mediului înconjurător, în scopul cresterii calitătii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectură, a parcurilor si rezervatiilor naturale;- s) contribuie la realizarea măsurilor de protectie si asistentă socială; asigură protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; înfiintează si asigură functionarea unor institutii de binefacere de interes local;- t) înfiintează si organizează târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigură buna functionare a acestora; - u) atribuie sau schimbă denumiri de străzi, de piete si de obiective de interes public local; - v) conferă, titlul de cetătean de onoare al comunei sau al orasului; persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite; -x) hotărăste cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăste înfrătirea comunei sau orasului cu unităti administrativ-teritoriale similare din alte tări; - y) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritătilor administratiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;- z) sprijină, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;- w) asigură libertatea comertului, încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii.

4. Funcţionalitatea Consiliului local

Consiliul local se întruneste în sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului. Şedintele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăsoare cu usile închise. Subiectele de dezbateri în cadrul şedinţelor cu caracter public vizează întotdeauna:

 • problemele privind bugetul local,
 • administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului,
 • participarea la programe de dezvoltare judeteană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră,
 • organizarea si dezvoltarea urbanistică a localitătilor si amenajarea teritoriului,
 • asocierea sau cooperarea cu alte autorităti publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine

În legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetătenilor prin referendum, în conditiile legii.

 

La lucrările consiliului local pot asista si lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate invitate de primar.

După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii, cu exceptia viceprimarului. Comisiile de specialitate îsi aleg câte un presedinte si un secretar.

Atribuţiile comisiilor de specialitate sunt următoarele:

 • analizează si avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate;
 • lucrează în plen si iau hotărâri cu votul majoritătii membrilor lor. - au stabilită propria organizare şi functionare precum şi atributiile proprii prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativă sau la initiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză si verificare, pe perioadă determinată. Componenta comisiei speciale de analiză si verificare, obiectivele si perioada de desfăsurare a activitătilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei actionează în limitele stabilite prin hotărâre.

Consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel putin 3 hotărâri care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

Dizolvarea consiliului local se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea motivată a prefectului, bazată pe hotărârile judecătoresti rămase definitive si irevocabile.

Administratia Statului are sarcina de a asigura aplicarea legilor , de a edita acte normative in scopul executarii legilor , de a asigura functionarea seviciilor publice , de a lua masuri pentru executarea contractelor administrative , ocrotirea drepturilor persoanelor si satisfacerea cerintelor acestora , mentinerea ordinii publice. Daca uneori, în îndeplinirea acestor sarcini , administratia lezeaza drepturile sau interesele persoanelor, acestea pot formula o reclamatie , o contestatie juridica , rezolvata în mod contencios de catre organele competente.

5. Primarul şi viceprimarul

Comunele si orasele au câte un primar si un viceprimar, iar orasele resedintă de judet, câte 2 viceprimari, alesi în conditiile legii. Viceprimarii nu pot fi în acelasi timp si consilieri.

Primarul participă la sedintele consiliului local si are dreptul să îsi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

Pe toată durata exercitării mandatului de primar, respectiv de viceprimar, contractul de muncă al acestora la institutii publice, regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital majoritar de stat sau la societătile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se suspendă de drept.

Primarul si viceprimarul primesc, pe toată durata exercitării mandatului, o indemnizatie stabilită în conditiile legii.

Incompatibilităţi:

Calitatea de primar, respectiv de viceprimar, este incompatibilă cu: a) functiile si calitătile prevăzute la calitatea de consilier;

 1. orice functie de conducere din cadrul societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar ori din cadrul societătilor nationale, companiilor nationale sau regiilor autonome;
 2. orice alte activităti sau functii publice, cu exceptia functiilor didactice si a functiilor din cadrul unor fundatii ori organizatii neguvernamentale.

Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăsurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau orasul, de către un judecător desemnat de presedintele judecătoriei. Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunostintă prefectului si se prezintă în sedinta de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o sedintă extraordinară, de către un judecător desemnat de presedintele judecătoriei.

Primarul depune în fata consiliului local jurământul prevăzut.

Primarul îndeplineste o functie de autoritate publică. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controlează.

Primarul răspunde de buna functionare a administratiei publice locale.

Primarul reprezintă comuna sau orasul în relatiile cu alte autorităti publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum si în justitie. Semnul distinctiv al primarului este o esarfă în culorile drapelului national al României. Esarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităti, receptii, ceremonii publice si la celebrarea căsătoriilor. Modelul esarfei se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Primarul îndeplineste următoarele atributii principale, specificate în art. 68 (a-y)/ Legea 215 /2001 privind administraţia publică locală

- a) asigură respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului; dispune măsurile necesare si acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducători ai autoritătilor administratiei publice centrale, precum si a hotărârilor consiliului judetean;

 • b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situatia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect; - c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în conditiile legii;
 • d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică si socială a comunei sau a orasului, în concordantă cu atributiile ce revin autoritătilor administratiei publice locale, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • f) exercită functia de ordonator principal de credite;
 • g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunică de îndată consiliului local cele constatate;
 • h) ia măsuri pentru prevenirea si limitarea urmărilor calamitătilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comună sau din oras, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
 • i) asigură ordinea publică si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitătilor de protectie civilă, care au obligatia să răspundă solicitărilor sale, în conditiile legii;
 • j) îndrumă si supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
 • k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăsurarea adunărilor publice;
 • l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea si linistea publică;
 • m) controlează igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • n) ia măsuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;
 • o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitătii si îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
 • p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
 • q) asigură întreţinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulatie, desfăsurarea normală a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;
 • r) exercită controlul asupra activitătilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia măsuri pentru buna functionare a acestora;
 • s) conduce serviciile publice locale; asigură functionarea serviciilor de stare civilă si de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistentă si ajutor social;
 • s) îndeplineste functia de ofiter de stare civilă;
 • t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;
 • t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
 • u) numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 • v) răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
 • x) organizează evidenta lucrărilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
 • y) ia măsuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea văilor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

În exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostintă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. Mandatul primarului este de 4 ani si se exercită până la depunerea jurământului de primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Mandatul încetează de drept în unul dintre următoarele cazuri: demisie; incompatibilitate; schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; etc.

6. Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate

Fiecare comună, oras sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. In mod exceptional în functia de secretar al comunei poate fi numită si o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.

Secretarul îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale (articolul 85, al. 1, 2 si 3):

1.a) participă în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

 1. coordonează compartimentele si activitătile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară si asistentă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 2. avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
 3. avizează pentru legalitate dispozitiile primarului;
 4. urmăreste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
 5. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat;
 6. pregăteste lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
 7. asigură comunicarea către autoritătile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
 8. asigură aducerea la cunostintă publică a hotărârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 9. j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
 10. k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părti si confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii.
  • Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
  • Secretarul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.

Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinară a secretarului se fac de către prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptată cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfăsurarea unei cercetări administrative.

7. Serviciile publice ale comunei, orasului si aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administraţiei publice locale

Serviciile publice ale comunei sau orasului se înfiintează si se organizează de consiliul local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei sau orasului se fac de conducătorii acestora.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu de specialitate al consiliului local se fac de către primar.

Consiliul local poate recomanda motivat primarului eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local.

Funcţionarii din cadrul serviciilor publice ale comunei sau orasului si din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii.

Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structură functională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei sau orasului, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitătii locale.

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 55 de consilieri. [Sursa: Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală]

Calitatea de consilier este incompatibilă cu: a) functia de prefect si de subprefect; b) calitatea de functionar public în aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice centrale si locale; calitatea de functionar public în aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean, al