Pin It

Legea nr. 52 din 2003 stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale din România. Printre scopurile enunţate de această lege figurează şi stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative. Regulile care trebuie respectate în această formă de participare cetăţenească sunt următoarele:

 1. şedinţele autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice sunt publice;
 2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
 3. minutele acestor şedinţe vor fi consemnate şi făcute publice.

Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

 • anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autoriăţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
 • anunţul trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică;
 • anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă ( pentru asigurarea transparenţei decizionale).

Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Adoptarea deciziilor administrative ţine însă de competenţa exclusivă a autorităţilor publice. Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de invitaţi şi de persoanele care participă din proprie iniţiativă au valoare de recomandare.

Minuta şedinţei publice, incuzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată pe site-ul propriu.

Autorităţilor administraţiei publice sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se consideră necesr, şedinţele publice pot fi înregistrate.

Instituţiile administative sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind trasparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total al recomandărilor primite;
 • numărul total al recomandărilor incluse în conţinutul deciziilor luate şi în proiectele de acte normative;
 • numărul participanţilor la şedinţele publice;
 • situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea Legii nr. 52/2003;
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului. Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut publci pe site-ul propriu, prin afişare întrun spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.