Pin It
 1. Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de cod, exercitând următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a prevederilor codului;
 2. primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea prevederilor codului;
 3. formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizată;
 4. elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor codului;
 5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.

Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

 1. Sesizarea

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:

 1. încălcarea prevederilor codului de către un funcţionar public;
 2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii.

Funcţionarii publici nu pot fi sanctionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va verifica actele şi faptele pentru care a fost sesizată, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

Sesizările înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:

 1. identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
 2. identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 3. adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
  1. Soluţionarea sesizării

Rezultatele activităţii de cercetare se consemnează într-un raport, pe baza căruia Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către autoritatea sau instituţia publică respectivă cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost sesizată.

Recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi comunicată: a) funcţionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea; b) funcţionarului public care face obiectul sesizării; c) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public care face obiectul sesizării îşi desfăşoară activitatea. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.

În cazul în care în situaţia sesizată sunt implicaţi conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjuncţii acestuia, recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice ori, după caz, primului ministru.

 1. Publicitatea cazurilor sesizate

Raportul anual cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, care se întocmeşte de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se prezintă Guvernului, trebuie să cuprindă şi următoarele date: a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încalcare a normelor de conduită profesională; b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită morală şi profesională; c) cauzele şi consecintele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită; d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic; e) recomandările propuse; f) autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică. Răspunderea.

Încălcarea dispoziţiilor codului de conduită atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.

Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi functionare

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, autorităţile şi instituţiile publice vor armoniza regulamentele interne de organizare şi funcţionare sau codurile de conduită specifice, potrivit dispoziţiilor prezentului cod de conduită, în funcţie de domeniul lor de activitate.

Asigurarea publicităţii

Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul de conduită la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, într-un loc vizibil.

Codul de etică al funcţionarilor publici[1]

Funcţionarii publici ca o categorie profesională specială, care interacţionează cu oamenii având un puternic impect în mediul social decircumscriere, beneficiază de un cod de conduită propiu. Ca şi în cazul medicilor, psihologilor şi consilierilor sociali, magistraţilor şi avocaţilor, funcţionarilor publici le sunt aplicabile un set de norme care exced cadrul legal ce reglementează drepturile, obligaţiile şi atribuţiile profesionale. Aceste norme etice sunt deasemenea specifice, anumitor categorii de subiecţi de drept, în rândul normelor de conduită socială şi fac un corp legal separat Codul Etic al profesiei.

 

[1] Ion Popescu, Dragoş Dincă, Victor Alistar, Mădălina Bonteanu, Deontologia Funcţionarilor Publici, suport de curs, Bucureşti, 2002