În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Obiectivele majore ale celor patru dimensiuni fundamentale ale dezvoltării durabile (economică, socială, a mediului înconjurător şi instituţională) sunt:

  • protecţia mediului prin: protejarea capacităţii Pământului de a menţine viaţa în toată diversitatea ei; respectarea limitelor resurselor naturale ale planetei şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului; prevenirea şi reducerea poluării mediului şi promovarea producţiei şi consumului durabile, pentru a determina distrugerea influenţei negative a creşterii economice asupra mediului;
  • echitate şi coeziune socială prin: promovarea unei societăţi democratice, sigure şi juste, care ţine cont de incluziunea socială şi de principiile unei vieţi sănătoase, în ceea ce priveste drepturile fundamentale şi diversitatea culturală, care să creeze egalizarea de şanse şi să combată discriminarea în toate formele ei;
  • prosperitate economică prin: promovarea unei economii prospere, inovative, riguroase, competitive şi eco-eficiente, care să asigure standarde înalte de viaţă şi oportunităţi de angajare deplină şi de înaltă calitate.
  • respectarea angajamentelor internaţionale prin: stimularea înfiinţării instituţiilor democratice şi apărarea stabilităţii acestora în lume, având la bază pacea, securitatea şi libertatea, promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel mondial şi asigurarea că politicile interne şi externe sunt în acord cu dezvoltarea durabilă globală.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE stabileşte 7 obiective-cheie, care pot să fie consdierate adevărate provocări ale DD.

În domeniul "schimbare climatică şi energii curate", obiectivul stabilit este de limitare a schimbării climatice, a costurilor şi efectelor negative ale acesteia pentru societate şi mediu. Această provocare ar trebui să fie depăşită prin îndeplinirea unei întregi serii de obiective operaţionale, dintre care cele mai importante sunt: reducerea cu 8% faţă de nivelul din 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2015 (în conformitate cu Protocolul Kyoto, implicit cu European Emissions Trading Scheme (ETS) din 2005), convergenţa EU SDS cu Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy (2006), prin care s-a propus căutarea unui echilibru între obiectivele de dezvoltare durabilă, competitivitate şi securitate energetică.

În domeniul "transporturi durabile", provocarea o reprezintă minimizarea impactului activităţilor de transport asupra mediului, economiei şi societăţii. Obiectivele operaţionale vizează: reducerea emisiilor poluante şi a zgomotului, rezultate din activităţile de transport; modernizarea infrastructurii de transport de pasageri.

Promovarea consumului şi a producţiei durabile reprezintă o provocare în domeniului "consumul şi producţia durabilă' pentru că presupune atingerea unor obiective operaţionale cu implicaţii adânci asupra vieţii cotidiene: decuplarea creşterii economice de degradarea mediului; îmbunătăţirea performanţei sociale şi de mediu a produselor şi proceselor tehnologice; creşterea cotei pe piaţa internaţională a tehnologiilor de mediu şi a ecoinovării; creşterea nivelului achiziţiilor publice "verzi".

În domeniul "conservarea şi managementul resurselor naturale" provocările constau în implementarea unui management al resurselor naturale îmbunătăţit şi în evitatea supraexploatării. Obiectivele opraţionale vizează: îmbunătăţirea eficienţei resurselor prin utilizarea resurselor regenerabile la o rată care să nu depăşească capacitatea lor de regenerare, reducerea consumului de resurse neregenerabile şi a impactului ecologic al utilizării materiilor prime; obţinerea şi menţinerea unui avantaj competitiv prin îmbunătăţirea eficienţei resurselor naturale şi promovarea inovaţiilor ecoeficiente; limitarea volumului de deşeuri şi promovarea reciclării; limitarea pierderilor de biodiversitate.

În domeniul "sănătate publică', obiectivul general vizează un bun nivel al sănătăţii publice şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa acesteia. Această provocare ar trebui să fie depăşită prin umătoarele obiective operaţionale: coordonarea eforturilor de îmbunătăţire a protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii publice; ameliorarea legislaţiei alimentare şi promovarea unui nivel ridicat de sănatate a animalelor; reducerea inegalităţilo dintre statele membre în domeniul sănătăţii; până în 2020, producerea, manipularea şi utilizarea produsele chimice astfel încât să nu ameninţe semnificativ sănătatea publică.

În domeniul "incluziune socială, demografie şi migraţie", obiectivul general este crearea unei societăţi caracterizate prin incluziune şi solidaritate şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. Obiectivele operaţionale urmărite pentru atingerea obiectivului general sunt: coeziune socială şi teritorială; modernizarea sistemelor de protecţie socială; creşterea ocupării în rândul tinerilor, femeilor şi persoanelor în vârstă sau cu handicap; integrarea imigranţilor; egalitatea între sexe.

Loading...