Pin It

Administraţia publică este ştiinţa care studiază modul cum funcţionează organele administraţiei publice, cum răspund ele cerinţelor sociale, cum folosesc ele raţional mijloacele materiale şi financiare care li se încredinţează, cum deservesc oamenii şi totodată oferă soluţii pentru asigurarea unei funcţionări optime a aparatului administrativ la toate nivelurile, pentru ca acesta să poată rezolva într-un timp scurt cu cheltuieli minime problemele cu care se confruntă, perfecţionarea stilului, a metodelor şi tehnicilor de conducere, a lucrului cu oamenii.

Termenul administraţie provine din limba latină "administer" traducându-se prin: agent, ajutor, servitor sau într-un alt sens instrument. Verbul "administro" înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija.

Noţiunea de administraţie are trei accepţiuni principale:

  • administraţia ca activitate de a administra, de a realiza administraţia;
  • administraţia ca structură sau organizare, indispensabilă în scopul înfăptuirii administraţiei;
  • administraţia ca instituţie, constituită din activitatea şi structura sa, cu scopul de a putea îndeplini sarcinile primite de la puterea politică, precum şi de a satisface interesele generale, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale oamenilor.

Dicţionarul limbii române reţine pentru verbul "a administra" explicaţia: a conduce, a cârmui, iar pentru "administraţie"- totalitatea autorităţilor, administrative existente într-un stat, secţii sau servicii care se ocupă de probleme administrative ale unei instituţii sau agent economic.

In limbajul curent termenul administraţie este utilizat în mai multe sensuri. Astfel prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autoritate publică care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau a unei instituţii social-culturale; un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu) din unităţile productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă.

Dar, dintre multiplele sensuri are termenului de administraţie pe noi ne interesează cel al administraţiei publice, ca formă de exercitare a puterii executive într-un stat, precum şi modul cum trebuie să fie organizată realizarea ei în practică.

Pentru a înţelege mai clar acest termen vom utiliza explicaţiile de rigoare date de către "Dictionary of American Gouvernment and Politics", care atribuie termenului "public administration" următoarele explicaţii:

Funcţia executivă în guvern; executarea (aplicarea) politicii publice;

Organizarea şi conducerea poporului şi a altor resurse pentru atingerea obiectivelor guvernării;

Arta şi ştiinţa conducerii aplicată la sectorul public (managementul public), pentru că aceasta nu se limitează la management ci include împrejurările politice, sociale, culturale şi legale care afectează conducerea instituţiilor publice.

Deci prin managementul administraţiei publice înţelegem acea activitate care constă în principal în organizarea şi executarea prevederilor Constituţiei, ale tuturor actelor normative şi ale celorlalte acte emise de autorităţile administraţiei publice. În activitatea managerială în domeniul administraţiei publice desprindem două elemente componente esenţiale şi indispensabile ale administraţiei publice şi anume elementul structural-organic şi elementul funcţional