În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului.

Consiliul raional se compune din consilieri, aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai raionului la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, în modul stabilit la art.11.

La constituirea consiliului raional şi la desfăşurarea şe-dinţelor lui se aplică, după caz, dispoziţiile art.13, 16, 17 şi 19.

Consilierii raionali se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, consiliul raional realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază:

 • aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;
 • aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
 • decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
 • decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional;
 1. e) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului;
  1. decide efectuarea auditului intern;
  2. decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;
  3. decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;
  4. decide organizarea, în limitele competenţei sale, a serviciilor publice de interes raional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea;
  5. j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;
  6. k) alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului; l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi; m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
  7. n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine; o) aprobă regulamentul consiliului raional;
  8. p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;
  9. q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
  10. r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;
  11. s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural- educative, sportive şi de tineret, de interes raional;
  12. t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun; u) aproba simbolica                                         
  13. v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral. Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.

Consiliul raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional.

În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:

 • să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau
 • să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului raional.

În realizarea competenţelor sale, consiliul raional adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi.

Deciziile se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul consiliului.

Prevederile prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliului local, cu excepţia celor referitoare la competenţe, se aplică, în mod corespunzător, consiliului raional.

Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

 1. acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;
 2. numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la 11;
 3. acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.

În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului raional.

Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute la alin.(1).

În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.

Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.

Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional.

In cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.

Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul raional.

Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:

 1. a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;
 2. b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
 3. c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;
 4. d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;
  1. supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat;
  2. contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;
  3. asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;
  4. întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
  5. asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau

de muncă ale personalului aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul aprobat de consiliul raional.

Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.

Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.

Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.

Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.

Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.

Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

 1. asigură executarea deciziilor consiliului raional;
 2. asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
 3. contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
 4. contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de            interes                                  raional;

d1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;

d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public; e) înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unitatea administrativ- teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;

 1. convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
 2. semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
 3. asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
 4. exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
 5. j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
 6. k) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
 7. l) prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;
 8. m) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;
 9. n) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;
 10. o) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;
 11. p) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
 12. q) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine.

Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.

În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.

Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate în ele.

Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.

La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi centrale.

Loading...