Pin It

Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi a celor din cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special este supusă controlului administrativ în temeiul Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative.

Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a prezentei legi şi a altor acte normative atît de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, cît şi de către funcţionarii acestora.

Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Controlul administrativ se efectuează din oficiu sau la cerere.

Controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii:

 1. exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de control şi importanţa intereselor pe care le protejează;
 1. neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă.

Controlul administrativ vizează, în principal, legalitatea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către autorităţi de nivel superior se admite doar în cazul realizării competenţelor delegate de către stat autorităţilor administraţiei publice locale.

De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu.

Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se aprobă prin hotărîre de Guvern.

Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi administrative, care acţionează în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit competenţelor ce le revin în condiţiile legii.

Controlului obligatoriu sînt supuse următoarele acte ale autorităţilor administraţiei publice locale:

 1. deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea;
 2. actele normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului;
 3. actele privind organizarea licitaţiilor şi actele privind atribuirea de terenuri;
 4. actele de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului administraţiei                  publice                                         locale;
 5. e) actele care implică cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei - în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de peste 300 mii lei - în unitatea administrativ- teritorială de nivelul al doilea;
 6. f) actele emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor administraţiei publice locale.

O copie de pe orice act menţionat la alin.(1) se expediază obligatoriu, din contul emitentului, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea actului. Responsabil de această obligaţie este secretarul consiliului, care transmite, de asemenea, subiectului controlului administrativ procesul-verbal al fiecărei şedinţe a consiliului în termen de 15 zile de la şedinţă.

Pînă la data de 10 a fiecărei luni, secretarul consiliului transmite oficiului teritorial al Cancelariei de Stat lista actelor emise de primar sau de preşedintele raionului în luna precedentă.

Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune controlului legalităţii orice act care nu constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile de la data primirii listei menţionate la alin.(1).

Consiliul local de nivelul întîi sau al doilea poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă respectivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal.

În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul, preşedintele raionului sau secretarul poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea unui control al legalităţii.

Cererea de efectuare a controlului legalităţii este depusă în termen de 30 de zile de la data emiterii actului, cu indicarea prevederilor legislaţiei ce se consideră a fi încălcate.

În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele decizii:

 1. a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;
 2. b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii.

Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ emis de o autoritate a administraţiei publice locale poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului.

Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune în termen de 30 de zile de la data publicării sau comunicării actului. În ea se indică prevederile legislaţiei ce se consideră a fi încălcate.

În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele decizii:

 1. declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;
 2. respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii.

Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte solicitantul de dreptul sesizării

directe a instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială.

În cazul exercitării controlului obligatoriu al legalităţii, sesizarea oficiului teritorial al Cancelariei de Stat trebuie făcută într-un termen de 30 de zile de la data primirii copiei de pe act.

În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală emitentă trebuie să modifice sau să abroge actul contestat.

În cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză.

În cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal, încunoştinţînd de îndată autoritatea locală emitentă.

Odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate cere acesteia suspendarea actului contestat sau dispunerea unor alte măsuri provizorii.

În termen de 3 zile de la primirea sesizării, instanţa de contencios administrativ, după audierea părţilor vizate, decide asupra suspendării actului şi/sau dispunerii unor alte măsuri provizorii solicitate de oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.

Pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să-şi exercite atribuţiile delegate de stat, subiecţii controlului de oportunitate sînt în drept să modifice ori să abroge actul, în termen de 15 zile de la data primirii lui, pe motiv de oportunitate. In caz de inacţiune a autorităţii administraţiei publice locale chiar şi după avertismentul subiectului controlului de oportunitate, acesta poate să emită actul respectiv în locul autorităţii incapabile de a lua decizia.

In toate cazurile prevăzute la alin.(1), subiectul controlului de oportunitate notifică decizia sa autorităţii administraţiei publice locale în termen de 5 zile de la data adoptării.

In cazul în care consideră că decizia subiectului controlului de oportunitate este ilegală, autoritatea administraţiei publice locale este în drept să atace decizia în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data notificării, încunoştinţînd de îndată subiectul controlului de oportunitate care a emis decizia.

Autoritatea administraţiei publice locale poate cere instanţei de contencios administrativ suspendarea de urgenţă a deciziei subiectului controlului de oportunitate sau adoptarea unor alte măsuri provizorii dacă există pericolul unor pagube iminente. Despre măsurile solicitate instanţei de contencios administrativ, autoritatea administraţiei publice locale comunică de îndată subiectului controlului de oportunitate care a emis decizia.

Instanţa de contencios administrativ, în termen de 3 zile de la primirea sesizării, decide, după audierea părţilor vizate, asupra suspendării actului şi/sau asupra dispunerii unor alte măsuri provizorii solicitate.

La cererea subiectului controlului administrativ, autoritatea administraţiei publice locale este obligată să-i furnizeze, în termen de 10 zile, copiile de pe toate documentele solicitate şi alte informaţii. Secretarul consiliului local este responsabil de această obligaţie.

Autorităţile administraţiei publice locale şi funcţionarii acestora sînt obligaţi să permită accesul în sediile lor şi ale subdiviziunilor, să răspundă la întrebări, să dea explicaţii şi să prezinte documentele solicitate funcţionarilor subiectului controlului administrativ.

In timpul exercitării controlului, funcţionarii subiectului controlului administrativ nu pot da ordine directe funcţionarilor autorităţii administraţiei publice locale. Orice solicitare de documente trebuie să fie adresată autorităţii locale vizate. Transmiterea documentelor va fi efectuată de secretar în condiţiile alin.(1).

Anual, pînă la sfîrşitul lunii martie, Cancelaria de Stat elaborează şi prezintă Guvernului un raport privind controlul actelor autorităţilor administraţiei publice locale din anul precedent.

Rapoartele oficiilor teritoriale al Cancelariei de Stat se vor publica periodic în presa locală. In acelaşi mod este publicată lista actelor administrative abrogate ale autorităţilor publice locale.