Pin It

Ministerul Finanţelor Publice este organul administraţiei publice centrale de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice.

Ministerul Finanţelor Publice are în subordinea sa structuri de control distincte, precum şi structuri specializate în teritoriu. Unele dintre acestea exercită control financiar atât sub aspectul modului de utilizare a resurselor publice cât şi control fiscal, iar altele exercită controlul operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei fiscale.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 şi Legii nr. 672/2002, Ministerul Finanţelor Publice exercită şi un control extern de tipul controlului financiar preventiv delegat printr-un corp specializat, precum şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale.

 1. a) Controlul financiar preventiv delegat

Corpul controlorilor delegaţi este organizat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999, în scopul exercitării controlului financiar preventiv delegat de către Ministerul Finanţelor Publice la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, asigurări sociale de stat sau fonduri speciale pentru operaţiuni privind datoria publică şi alte operaţiuni speciale. Controlorii delegaţi sunt organizaţi într-un compartiment distinct în structura Ministerului Finanţelor Publice, sunt conduşi de un controlor şef, sunt funcţionari publici şi sunt numiţi de ministrul de finanţelor publice să exercite acest tip de control financiar extern.[1] Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv reglementează activitatea de control financiar preventiv delegat. Din punct de vedere al procedurii de exercitare se aseamănă, ca procedură, cu controlul financiar preventiv propriu cu unele elemente specifice impuse de importanţa acestui control, precum şi de modul de organizare.

Ministrul finanţelor publice numeşte prin ordin, pentru fiecare instituţie publică în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, unul sau mai mulţi controlori delegaţi, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii instituţiei publice respective. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.

Prin norme metodologice aprobate de ministrul finanţelor publice se stabilesc:

 • tipurile de operaţiuni ale ordonatorilor principali de credite ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;
 • limitele valorice peste care se efectuează controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operaţiuni;
 • documentele justificative care trebuie să însoţească diferitele tipuri de operaţiuni;
 • modul în care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operaţiune.

Tipurile de operaţiuni ce se supun controlului financiar preventiv delegat şi, după caz, limitele valorice corespunzătoare acestora pot diferi de la o autoritate publică la alta.

Controlul preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor publice.

Controlorul delegat are următoarele atribuţii.

 • formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice;
 • analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru includerea în programul de investiţii anexă la proiectul de buget a obiectivelor de investiţii noi şi în continuare;
 • supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea controlului de viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de credite, virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
 • supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor;
 • monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei;
 • exercitarea controlului financiar preventiv din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi al încadrării în limitele şi destinaţia de angajament.[2]

Tipurile de operaţii supuse controlului financiar preventiv delegat sunt aceleaşi ca şi la controlul financiar preventiv propriu.

Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef. Prin ordinul de numire se stabilesc şi tipurile de operaţiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum şi limitele de la care acesta se exercită.

Pe linia auditului public intern Ministerului Finanţelor Publice are o serie de atribuţii. Conform Legii nr. 672/2002 s-au înfiinţat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice organisme cu caracter consultativ, pentru a acţiona în vederea definirii strategiei şi îmbunătăţirii activităţii de audit, în sectorul public. Acestea sunt:

 1. Comitetul pentru Auditul Public Intern (CAPI);
 2. Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI).[3]

În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se constituie Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structurată pe compartimente de specialitate, în subordinea directă a ministrului finanţelor publice. UCAAPI este condusă de un director general, numit de ministrul finanţelor publice, cu avizul CAPI. Directorul general este funcţionar public şi trebuie să aibă o înaltă calificare profesională în domeniul financiar-contabil şi/sau al auditului, cu o competenţă profesională corespunzătoare, şi să îndeplinească cerinţele Codului privind conduita etică a auditorului intern.[4]

 

[1] Petică Roman Doina - „Dreptul finanţelor publice", Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002, p.88.

[2]

[3] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în M.O.nr.953 din 24.12.2002, art.4.

9

[4]  Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în M.O.nr.953 din 24.12.2002, art.7.