Pin It

Exercitarea controlului administrativ produce efecte primare şi efecte derivate.

Efectul direct al controlului administrativ constă în stabilirea unei aprecieri de conformitate. Astfel, dacă în aprecierea pe care o face organul de control, rezultă concordanţa dintre activitatea administraţiei cu ceea ce se aştepta de la ea, înseamnă că aceasta funcţionează normal.

Punerea în evidenţă a neconcordanţelor produce efecte derivate, al căror scop este restabilirea conformităţii, între ceea ce trebuia să facă admi-nistraţia şi ceea ce a realizat. Dintre efectele derivate, menţionăm:

  • transmiterea constatărilor organului competent, în scopul de a lua măsuri pentru remedierea deficienţelor semnalate;
  • publicarea constatărilor, având ca scop informarea opiniei publice; în acest mod, funcţionarii pot să se conformeze cu normele de referinţă, pentru a-şi desfăşura activitatea mai eficient. În mod practic, concluziile controlului sunt dezbătute în instituţia administrativă supusă verificării, formulându-se, dacă este cazul, obiecţiuni şi propunându-se măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
  • autocontrolul constă în acţiunile întreprinse de către organul de control, pentru a restabili conformitatea şi pentru a remedia deficienţele, prin propriile sale decizii.

Întrucât controlul urmăreşte respectarea normelor juridice, rezultatul său constă în conformarea Administraţiei cu această stare şi cu aplicarea legii de către toţi funcţionarii publici.

Controlul se derulează într-o succesiune logică de operaţiuni, fiind urmat de acţiunea de evaluare care finalizează întrgul demers al verificării. Aceasta din urmă se soldează, fie cu analiza impactului activităţii de control asupra administraţiei fie cu aprecieri, reflecţii sau dezbateri cu caracter public, după cum se arată în Figura urmatoare

 

FAZA DE CONTROL

FAZA DE EVALUARE

Ce este?

Analiza conformităţii

Analiza impactului

Asupra a ce se

Activităti

Efectele unei acţiuni

efectuează?

Persoane

 

Cu ce criteriu?

Norme stabilite

Apreciere subiectivă sau politică

Cu ce consecinţe?

Sancţiuni Corectare

Reflecţie

Dezbatere

În vederea realizării acestui scop, se ţine cont de următoarele raţiuni:

  • raţiuni de eficienţă. Activitatea de control urmăreşte ca administraţia publică să funcţioneze în mod raţional şi eficient, ca un ansamblu unitar. Atrăgându-i atenţia asupra abaterilor constatate de la normele stabilite şi propunând soluţii pentru remedierea deficienţelor constatate, controlul contribuie la funcţionarea în condiţii optime a administraţiei.
  • raţiuni de legalitate. Prin acestea se urmăreşte respectarea legilor de către instituţiile publice; în acest mod, administraţia publică devine mai eficientă, deoarece lucrează în interesul general.
  • raţiuni de legitimitate. O importantă funcţie a controlului este aceea că verifică în ce măsură administraţia transpune în practică concepţia politico-juridică a statului, pentru a acţiona în cadrul legitimităţii.

Controlul are un efect dinamic şi devine un factor de progres, urmărind optimizarea activităţilor administrative. Acţiunea administraţiei apare pe primul plan, iar aceea a controlului, pe un plan secundar.

În anumite condiţii, exercitarea controlului poate frâna activitatea administraţiei şi spori costurile sale; aceasta denotă că activitatea de control a fost concepută în mod eronat şi trebuie reorganizată pentru a nu prejudicia acţiunile instituţiilor publice.