Pin It

Datoria publica locala reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale imprumutate, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), precum si din veniturile beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz. Se particularizează prin câteva aspecte, rezultând din specificul domeniului: scop, reglementare specială, competenţe diferite, condiţii de garantare, gestionare etc.

2.2.1. Aprobarea imprumuturilor

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul consilierilor in functie.

Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi in conditiile susmenţionate, potrivit legii, numai cu avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, având o componenta si functionând potrivit legii.

2.2.2. Contractatrea sau garantarea datorie publice locale. Condiţii.

Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective (fac parte din datoria publică, lato sensu, dar nu constituie obligaţii ale Guvernului).

Contractarea se caracterizează prin:

 1. Plafonarea datoriei publice locale. Unitatilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 30% din totalul veniturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
 2. Garantarea datoriei publice locale doar prin veniturile proprii.

Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele

contractate de operatorii economici si de serviciile publice din subordinea acestora

pot fi garantate de catre acestea prin veniturile proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit.

 1. (venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte

venituri si cote defalcate din impozitul pe venit).

 1. Acoperirea serviciului datoriei publice prin veniturile bugetelor locale sau

 refinanţarea acesteia. Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile si

 comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad in bugetul local

 sau, dupa caz, se pot contracta noi imprumuturi pentru achitarea ratelor scadente, in conditiile   prevederilor prezentei legi.

 1. Prioritatrea actului de garanţie. Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.
 2. Înregistrarea actului de garanţie. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la autoritatile administratiei publice locale si la imprumutator.

2.2.3. Fondul de risc

Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de  operatoriieconomici si serviciile publice de subordonare locala se constituie fondul de risc in afara bugetului local.

Fondul de risc se pastreaza in conturi separate, deschise la unitatile territoriale ale Trezoreriei Statului, si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si, respectiv, pentru garantii la imprumuturi externe. Resursele fondului de risc. Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile Trezoreriei Statului la disponibilitatile fondului; majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor  cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.

2.2.4. Instrumentele datoriei publice locale sunt:

 1. a) titluri de valoare;
 2. b) imprumuturi de la bancile comerciale sau de la alte institutii de credit;
 3. c) credite furnizor;
 4. d) leasing financiar;
 5. e) garantie locala.

Avalizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea acestora reprezinta datorie publica locala.

Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.

2.2.5. Imprumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului

In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi acordate de Ministerul Finantelor Publice din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai dupa utilizarea fondului de rulment.

Valoarea totala a acestor imprumuturi (de la trezorerie, cont curent general) este supusa urmatoarelor limite:

 1. a) nu va depasi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului bugetar in care se face imprumutul, in regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4) – ce plafonează valoarea totală a împrumuturilor într-un an la 30% din totalul veniturilor proprii din anul bugetar respectiv.
 2. b) in conditiile prevederilor lit. a), autoritatile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar .

2.2.6. Gestionare şi raportare. Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si va fi platit din bugetele locale si din bugetele beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, precum si din sumele obtinute din contractarea de imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale directe.

Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa

specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finantelor Publice. Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul de evidenta a garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.

Registrul de evidenta a garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.

Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atesta, dupa caz:

 1. a) contractarea/garantarea imprumutului;
 2. b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.

Pe perioada utilizarii si rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Economiei şi Finantelor a datelor privind datoria publica locala se efectueaza lunar, in termen de 15 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.