1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Legea nr. 96/2007 stabilește un șir de principii generale ale proce­sului de achiziții publice, cum ar fi: utilizarea eficientă a finanțelor pu­blice, transparența, asigurarea concurenței, liberalizarea și extinderea comerțului internațional, libera circulație a mărfurilor, tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operato­rilor economici, asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.[1]

Aceste principii corespund celor din legislația europeană, astfel, din punct de vedere formal, Republica Moldova poate participa, ca partener, la piața de bunuri și servicii publice a UE. În continuare vom face o scurtă caracteristică a acestor principii.[2]

Principiul Utilizarea eficientă a finanțelor publice și minimalizarea riscurilor autorităților contractante se poate efectua prin aplicarea pro­cedurilor de atribuire competiționale și utilizarea de criterii care să re­flecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii raportului optim între calitate și preț.

Principiul Transparența achizițiilor publice constă în informarea pu­blicului privind aplicarea procedurii de atribuire, și oferirea accesului la toată informația aferentă procedurii de achiziții publice.

Principiul Nediscriminarea înseamnă asigurarea condițiilor de mani­festare a concurenței reale pe piață, indiferent de forma de organizare, naționalitate sau forma de proprietate a viitorului contractant, astfel în­cât orice operator economic să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

Liberalizarea și extinderea comerțului internațional precum și libera circulație a mărfurilor presupune libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor, recunoașterea reciprocă și acceptarea: produselor, servi­ciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piață; diplomelor, certificatelor și a altor documente, emise de autoritățile competente din alte state; specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.

Principiul Tratament egal înseamnă stabilirea și aplicarea de reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți pe parcur­sul procedurii de atribuire. Pentru respectarea acestui principiu, autori­tatea contractantă trebuie să se asigure că:

  • tuturor operatorilor economici le sunt puse la dispoziție aceleași informații, atât prin documentația standard, cât și prin clarificările ulterioare asupra conținutului acesteia;
  • procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor este comuni­cat tuturor participanților la procedură, indiferent dacă au fost sau nu prezenți la ședința de deschidere;
  • criteriile de calificare/selecție sunt aplicate în mod identic tuturor participanților;
  • factorii de evaluare stabiliți permit compararea și evaluarea ofer­telor în mod obiectiv.

Principiul asumarea răspunderii constă în determinarea clară a sarci­nilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție publică, prevăzute de legislația în vigoare și de Regulamentul Grupului de lucru pentru achiziții publice, aprobat de autoritatea contractantă, prin care se asigură profesionalismul, imparțialitatea și independența deciziilor adoptate pe parcursul derulării întregului proces de achiziții.

 

[1]    Art.6 din Legea privind achizițiile publice, nr 96 din 13.04.2007, publicat pe 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111, art. Nr. 470

[2]     Extras din "Ghid pentru achiziții publice", Ministerul Finanțelor Publice, România, http://www.isutimis.ro/ uploads/files/Ghid%20pentru%20achizitii%20publice.pdf

Loading...