1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Potrivit art. 4 din Constituție, în cazul în care tratatul internațional la care Republica Moldova este parte stabilește alte norme decât cele pre­văzute de legislația națională, se aplică normele tratatului internațional.

Principalele acte normative comunitare semnate de Republica Mol­dova în domeniul achizițiilor publice sunt:

  • • DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CON­SILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor
  • Legea privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007. Această Lege vine să înlocuiască Legea achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului, nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997.

89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameli­orarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contrac­telor de achiziții publice (Text cu relevanță pentru SEE)

  • DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CON­SILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114)
  • DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CON­SILIULUI din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atri­buire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, trans­porturilor și serviciilor poștale
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1564 AL COMISIEI din 07.09.2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Par­lamentului European și Consiliului, L 257/1 din 1.10.2005.

Legislația actualizată, în materie de achiziții publice la nivel euro­pean, este disponibilă pe site-ul http://ec.europa.eu/internal_market/ publicprocurement/legislation_en.htm și pe site-ul http://eur-lex.euro- pa.eu, cu mențiunea că varianta autentică este cea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

După semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniu­nea Europeană, posibilitățile de participare a operatorilor economici din spațiul european la procedurile de achiziții publice din țara noastră va crește considerabil. Cunoașterea de către funcționarii publici a normelor comunitare în acest domeniu va face posibilă participarea unor ofertanți competitivi și va permite înfăptuirea achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii de înaltă calitate și maximă eficiență.

Loading...