Pin It

Ministerul Finanțelor - organ de specialitate al administrației publi­ce centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a as­pectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Agenția Achiziții Publice - autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanțelor.

 • Agenția are autonomie funcțională.
 • La nivel teritorial exercită atribuțiile prin intermediul subdiviziuni­lor sale teritoriale.

Agenția Achiziții Publice se situează în centrul Sistemului de Achiziții Publice, rolul și importanța sa fiind determinate de principalele atribuții ce i-au fost stabilite prin lege. Fiind înființată în scopul reglementării de stat, efectuării supravegherii, controlului și coordonării inter-ramurale în domeniul achizițiilor publice, Agenția Achiziții Publice, ca autoritate ad­ministrativă de specialitate are următoarele atribuții:

 • elaborează și propune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative necesare executării prezentei legi, elaborează propu­neri în ce privește modificarea și completarea legislației privind achizițiile publice;
 • coordonează, monitorizează, evaluează și controlează modul în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții pu­blice și de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 • întocmește, actualizează și menține lista operatorilor economici calificați și lista de interdicție a operatorilor economici;
 • elaborează și pune în aplicare documentația standard pentru procedurile de achiziții publice;
 • examinează și înregistrează documentele de licitație înaintate de autoritățile contractante;
 • examinează dările de seamă privind procedurile de achiziții publice;
 • examinează și înregistrează contractele de achiziții publice înche­iate în urma procedurilor de achiziție, cu excepția celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de prețuri;
 • solicită reexaminarea sau anulează, după caz, rezultatele procedu­rilor de achiziții publice;
 • colaborează cu instituții internaționale și agenții străine similare în domeniul achizițiilor publice;

- coordonează activitățile de utilizare a asistenței tehnice străine în domeniul achizițiilor publice ș.a.[1]

Curtea de Conturi - este autoritatea publică a statului care exercită auditul extern în sectorul public, în calitate de instituție supremă de audit.

Serviciul control financiar și revizie (SCFR) activează în baza Hotărârii Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002 "Despre unele măsuri privind asigu­rarea activității Ministerului Finanțelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71-73, art.759) și este un organ de control de stat și audit intern în sectorul public, care în limitele competenței, exercită controlul asupra activității economico-financiare a instituțiilor, întreprin­derilor și organizațiilor, indiferent de forma de proprietate și genul de ac­tivitate, utilizează mijloace ale bugetului public național și acordă servicii de audit intern instituțiilor publice.

Trezoreria de Stat activează în baza Regulamentului Ministerului Finanțelor și Regulamentului Trezoreriei de Stat, aprobate prin Hotărâ­rea Guvernului nr. 1138 din 1 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Re­publicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art. 1211) și îndeplinește atribuții privind asigurarea executării sistemului bugetar, administrarea mijloace­lor acumulate în conturile Trezoreriei, finanțarea cheltuielilor în limitele creditelor bugetare și a destinației lor speciale, pronosticarea operativă a încasărilor bugetare și extrabugetare, gestionarea lor rațională în limitele cheltuielilor prevăzute pentru perioada respectivă.

 

[1]     Legea privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007, art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1).