1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Potrivit prevederilor capitolului III din Legea nr. 96/2007, denumit Participanții la procedurile de achiziții publice, acești participanți sunt: autoritățile contractante și operatorul economic. Tot în acest capitol sunt indicate drepturile și obligațiile părților din contract.

Autoritățile contractante sunt definite în legislația Republicii Mol­dova ca fiind persoane juridice de drept public și asociațiile acestor autorități. Prin hotărâre de Guvern, pot fi calificate drept autorități con­tractante și alte persoane juridice care au obligația de a efectua achiziții publice (art. 12 din Legea privind achizițiile publice).

Operatorul economic - Orice operator economic cu statut de între­prinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, are drep­tul de a participa, în condițiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice (art. 15 din Legea privind achizițiile pu­blice).

Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleași drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a con­tractelor de achiziții publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în țara în care operatorul economic străin este rezi­dent.

 • Autoritatea contractantă

Potrivit art. 12 și 13 din Legea nr. 96/2007, calitatea de autoritate con­tractantă o au: autoritățile publice, persoanele juridice de drept public, asociațiile acestor autorități sau persoane.

Autoritățile publice nu au nevoie de caracterizare, fiind prevăzu­te expres în legislație. În alin. (2) al normei menționate se consfințește noțiunea de persoană juridică de drept public, ca fiind, orice entitate căreia îi corespund următoarele criterii:

 1. este constituită exclusiv pentru a satisface necesitățile de interes public, neavând scop lucrativ (industrial sau comercial);
 2. care dispune de personalitate juridică;
 3. a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei gestiune constituie obiectul controlului din partea autorităților publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau al cărei consiliu de administrație, de conducere sau de supraveghere este format, în proporție de peste 50 la sută, din membri numiți de către entitățile menționate.

Criteriile enumerate nu poartă un caracter restrictiv, deoarece în alin. (5) al aceleiași norme se stipulează că: Orice altă entitate care nu întrunește cumulativ cerințele specificate la alin.(2), poate fi calificată autoritate contractantă la dorință sau la decizia organelor de conduce­re competente, cu condiția efectuării achizițiilor în strictă conformitate cu prezenta lege.

Este important de menționat că Directiva nr. 2004/18/CE, în anexa III, conține și o listă neexhaustivă a autorităților contractante care înde­plinesc condițiile prestabilite[2]. Pentru a armoniza legislația națională cu cea europeană, în această materie, ar fi bine să existe o astfel de listă și la nivel național.

Pentru a identifica necesitățile autorității contractante, precum și în vederea inițierii și desfășurării procedurilor de achiziție publică, în urma cărora se vor atribui contractele de achiziție publică ce vor asigura sati­sfacerea acestor necesități, este necesar să fie format în cadrul autorității contractante unul sau mai multe grupuri de lucru.

 • Grupul de lucru pentru achiziții

Grupul de lucru[3] se constituie din funcționari și specialiști ai autorității contractante, cu experiență profesională în domeniul achizițiilor pu­blice. Grupul de lucru se formează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziție emisă de conducătorul autorității contractante. Grupul de lu­cru este format din cel puțin 5 membri, unul dintre aceștia fiind numit conducătorul grupului de lucru. Conducătorul grupului de lucru este persoana care deține dreptul de primă semnătură în instituția respecti­vă. Prin documentul de numire a grupului de lucru, sau printr-un Regu­lament intern, aprobat de autoritatea contractantă, aceasta are obligația de a stabili atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului, aferente derulării procesului de achiziție publică[4].

Pe parcursul activității grupului de lucru, în calitate de membri, pot fi antrenați, prin scrisoare, consultanți - specialiști/experți în domeniul în care se efectuează achiziția. În momentul numirii, se recomandă ca autoritatea contractantă să precizeze clar, care sunt problemele speci­fice asupra cărora experții cooptați își vor exprima punctul de vedere, în corelație cu pregătirea profesională și calificările acestora. Experții cooptați nu au drept de vot în cadrul grupului de lucru, dar au obligația de a-și exprima, în scris, constatările cu privire la aspectele de specialita­te ce au fost analizate pe parcursul respectivei achiziții.

Membrii grupului de lucru răspund, în mod solidar, pentru deciziile adoptate în cadrul procedurilor de achiziție publică. Fiecare decizie se consemnează într-un proces verbal semnat de către toți membrii grupu­lui de lucru.

 • Membrii grupului de lucru sunt obligați să completeze o declarație de confidențialitate și imparțialitate înainte de ședința de deschi­dere.
 • Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau care să permi­tă manifestarea concurenței neloiale.

Un conflict de interese reprezintă situația în care angajatul public are un interes personal care ar putea influența în mod necorespunzător în­deplinirea sarcinilor și obligațiilor sale de serviciu.

 • Operatorul economic

Orice operator economic[4] cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în condițiile legii, la procedura de atribuire a contractului de achiziții publi­ce și posibilitatea de a deveni parte contractantă a acestuia.

Operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării ofertelor și se pot prezenta în calitate de ofertanți asociați.

Datele de calificare a operatorului economic se confirmă prin docu­mentele, eliberate de autoritățile competente care certifică:

 • competența managerială, experiența, buna reputație, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte capacități necesare executării calitative a contractului de achiziții publice pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
 • împuternicirea de a încheia contractul de achiziții publice;
 • bonitatea, implicit certificate care atestă că el nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, că patrimoniul său nu este se­chestrat, că activitatea sa de afaceri nu este suspendată; (art.16, (c), Legea Nr. 96 din 13.04.2007);
 • achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația;
 • neaplicarea sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezen­tarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice;
 • componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

Autoritatea contractantă poate descalifica ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziție în cazul când va constata că datele de calificare prezentate de acesta sunt eronate sau incomplete, nu oferă informația suplimentară solicitată de autoritatea contractantă.

Organele competente și organele de ocrotire a normelor de drept vor prezenta gratuit, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, la solicitarea autorității contractante, o informație sistematizată sau orice informație despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic în organizații sau grupări criminale, precum și alte date despre ofertant și operatorul economic respectiv.

Agenția întocmește și actualizează Lista operatorilor economici calificați, un înscris oficial care asigură accesibilitatea operatorului eco­nomic în cadrul procedurilor de achiziție publică. Cu toate acestea, în­scrierea în Lista operatorilor economici calificați nu este obligatorie, ea se face la solicitarea operatorului economic, cu obținerea, în urma înscri­erii, a certificatului de confirmare.

De asemenea, Agenția întocmește, conform regulamentului aprobat de Guvern, [5] Lista de interdicție a operatorilor economici cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

 

[2]     Directiva 2004/18/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii;

[3]     Art. 14 din Legea privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007; Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007, Publicat: 21.12.2007 în Monitorul Oficial nr. 198-202 art. nr : 1438;

[4]     LAZĂR, loan (2011), Jurisdicții administrative în materie financiară, Ed. Universul Juridic, pag. 270-275

[4]     Art 15-18 din Lege privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007

[5]   Hotărârea Guvernului, Nr. 178 din 18.02.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare și evidență a Listei operatorilor economici calificați, Publicat: 26.02.2008 în Monitorul Oficial nr. 40-41 art. nr : 244

Loading...