Pin It
 • REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PLANIFICĂRII

Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare al acestu­ia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică.

Autoritatea contractantă este obligată să planifice contractele de achiziții publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfășurării procedurilor de achiziție publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenței, eficienței, publicității, nediscriminării și nedivizării aces­tora.[2]

Planificarea în achiziții publice este crucială pentru aplicarea cu suc­ces a oricărei proceduri și este consacrată în Regulamentul privind mo­dul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziții publice și planificarea acestora, aprobat prin HG nr. 1404 din 10.12.2008.

Planul achizițiilor publice este un instrument de lucru util atât pentru compartimentul de achiziții, cât și pentru compartimentul financiar-con- tabil care asigură o executare bugetară eficientă. La elaborarea planului se va ține cont de:

 • necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii;
 • gradul de prioritate a necesităților;
 • anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bu­getul anual;
 • contractele de achiziție publică aflate în derulare.

Planul achizițiilor publice:

 • se întocmește pentru întreg anul bugetar, pentru toate proiectele care urmează să fie finanțate prin procedura de AP;
 • se întocmește, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propu­nerii de buget;
 • se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorității contractante, în funcție de fondurile aprobate și cu luarea în con­siderare a posibilităților de atragere a altor fonduri;
 • se aprobă de către conducătorul autorității contractante;
 • se poate modifica ori completa printr-o decizie a conducătorului autorității contractante, ori de câte ori este nevoie, dacă apar mo­dificări în buget, respectiv, sunt identificate noi resurse financiare sau apar noi necesități;

Regulamentul de funcționare a grupului de lucru elaborat de către autoritatea publică locală prevede responsabilitățile actorilor implicați în procesul de elaborare, realizare și control al planului de achiziții publice.

 • CONDIȚIILE DE PLANIFICARE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Condițiile de planificare a contractului de achiziții publice sunt urmă­toarele:

 • cunoașterea exactă a necesităților de bunuri, lucrări sau servicii;
 • existența surselor financiare sau a dovezii alocării acestora;
 • calcularea valorii estimative a contractului de achiziții publice, iar în cazul acordării simultane a contractelor sub formă de loturi se­parate - calcularea valorii globale estimate a totalității loturilor.

Realizarea eficientă a procedurilor de achiziții publice depinde în mare măsură de planificarea strategică a acestora, care include:

 • asigurarea accesului la informații și stabilirea priorităților în alege­rea celor mai avantajoase contracte pentru achiziții;
 • Comunicarea politicii de achiziții publice unei game largi de factori de interes;
 • Obținerea celui mai bun raport calitate - preț;
 • Garantarea unui tratament echitabil.

Raportul calitate - preț presupune eficientizarea cheltuielilor publi­ce, și implicit obținerea celor mai bune rezultate în materie de AP. Pentru a atinge acest obiectiv, este important să se genereze o concurență cât mai puternică pentru contractele publice atribuite pe piața internă.

Ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a concura în condiții egale, iar denaturarea concurenței trebuie evitată. În același timp, trebuie să crească eficiența procedurilor propriu-zise de AP.

Garantarea unui tratament echitabil. Un alt obiectiv complementar este acela de a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient AP în favoa­rea îndeplinirii unor obiective comune în folosul societății: protecția me­diului, eficientizarea utilizării resurselor și energiei și combaterea efec­telor schimbărilor climatice, promovarea inovării și incluziunii sociale și asigurarea celor mai bune condiții posibile de furnizare a unor servicii publice de înaltă calitate.

 

[2]     Art. 13, alin. (1), lit.b) din Legea privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107­111 din 27.07.2007; pp. 15-22 din Regulamentul privind modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziții publice și planificarea acestora, aprobat prin HG nr. 1404 din 10.12.2008. Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial nr. 226-229 art. nr : 1423