Pin It

Potrivit Art. 33 din Legea achizițiilor publice, contractul de achiziții publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:

 1. licitație deschisă (publică);
 2. licitație limitată;
 3. acord-cadru;
 4. dialog competitiv;
 5. proceduri negociate;
 6. achiziție dintr-o singură sursă;
 7. cerere a ofertelor de prețuri;
 8. sisteme dinamice de achiziție;
 9. licitație electronică;
 10. achiziție în cazul planurilor de construcție a locuințelor sociale.

Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziții publice este licitația deschisă. Alte proceduri de achiziție pot fi folosite numai în condițiile expres stabilite de lege.

 • LICITAȚIA DESCHISĂ

Licitația deschisă[1] reprezintă procedura competitivă de atribuire a contractului de achiziție publică. Se desfășoară, de regulă, într-o singu­ră etapă. Orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, cu excepția ca­zurilor când autoritatea contractantă achiziționează obligatoriu servicii indigene conform listei aprobate anual de către Guvern.

Inițierea licitației deschise.

Autoritatea contractantă publică o Invitație (Anunț) de participare la licitația deschisă pentru informarea potențialilor participanți, astfel încât aceștia să-și poată pregăti ofertele în care se indică:

 1. denumirea, sediul autorității contractante;
 2. bunurile, cantitatea și locul livrării lor; lucrările, locul efectuării lor; serviciile, locul prestării lor;
 3. termenul livrării bunurilor, finalizării lucrărilor, graficul prestării serviciilor;
 4. criteriile și modul de estimare a datelor de calificare ale operatori­lor economici;
 5. prevederea că operatorii economici participă la procedura de achiziție indiferent de cetățenie sau că cercul de participanți este limitat;
 6. modul și locul obținerii documentelor de licitație;
 7. taxa pentru documentele de licitație, după caz;
 8. valuta și modul de achitare a taxei pentru documentele de licitație;
 9. limba (limbile) în care se întocmesc documentele de licitație;
 10. locul și termenul de prezentare a ofertelor.

Invitația, spre deosebire de anunț, poate fi și nominală, pe când anunțul nu are un adresat concret în care se indică data limită de pre­zentare a ofertelor. Daca nimeni nu intenționează să participe la licitație, anunțul se va repeta.

Autoritatea contractantă va oferi documentele de licitație operatori­lor economici conform prevederilor specificate în invitația de participare la licitație. Taxa pe care autoritatea contractantă are dreptul să o per­ceapă pentru documentele de licitație include numai cheltuielile pen­tru tipărirea și livrarea lor către operatorul economic. Societății Orbilor, Societății Invalizilor, Asociației Surzilor, Atelierului de Producție al Spita­lului de Psihiatrie Republican, instituțiilor penitenciare și altor persoane defavorizate aceste documente li se oferă în mod gratuit.

Unele formulare tip (model) ale documentelor de licitație (structura, conținutul) sunt aprobate de Guvern.[2] Operatorul economic poate so­licita autorității contractante explicații privind documentele de licitație.

Pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentele de licitație, cu comu­nicarea imediată despre modificările făcute tuturor operatorilor econo­mici cărora autoritatea contractantă le-a oferit documente de licitație și Agenției. De asemenea, până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractantă poate prelungi acest termen.

Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. De asemenea, ofertantul are dreptul să prezinte în plus și alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avan­tajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

În cazul achiziției de bunuri și lucrări, operatorul economic va depu­ne, odată cu oferta, și garanția pentru ofertă, cuantumul căreia nu trebu­ie să depășească 3 la sută din valoarea ofertei prezentate.

La achiziția de bunuri și lucrări, autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, în timpul încheierii contractului, asigurarea execu­tării acestuia. Cuantumul căreia nu trebuie să depășească 15 la sută din valoarea de deviz a contractului de achiziție.

La achiziția de bunuri cu o valoare estimativă mai mică de 200 000 de lei și de lucrări cu o valoare estimativă mai mică de 1 000 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanție pentru ofertă și asigurarea executării acestuia.

Deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea și compararea lor

Este o etapă ce ține de competența și responsabilitatea grupului de lu­cru pentru achiziții publice a autorității contractante. Examinarea, evalu­area și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților sau a reprezentanților acestora.

Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:

 1. ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare;
 2. ofertantul nu acceptă corectarea unei greșeli aritmetice;
 3. oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentele de licitație;
 4. s-a constatat comiterea unor acte de corupere.

La determinarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă eva­luează și compară ofertele primite folosind modul și criteriile expuse în documentele de licitație. Va fi considerată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă economic, în temeiul următoarelor criterii:

 1. în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri - prețul, ter­menele de livrare, condițiile de plată, profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, funcționale și tehnice, posibilitățile și costurile de deservire tehnică, asistența tehnică;
 2. în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări - calitatea ofe­rită, costul unei unități a produsului ofertantului la finele execu­tării lucrărilor, prețul total, experiența ofertantului etc. Ponderea prețului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80 la sută;
 3. în cazul contractelor de achiziții publice de servicii - calitatea ofe­rită, costul unei unități a produsului ofertantului, prețul total, experiența ofertantului etc. Ponderea prețului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40 la sută.

Ofertă anormal de scăzută este oferta de vânzare a bunurilor, de exe­cutare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preț semnificativ mai scăzut în comparație cu ofertele altor ofertanți. Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justifica­re a prețului anormal de scăzut.

În termen de 3 zile calendaristice de la data la care a acceptat ofer­ta, autoritatea contractantă va expedia ofertanților o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei. Ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare va semna contractul de achiziție în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părți și intră în vigoare din momentul înregistrării lui la Agenție sau Tre­zorerie, după caz. Dacă ofertantul câștigător nu a semnat contractul de achiziție sau nu a prezentat asigurarea solicitată a executării contractu­lui, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta și să selec­teze o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Ceilalți ofertanți participanți la licitație vor fi informați de autoritatea contrac­tantă despre încheierea contractului de achiziție în decurs de 10 zile calendaristice de la data încheierii lui.

 • LICITAȚIA LIMITATĂ

Autoritatea contractantă are dreptul de a desfășura licitația limitată în cazul în care bunurile, lucrările și serviciile au un caracter complex sau de ele dispune un număr mare de operatori economici pe piață. Licitația limitată se desfășoară potrivit acelorași reguli prevăzute pen­tru licitația deschisă, cu condiția aplicării unei proceduri de preselecție, precedate de publicarea unei invitații de participare la preselecție.

În cazul efectuării procedurii de preselecție, autoritatea contractantă va oferi câte un set de documente de preselecție fiecărui operator eco­nomic care le va solicita. Documentele de preselecție vor conține:

 1. instrucțiuni privind pregătirea și depunerea cererilor pentru preselecție;
 2. expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului de achiziție care urmează a fi încheiat;
 3. specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare;
 4. informații despre modul, locul și termenul de prezentare a cereri­lor pentru preselecție, cu indicarea datei-limită și a orei-limită de prezentare;
 5. orice alte cerințe privind pregătirea și prezentarea cererilor pentru preselecție și procedura acesteia, pe care autoritatea contractantă le stabilește.

Autoritatea contractantă este obligată să răspundă la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de preselecție.

După înregistrarea rezultatelor preselecției, autoritatea contractantă comunică imediat (în scris - scrisoare, telegramă, fax, poștă electronică etc.) fiecărui operator economic depunător de cerere pentru preselecție rezultatele acesteia.

 • ACORDUL-CADRU

Acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele ce urmează a fi atribui­te în decursul unei perioade determinate de cel mult 3 ani.

Părțile la acordul-cadru sunt selectate prin procedura de licitație des­chisă cu aplicarea ofertei celei mai avantajoase economic.

Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică.[3]

Utilizarea acordului-cadru va fi efectuată atunci când necesitatea autorității contractante cu privire la achiziționarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minimale și maximale pentru o perioadă determinată, iar produse- le/serviciile/lucrările ce satisfac cerințele autorității contractante fac obiectul unui contract subsecvent.

 • DIALOGUL COMPETITIV

Dialogul competitiv este o procedură de licitație deschisă, desfășurată în două etape, aplicabilă în cazul contractelor de achiziții deosebit de complexe, la care poate solicita să participe orice operator economic și în cadrul căreia autoritatea contractantă întreține un dialog cu ofertanții admiși la această licitație în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluții alternative care să răspundă cerințelor pe baza cărora ofertanții selectați urmează a fi invitați să își depună ofertele.

Deosebit de complex se consideră contractul de achiziții publice în care autoritatea contractantă nu este în măsură:

 1. să definească mijloacele tehnice care pot răspunde necesităților și obiectivelor sale;
 2. să stabilească, din motive obiective, natura juridică și/sau finan­ciară a unui proiect.

În prima etapă a procedurii se propune operatorilor economici să prezinte ofertele fără a indica prețul acestora, se solicită o informație privind caracteristicile tehnice, calitative și alte particularități ale bu­nurilor, lucrărilor și serviciilor, privind clauzele contractului, datele de competență profesională, tehnică și de calificare ale operatorilor eco­nomici.

La etapa a doua a procedurii, operatorii economici selectați prezintă ofertele finale, indicând prețurile. Operatorul economic care nu dorește să facă oferta finală poate abandona procedura licitației fără a pierde dreptul la retragerea garanției pentru oferta sa.

 • PROCEDURILE NEGOCIATE

Autoritățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice printr-o procedură negociată, după publicarea unui anunț de participare:

 • în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în ca­drul unei proceduri deschise sau limitate ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu sunt modificate în mod substanțial condițiile inițiale ale contractului;
 • în cazuri excepționale, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă și definitivă a prețurilor;
 • în domeniul serviciilor, inclusiv al celor intelectuale, cum ar fi pro­iectarea de lucrări;
 • în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări efectuate sau de servicii prestate exclusiv în vederea cercetării-dezvoltării sau experimentării și nu pentru a asigura un profit sau pentru a aco­peri costurile de cercetare-dezvoltare.
 • ACHIZIȚIA DINTR-O SINGURĂ SURSĂ

Modalitatea realizării acestui tip de achiziție este stabilită în Regu­lamentul privind realizarea achizițiilor publice dintr-o singură sursă. [4]

Potrivit p. 2 și p. 3 din acest Regulament, achiziția dintr-o singură sur­să este o procedură, desfășurată de către autoritatea contractantă, în scopul satisfacerii unor necesități de bunuri, lucrări și servicii de către un operator economic contractat, exceptând necesitatea efectuării unei proceduri deschise de achiziție publică în vederea stabilirii ofertantului câștigător.

În cadrul realizării achiziției dintr-o singură sursă, autoritatea contrac­tantă este obligată să respecte principiul imparțialității, obiectivitătii și eficienței utilizării mijloacelor financiare alocate în acest sens.

În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziții dintr-o singură sur­să dacă:

 • Nici o ofertă adecvată sau nici o candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură deschisă sau negociată, atât timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanțial;
 • într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedurile deschise sau negociate, cu publicarea unui anunț de participare.
 • din motive tehnice, de creație, referitoare la protecția drepturi­lor exclusive, sau din alte motive obiective, de bunurile, lucrările și serviciile necesare dispune un singur operator economic sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor și nu există o altă alternativă ori operatorul economic este stabilit prin lege.

În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, autoritatea con­tractantă efectuează achiziții dintr-o singură sursă dacă:

 1. aceste bunuri sunt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării;
 2. contractul de achiziții publice se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul inițial;
 3. bunurile ce urmează a fi procurate sunt cotate și achiziționate la o bursă de materii prime;
 4. contractul de achiziții publice se referă la procurarea de bunuri în condiții deosebit de avantajoase.

În scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii prin desfășurarea unei proceduri de achiziție dintr-o singură sursă, autorita­tea contractantă este obligată să întocmească caietul de sarcini cu volu­mele de lucrări necesare, sau, după caz, cerințele tehnice, tehnologice, alte cerințe față de bunurile și serviciile solicitate.

Pentru efectuarea unei astfel de achiziții, grupul de lucru este obligat să întocmească, inclusiv pe suport electronic, următoarele documente, de conținutul cărora poartă răspundere:

 1. procesul-verbal al grupului de lucru privind achiziția dintr-o singu­ră sursă, cu expunerea argumentelor corespunzătoare;
 2. contractul de achiziție încheiat între autoritatea contractantă și operatorul economic;
 3. darea de seamă privind desfășurarea procedurii de achiziție dintr- o singură sursă;
 4. alte documente confirmative necesare realizării acestei proceduri de achiziție.

Decizia privind determinarea unicului operator economic se adoptă cu majoritatea de voturi de către membrii grupului de lucru și se con­semnează într-un proces-verbal. Membrii grupului de lucru, dacă consi­deră necesar, consemnează în procesul-verbal opiniile lor separate (p.12 din Regulament).

Grupul de lucru este obligat să negocieze prețul bunului, lucrării sau serviciului cu unicul ofertant, în vederea obținerii unui preț convenabil, dacă acesta nu este stabilit printr-un act normativ (p.18 din Regulament).

Contractele de achiziție încheiate în urma desfășurării procedurii de achiziție dintr-o singură sursă, însoțite de darea de seamă și procesul- verbal al grupului de lucru pentru achiziții, se prezintă spre înregistrare obligatoriu, inclusiv pe suport electronic, în termen de 5 zile de la în­cheiere la Agenția Achiziții Publice și la Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea mij­loacelor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Contractele neînregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.

Nu se prezintă spre înregistrare la Agenția Achiziții Publice, contracte­le ale căror obiecte sunt:

 • energia electrică, termică, gazele naturale, apa, serviciile de ca­nalizare și telefonie fixă, precum și serviciile de transportare a deșeurilor menajere solide;
 • lemnele pentru încălzire;
 • locațiunea și arenda, încheiate de către autoritățile contractante pentru desfășurarea activităților de serviciu ale acestora;
 • serviciile de pază de stat a căror contractare de către autoritățile contractante este obligatorie conform actelor normative;
 • serviciile medicale prestate de instituțiile medico-sanitare publice conform Catalogului tarifelor unice aprobat de Guvern;
 • serviciile de formare profesională continuă a cadrelor medicale și farmaceutice prestate de instituțiile publice subordonate Ministe­rului Sănătății conform tarifelor aprobate de Guvern;
 • serviciile de elaborare a testelor pentru examenele de absolvire și olimpiade în învățământul primar și preuniversitar, precum și serviciile de evaluare și examinare a acestora.

Realizarea contractului de achiziție publică dintr-o singură sursă nu poate fi transmis pentru realizare unui alt operator economic, precum și nu poate fi executat parțial de un subcontractant, dacă acest fapt nu a fost inițial coordonat cu autoritatea contractantă în momentul încheie­rii contractului. Se interzice modificarea oricărui element al contractului semnat și introducerea unor elemente noi, inclusiv majorarea prețurilor.

În cazul contractului de achiziție publică cu executare continuă, înche­iat pe un termen mai mare de un an, poate fi ajustată periodic valoarea acestuia în modul stabilit.

 • CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Modalitatea realizării achiziției prin cererea ofertelor de prețuri este stabilită în Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.[5]

Acest Regulament stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii cererii ofertelor de prețuri, în scopul asigurării economisirii și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței între aceștia.

Contractul de achiziție se încheie în conformitate cu planurile anuale/ trimestriale de achiziție, întocmite și aprobate de către autoritatea con­tractantă.

Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin în­cheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea privind achizițiile publice.

Aplicarea acestei proceduri este condiționată de valoarea achiziției, care nu trebuie să depășească, fără taxa pe valoarea adăugată, 200 000 de lei pentru bunuri și servicii.

La achiziția de bunuri și servicii a cărei valoare estimativă depășește, fără taxa pe valoarea adăugată, 50000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat invitația de participare în Buletinul achizițiilor publi­ce și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice. În caz de nepublicare a invitației de participare în Buletinul achizițiilor publice, invitația va fi transmisă unui număr cât mai mare de operatori economici, inclusiv ce­lor incluși în Lista operatorilor economici calificați în funcție de obiectul achiziției, urmând ca până la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrare cel puțin trei oferte.

Autoritatea contractantă solicită, odată cu oferta, și informații privind calificarea operatorilor economici. Dacă, la evaluarea ofertelor, se constată că ofertele prezentate nu corespund cerințelor de calificare solicitate în invitație sau dacă, drept rezultat al invitației, nu a fost acumulat numărul necesar de oferte, rezultatele concursului se anulează și concursul se organizează în mod repetat.

Câștigătoare este oferta care satisface toate cerințele stabilite con­form criteriilor de evaluare prevăzute în invitație.

Autoritatea contractantă, în termen de 3 zile după stabilirea ofertei câștigătoare, va informa toți participanții despre rezultatele concursului desfășurat. Contractul va fi încheiat în termenul și în condițiile prevăzute în invitația de participare.

În termen de 5 zile de la data încheierii contractului sau acordului adițional (privind modificarea/rezilierea contractului), autoritatea con­tractantă va întocmi și va înainta spre examinare și înregistrare Agenției o dare de seamă, atât în formă tipărită, cât și pe suport electronic.

Legiuitorul stabilește și unele facilități la atribuirea contractelor de achiziții. Astfel, potrivit art. 66 din Legea privind achizițiile publice, ”la adjudecarea contractului de achiziții publice, indiferent de procedura aleasă, vor fi avantajați operatorii economici care au ca obiectiv, direct sau indirect, încurajarea formării profesionale la locul de muncă, înca­drarea în muncă a șomerilor, a tinerilor și a persoanelor cu dificultăți de integrare, reducerea nivelului șomajului, formarea profesională a șomerilor și a tinerilor, protecția mediului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii, dezvoltarea mediului rural și formarea pro­fesională a agricultorilor, protejarea și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv pe perioada de executare a contractului și în condiții de subcontractare. Aceste facilități se expun în invitația de participare".[6]

 

[1]     Art. 34-47 din Legea privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007

[2]     Hotărârea Guvernului nr. 763 din 11.10.2012, cu privire la aprobarea Documentației-standard pentru realizarea
achizițiilor publice de bunuri și servicii, Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial nr. 216-220, art. nr : 825;

[3]     Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 826 din 07.11.2012Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial nr. 237-241 art. nr : 895

[4]     Regulamentul privind realizarea achizițiilor publice dintr-o singură sursă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.

1407 din 10.12.2008 Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial nr. 226-229 art. nr : 1425

[5]     Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008 Publicat :11.03.2008 în Monitorul Oficial nr. 49-50 art. nr : 314

[6]     Art. 66 din Legea privind achizițiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007